данъчните задължения на РФК по ЗКПО и не обхваща другите случаи, при които е възможно РФК да има качеството на данъчно задължено лице. Ако в хода на дейността на РФК възникнат конкретни въпроси по при

2_311/06.03.2014г.
ЗКПО чл.1, т.2
ЗКПО чл.2, ал.1, т.1
ЗКПО чл.92, ал.1
ЗКПО чл.92, ал.3
ЗКПО чл.204, т.2
ЗКПО чл.217, ал.1
В писмено запитване до Дирекция„Обжалване и данъчно осигурителна практика”………, заведено с вх.№ ……….. поставяте въпрос дали Р..Ф.. колегия, регистрирана по Закона за съсловните организации, дължи данъци във връзка с дейността си, като прилагате извадка от устава на организацията.
При така общо поставения въпрос предвид действащата нормативна уредба изразяваме следното принципно становище по приложение на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/:
Съгласно чл.19 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите /ЗСОМФ/ Регионалните фармацевтични колегии на Българския фармацевтичен съюз /БФС/ са юридически лица със седалища и териториален обхват съгласно приложението към закона. Регионалната фармацевтична колегия /РФК/ се състои от вписаните в регистъра й магистър-фармацевти.
По отношение на юридическите лица, които не са търговци, каквито са БФС и РФК на БФС, ЗКПО съдържа специални разпоредби за тяхното данъчно облагане. Съгласно разпоредбата на чл.1, т.2 от ЗКПО този закон урежда облагането на печалбата на местните юридически лица, които не са търговци от сделки по чл.1 от Търговския закон /ТЗ/, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.
По смисъла на чл.2, ал.1, т.1 от ЗКПО данъчно задължени лица са местните юридически лица, а съгласно чл.5, ал.1 от същия закон печалбите се облагат с корпоративен данък. Действително в категорията местни юридически лица се включват и местните юридически лица, които не са търговци, но същите подлежат на облагане с корпоративен данък само за печалбата си от определени сделки, а именно такива, каквито обичайно се извършват от търговци.
С оглед на това, че по своя статут РФК е юридическо лице, което не е търговец, т.е. извършването на търговски сделки за Колегията не е основна дейност, за данъчни цели е необходимо да се определи има ли извършвани сделки с търговски характер. Тъй като в чл.1 на ТЗ не са изчерпателно изброени всички търговски сделки, за определяне характера на дейността като търговска могат да се приложат следните критерии:
1. дейността да се извършва по занятие, да е източник на постоянен, регулярен доход и дейността да се осъществява с цел печалба /не е необходимо печалбата фактически да е реализирана/;
2. цените на предоставените услуги или стоки да се формират на пазарен принцип.
Относно сделките по чл.1 от ТЗ се прилагат разпоредбите на ЗКПО за определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък, посочени в част ІІ на закона.
Според чл.92, ал.1 от ЗКПО данъчно задължените лица, които се облагат с
корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния
финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. Съгласно чл.217 от с.з. с годишната данъчна декларация следва да се декларира и данъка върху разходите по чл.204, т.1 до т.3 от ЗКПО /в случай, че са отчетени такива разходи/.
Ако РФК не извършва сделки по чл.1 от ТЗ и не отдава под наем движимо и недвижимо имущество, тогава не е налице дейност, подлежаща на облагане с корпоративен данък. В случай, че РФК в качеството си на работодател или възложител по договори за управление и контрол, предоставя в натура социални разходи, посочени в чл.204, т.2 на ЗКПО, тогава РФК е данъчно задължено лице за данъка върху разходите по чл.204, т.2 от ЗКПО и съгласно чл.217, ал.1 от ЗКПО следва да декларира данъка върху разходите с годишната данъчна декларация.
Следователно, юридическите лица, които не са търговци, подават годишна данъчна декларация по чл.92, ал.1 от ЗКПО само в случаите, когато осъществяват сделки по чл.1 от Търговския закон и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и/или са данъчно задължени за данъка върху разходите по чл. 204, т.2 от ЗКПО. В този смисъл е и информацията, съдържаща се в указанията за попълване на годишната данъчна декларация по чл.92, ал.1 от ЗКПО /образец 1010/ за 2013г.
Независимо от гореизложеното следва да имате предвид, че според определението, дадено в чл.1, ал.2 от Закона за счетоводството, юридическите лица, които не са търговци са предприятия по смисъла на закона за счетоводството и като такива следва да спазват правилата за счетоводно отчитане на дейността, заложени в Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
В чл.92, ал.3 от ЗКПО във връзка с §39 от ПЗР на същия закон е постановено, че с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността. Според §1, т.56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността“ е този по чл.20, ал.4 от Закона за статистиката /ЗСт/. На основание чл.20, ал.5 от ЗСт редът, начинът и сроковете за подаване, както и образците на формулярите на годишния отчет за дейността се утвърждават със съвместна заповед на председателя на НСИ и изпълнителния директор на НАП, която се обнародва в „Държавен вестник“. В изпълнението на това законово изискване за 2013г. е издадена Заповед № РД-07-431/14.12.2013г. ЗЦУ-1482/14.12.2013г., която може да бъде намерена на интернет страниците на НАП и НСИ – www.nap.bg, съответно www.nsi.bg. На интернет страниците на двете институции са публикувани и образците на годишен отчет за дейността.
В т.2.4. от посочената заповед е указано, че лицата, които нямат задължение за
подаване на годишна данъчна декларация за 2013г., но са длъжни да представят годишен
отчет за дейността си през 2013 г., съгласно чл.20 от ЗСт, подават отчета единствено в
информационната система на НСИ или в съответното ТСБ на хартия.
Уведомяваме Ви, че настоящото становище съдържа само общи принципни пояснения относно данъчните задължения на РФК по ЗКПО и не обхваща другите случаи, при които е възможно РФК да има качеството на данъчно задължено лице. Ако в хода на дейността на РФК възникнат конкретни въпроси по приложение на другите аспекти от данъчното законодателство, същите могат да бъдат допълнително поставени при изчерпателно описана фактическа обстановка.’

Оценете статията

Вашият коментар