ЗДДФЛ, чл.45, aл. 4

2_362/14.03.2011
чл.45 ал.4 от ЗДДФЛ
Отправено е писмено запитване, заведено с вх.№…2011г. в Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – …, в което е описана следната фактическа обстановка:
Дружеството ……….ЕООД ползва под наем офис, собственост на две физически лица . По съгласие на наемодателитесумата от наема се превежда на единия от собствениците.. Междувременноeдното лице почива иделът му се наследяваот други две лица.
Поставен е въпроса:
При издаване на служебни бележки по чл. 45, ал.4 от ЗДДФЛ как следвадасе удостоверисумата на изплатениядоходи съответноудържания данъкна всеки от наемодателите ?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед действащото данъчно законодателство в сила от01.01.2011г. изразяваме следнотостановище:
С промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които са в сила през тази година, фирмите и самоосигуряващите се лица имат задължението да внасят авансово 10% от размера на наема, които заплащат на своите хазяи.
Размерът на дължимия авансов данък се определя, като наемът се намали с 10% нормативно признати разходи и разликатасе умножи по данъчна ставка от 10 на сто.
Когато удържи авансовия данък върху дохода от наем, дружеството е задължено да издаде на всички собственици на наетото помещениесметка за изплатени суми ислужебна бележказа изплатените доходи и удържания данъкпо образци – чл. 45 ал. 4 от ЗДДФЛ.
Разпоредбата на чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ задължава платеца на дохода да издаваСметка заизплатените сумии служебна бележкапо образципри всяко изплащане на доход.
Съгласно чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за предприятието – платец на доходите от наемпроизтича задължение да изготви справка по образец за изплатените доходи на физически лица през данъчната година.
На основание чл.11, ал.3 от ЗДДФЛ, доходът се смята за придобит от физическите лица и когато по тяхно нареждане или по споразумение между тях и платеца, плащането или престацията са получени от трето лице /например съсобственици/.
Удържаният данък се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАПпо мястото на регистрация на платеца на дохода.

1/5

Вашият коментар