Данъчно и осигурително третиране на присъдени обезщетения за носени дежурства в системата на ……, за които не са използвани компенсации в почивки

Изх. № 24-30-94 Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Данъчно и осигурително третиране на присъдени обезщетения за носени дежурства в системата на ……, за които не са използвани компенсации в почивки
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – Бургас и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на НАП (вх. № /31.05.2007 г.), Ви уведомявам следното:
1. Дължими осигурителни вноски:
Кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ЗОВСРБ/ се осигуряват за всички осигурени социални рискове по реда на чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване.
Съгласно чл. 6, ал. 5 от КСО и във връзка с чл. 1, ал.1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се дължат осигурителни вноски /заглавието изм. ДВ, бр. 1/2007 г./ задължителни осигурителни вноски се дължат върху получените или начислени и неизплатени брутни месечни възнаграждения и други доходи от трудова дейност, но не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на ДОО за съответната календарна година и са за сметка на държавния бюджет.
По силата на чл. 230, ал. 1 от ЗОВСРБ в брутното възнаграждение на кадровите военнослужещи се включват: основното възнаграждение и другите допълнителни възнаграждения – за продължителна служба /чл.225, ал.1/, за специфични условия на труд по ред и в размери, определени от министъра на отбраната и Министерски съвет /чл. 226/, заместване или съвместяване на длъжности /чл. 228/, както и възнаграждения за годишни резултати /чл.227 от ЗОВСРБ/.
Въз основа на разпоредбите на чл. 203, ал. 1 и ал. З от ЗОВСРБ седмичната продължителност на служебното време на кадровите военнослужещи е 40 часа и в
случаите на превишаване на продължителността на служебното време извън посоченото в ал. 2, по силата на чл.157 от Правилника за кадровата военна служба кадровият военнослужещ получава допълнително възнаграждение по чл. 226, ал. 1 от ЗОВСРБ за положен извънреден труд в размери, определени в Наредбата за определяне размера на възнаграждението за извънреден труд на кадровите военнослужещи.
Съгласно чл. 10 от Кодекса за социално осигуряване, осигуряването се осъществява за периода на упражняване на трудова дейност. Изплатените суми за неизползвани компенсации в почивки, във връзка с носене на дежурства в системата на Министерството на отбраната, по същество представляват възнаграждение за положен извънреден труд и са елемент на брутното възнаграждение, върху които се дължат задължителни осигурителни вноски.
С въвеждането от 01.07.2003 г.на централизирано разплащане на осигурителните вноски за бюджетните предприятия, съгласно §§ 25 и 26 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България, осигурителните вноски са за сметка на Централния бюджет. Осигурителите от системата на …. подават необходимите разчетни данни за дължимите осигурителни вноски на Министерството на финансите, което превежда дължимите вноски от сметките на централния бюджет по сметките на НОИ. Същите подават данни за осигурените при тях лица по установения ред с Инструкция № 1 на НОИ /в сила до 31.12.2005 г./ и Наредба № Н-8 от 29.12.2005г. на Министъра на финансите за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
В случая, дължимите осигурителни вноски върху изплатените суми за неизползвани компенсации в почивки следва да се отчетат като разход и трансфер за поети осигурителни вноски от централния бюджет и осигурителят да подаде коригиращи данни в осигурителния доход с декларации образец № 1 за периода на полагането на този труд.
Следва да имате предвид, че относно реда и начина на заверяване на осигурителния стаж за извънредния труд, положен преди и след 01.01.2005 г. и издаване на УП-2 за осигурителния доход не са от компетентността на НАП.
2. Данъчно третиране:
В запитването Ви е указано, че при изплащането на присъдените суми сте удържали данък по чл.38 от отменения Закон за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) върху главницата и еднократен данък по реда на отменения ЗОДФЛ върху мораторната и законната лихва за периода до 31.12.2006 г., а след 01.01.2007 г. върху мораторната и законната лихва удържате данък на месечна база съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
При така изложената фактическа обстановка и предвид на това, че както по силата на отменения ЗОДФЛ, така и по силата на действащия ЗДДФЛ за целите на облагането правоотношенията между ….. и служещите в министерството са трудови правоотношения:
– становището ни относно облагането на присъдените суми, изплатени през 2006 г., е следното:
Съгласно чл.19, ал.1 от ЗОДФЛ /отм./ облагаемият доход от трудови правоотношения и от приравнените към тях правоотношения включва всички плащания, включително награди в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, получени от данъчно задължените лица за календарния месец. Във връзка с формирането на облагаемия доход от трудови и приравнени към тях правоотношения в закона не е установена разпоредба, по силата на която обезщетенията за носени дежурства в системата на …, за които не са използвани компенсации в почивки, са освободени от облагане. Следователно тези обезщетения подлежат на облагане по реда на чл.38 и свързаните снея разпоредби на ЗОДФЛ /отм./, като данъкът се удържа месечно от работодателя и се внася по реда на чл. 50 от същия закон – чл.38, ал.2 от ЗОДФЛ /отм./.
Като лихви, присъдени върху обезщетения, които не са освободени от облагане, присъдените законни лихви са в обхвата на т.нар други доходи (чл.26, т.4 от ЗОДФЛ /отм./) и подлежат на облагане по реда на чл.26 във връзка с чл.40 от закона. Следователно при изплащането им те се облагат с окончателен данък 12 на сто, който се удържа и внася върху брутния размер на дохода от платеца на дохода, когато последният е предприятие – чл.40, ал.2 от ЗОДФЛ /отм./. В останалите случаи данъкът се определя и внася от получателите на доходите в срок до 15 число на месеца, следващ тримесечието, през което са получени доходите. Във връзка с така установените правила, следва да се уточни, че за целите на ЗОДФЛ /отм./ „предприятие“ е предприятие по смисъла на Закона за счетоводството (т.46 от ДР), т.е. „предприятия са: търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества и чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност“ (чл.1, ал.2 от ЗСч, ред. 2006 г.). Следователно, в конкретния случай окончателният данък върху законните лихви се определя, удържа и внася от платеца.
Тъй като присъдените и изплатени през 2006 г. мораторни лихви не са по облигационни правоотношения, данъчното им третиране е аналогично на данъчното третиране на присъдените и изплатени през същата година законни лихви.
Присъдените обезщетения за разноски по съдебни дела не подлежат на облагане с данък, тъй като по своето естество те не са доход – чл.12, ал.1, т.5 от ЗОДФЛ /отм./.
– становището ни относно облагането на присъдените суми, изплатени през 2007 г., е следното:
В ЗДДФЛ също не е установена разпоредба, по силата на която обезщетенията за носени дежурства в системата на Министерство на отбраната, за които не са използвани компенсации в почивки, са освободени от облагане. Следователно тези обезщетения подлежат на облагане по реда на чл.42 и свързаните с нея разпоредби на ЗДДФЛ, като данъкът се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец и се внася в сроковете и по реда на чл.65 и чл.66 от същия закон.
Във връзка с облагането на главницата е необходимо уточнението, че, съгласно § 5 от ПЗР на ЗДДФЛ, за облагаем доход от трудови правоотношения по смисъла на този закон, начислен, но неизплатен до влизането в сила на този закон, размерът на дължимия авансов данък при окончателното изплащане на дохода се определя по чл. 42, ал. З от същия закон.
За целите на ЗДДФЛ лихвите, които се изплащат на местни физически лица и не са освободени от облагане по силата на закон, са в обхвата на т.нар. доходи от други източници (чл.35, т.З от ЗДДФЛ). Съгласно чл.14, ал.1 от ЗДДФЛ същите подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, като, в съответствие с чл.35 от ЗДДФЛ, облагаема е брутната сума на този вид доходи, придобити през данъчната година. На основание чл.50, ал.1 от ЗДДФЛ, за доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, местните физически лица са длъжни да подават годишни данъчни декларации.
Присъдените обезщетения за разноски по съдебни дела не подлежат на облагане с данък както по силата на ЗОДФЛ /отм./, така и по силата на ЗДДФЛ (чл. 13, ал. 1, т. 10).
//

Оценете статията

Вашият коментар