данъчния режим на допълнителните такси, които ще събирате е необходимо да предоставите следната информация:

555/16.05.2014
Чл.3 ЗДДС;
Чл.10, ал.1, т.5 ЗДДС;
Чл.10, ал.3 ЗДДС;
Чл.41, т.1, б.”а” ЗДДС;
Чл.2, ал.1, т.2 ЗКПО;
Чл.92, ал.3 ЗКПО;
В писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Варна с вх. ………………… сте описали следната фактическа обстановка:
Частно основно училище „М” е създадено въз основа на Заповед РД …… от ……..г. на Министерството на образованието и науката въз основа на искане на българско юридическо лице „М” ООД, ЕИК ……….. Училището ще организира и провежда обучение в дневна форма по утвърден учебен план за основно образование и ще издава съответните удостоверения за завършен клас, начален етап на основно образование и свидетелство за основано образование.
Поставили сте следните въпроси:
1. Съгласно чл.41, т.1, б.”а” от ЗДДС училищното възпитание, предоставяно от училища по Закона за народната просвета е освободена доставка. Следва ли, събираните от частното училище такси във връзка с обучението на учениците за учебната година да бъдат освободени от облагане с данък върху добавената стойности ще участват ли воборота за регистрация по ЗДДС?
2. Училището възнамерява да провежда и курсове за подготовка и обучение на учениците, уроци и други занимания в тяхна помощ, които ще бъдат извън установеното учебно време, за които ще се заплащат допълнителни такси. Освободени или облагаеми с ДДС ще бъдат тези доставки?
3. Дружество „М” ООД е кандидатствало за лиценз за частно училище. След издаване на заповедта на Министъра на образованието и науката и обнародването й в Държавен вестник възниква ли нов правен субект – отделно юридическо лице частно основно училище „М”? В случай, че „М” ООД е закупувало активи, които ще бъдат използвани за дейността на училището как следва да бъде документално оформено тяхното ползване от училището – с договор за покупко-продажба, с договор за наем/лизинг или по друг начин?
4. Как следва да се подава годишната данъчна декларация за нефинансови предприятия по чл.92 от ЗКПО и годишният отчет за дейността на частното училище – отделно за „М” ООД и отделна за частно основно училище „М” или по друг начин?
Предвид разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ изразявам следното становище по първи, трети и четвърти въпрос:
Съгласно чл.11, ал.1 от Закона за народната просвета /ЗНП/ частни са училищата, които се откриват или преобразуват по искане на български физически и юридически лица и не са на бюджетна издръжка. В ал.3 на чл.11 е посочено, че частните училища се откриват или преобразуват със заповед на министъра на образованието и науката и придобиват качеството на юридически лица от деня на обнародване на заповедта в „Държавен вестник”.
Предоставеното от частни училища по ЗНП училищно образование е освободена доставка на основание чл.41, т.1, б.”а” от ЗДДС.
Следователно, от деня на обнародване на заповедта на министъра на образованието и науката за откриване на частно основно училище „М”, същото придобива качеството на юридическо лице т.е. възниква самостоятелен правен субект, който е данъчно задължено лице по чл.3 от ЗДДС, различен от дружеството „М”. Събираните такси във връзка с предоставените услуги по обучение на учениците представляват данъчна основа на освободени доставки по чл.41, т.1, б.”а” от ЗДДС.
В чл.10, ал.1, т.5 от ЗДДС е посочено, че предоставянето за ползване на имоти от заявителите за нуждите на частни училища по ЗНП и последващото им преминаване към заявителите в случаите на закриване на училищата не е доставка, с оглед на което „М” ООД не следва да издава данъчен документ /фактура/ в тази хипотеза. В тази връзка, възникналите между заявителя и частното училище отношения са гражданско-правни и НАП не е компетентна да изрази становище по тях.
Освен това, в чл.10, ал.1 от ЗДДС е посочено, че лице, което придобие стоки и услуги от регистрирано лице подлежи на задължителна регистрация по чл.132, ал.1 от ЗДДС, независимо от облагаемия оборот, който има към дата на възникване на обстоятелството по чл.10, ал.1, т.5 от закона.
Следва да се обърне внимание и на чл.10, ал.3 от ЗДДС, според който за частно основно училище „М”ще възникне задължение за извършване на корекция на данъчен кредит, ако при придобиването на предоставени за ползване имоти, „М” ООД е упражнило право на приспадане на данъчен кредит.
С придобиването на статут на самостоятелно юридическо лице, частното основно училище „М” става данъчно задължено лице по смисъла на чл.2, ал.1, т.1 от ЗКПО и за него възникват всички права и задължения, произтичащи от разпоредбите на този закон.
Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък, съгласно чл.92, ал.1 от ЗКПО. Отделно от това за дружеството „М” с ЕИК …….. също е налице задължение за подаване на годишна данъчна декларация по чл.92, ал.1 от ЗКПО.
По силата на чл.92, ал.3 от ЗКПО годишен отчет за дейността също следва да бъде подаден както от частното основно училище, така и от дружеството, освен ако за някое от двете данъчно задължени лица не е приложима хипотезата на чл.92, ал.4 от закона.
Уведомявам Ви, че посочените във втори въпрос обстоятелства са недостатъчни за изразяване на становище.
За да получите конкретен отговор относно данъчния режим на допълнителните такси, които ще събирате е необходимо да предоставите следната информация:
-курсовете, които възнамерявате да провеждате включени ли са в утвърдения от министерството на образованието и науката учебен план за основно образование на частното училище?
-представляват ли същите задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка на учениците?
-какъв е характера на другите занимания, които ще провеждате?
-участниците в курсовете ученици на частното основно училище ли ще бъдат или ще има възможност да участват и други ученици?
Тъй като в запитването сте посочили, че училището ще предоставя уроци в помощ на учениците следва да имате предвид, че предоставянето на частни уроци е освободена доставка по чл.41, т.2 от ЗДДС, само когато частните уроци заместват училищното образование.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »