данъчно облагане на доходи от продажба на дървесина по реда на ЗДДФЛ и ред за освобождаване от такса битови отпадъци за имоти, които не се използват

3_1199/06.03.2008г.
ЗДДФЛ, чл. 29, ал. 1, б.”а”;
ЗДДФЛ, чл. 29, т. 2;
ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 1, т. 1;
ЗМДТ, чл. 9;
ЗМДТ, чл. 64;
ЗМДТ, чл. 71
ОТНОСНО: данъчно облагане на доходи от продажба на дървесина по реда на ЗДДФЛ и ред за освобождаване от такса битови отпадъци за имоти, които не се използват
В запитването са представени следните обстоятелства:
1. Физическо лице е собственик на гора и е извършило продажба на дървесина, за което е получило възнаграждение. Поставя се въпроса следва ли да подава декларация за този доход и ако следва с какъв данък ще бъде обложен?
2. Физическото лице притежава къща и дворно място в регулацията на населеното място, до които няма път. Твърди се, че посочените имоти не се използват, но лицето заплаща такса смет за тях. Въпросът, който се поставя е законно ли е определена таксата за битови отпадъци и ако не е, какво следва да направи лицето?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ, обн. ДВ, бр.95 от 24 ноември 2006 г., посл. изм. ДВ, бр.113 от 28.12.2007г.) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ, обн. ДВ, бр.117 от 10.12.1997г., посл. изм. ДВ, бр. 110/21.12.2007г.) изразяваме следното становище:
1. По прилагането на ЗДДФЛ (въпрос 1)
Доходите на физическите лица подлежат на данъчно облагане в зависимост от техния източник.
Като облагаеми в чл.10, ал.1, т.6 във връзка с чл.29, ал.1, б.”а” от ЗДДФЛ изрично са посочени доходите от дейности в областта на горското стопанство. Съгласно становище, изразено от Национално управление на горите към Министерство на земеделието и горите е застъпено виждането, че в понятието “горско стопанство“ се включват дейностите по дървопроизводство и дърводобив. Посочено е, че дейността, касаеща създаването на горски култури (почвоподготовка, попълване, залесяване, инвентаризация и презалесяване) се отнася към дървопроизводството (лесокултурната дейност), а към дърводобивната дейност се отнасят и тези, свързани със:
– сеч и първична обработка на дървесината;
– извозване и транспортиране на добитата дървесина.
Вследствие от горното сумите, които сте получили от продажбата на дървесина, са доходи, които подлежат на облагане по ЗДДФЛ.
Тъй като в запитването не е посочено през коя данъчна година лицето е придобило дохода и предвид промяната на правния регламент, третиращ облагането на доходите от горско стопанство, информираме за реда на формиране на данъчната основа през 2007г. и 2008г., както следва:
?за 2007г.
На основание чл.29, т.2 от ЗДДФЛ (в редакцията му, действаща за 2007г.) облагаемият доход от продажба на произведени, преработени или непреработени продукти от горско стопанство на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с 60 на сто разходи за дейността.
Годишната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 29, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка, а ако лицето не е самоосигуряващо се – с удържаните задължителни осигурителни вноски, които са за негова сметка, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.
Размерът на данъка се определя върху общата годишна данъчна основа, съгласно таблицата към чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ, като необлагаемият минимум за 2007г. е в размер на 2400 лв.
С чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ е въведено задължение за подаване на годишна данъчна декларация от местни физически лица, които са придобили през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. Следва да се има предвид, че дори данъчната основа да е под необлагаемия годишен минимум дохода подлежи на деклариране чрез годишна данъчна декларация. Срокът за подаване на декларацията е 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода (чл.53, ал.1 от ЗДДФЛ). Следователно, ако доходите са получени от лицето през 2007 г., то трябва да подаде декларация в срок до 30 април 2008 г. в ТД на НАП.
За неподаване в срок на данъчна декларация по ЗДДФЛ в чл.80, ал.1 от същия закон е предвидена глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.
?за 2008г.
Съгласно чл.29, т.1 , б.”а” от ЗДДФЛ (изм. ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008г.) облагаемият доход от продажба на произведени, преработени или непреработени продукти от горско стопанство на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността в размер 40 на сто.
Годишната данъчна основа се определя по реда на чл.30 от ЗДДФЛ (доп. ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.), като облагаемият доход по чл. 29, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка, а ако лицето не е самоосигуряващо се – с удържаните задължителни осигурителни вноски, които са за негова сметка, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице.
Считано от 01.01.2008г. размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа се определя, като общата годишна данъчна основа (без приспадане на необлагаем минимум) се умножи по данъчна ставка 10 на сто (чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ).
Ако лицето е получило доходите от продажба на дървесина през 2008г., същите ще подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация за 2008г.
2. По прилагането на ЗМДТ (въпрос 2)
За да получи конкретен отговор е необходимо лицето да изложи подробни данни за притежаваните от него недвижими имоти – общината и населеното място, където се намират, подавани от декларации и други. Това ни поставя пред невъзможността да го запознаем с предвидения ред за освобождаване от таксата за битови отпадъци в съответната община и дали коректно е определено задължението на лицето за такса битови отпадъци, поради което изразяваме само принципно становище:
Чл. 64 от ЗМДТ определя лицата, задължени да заплащат такса за битови отпадъци – това са собствениците и вещноправните ползватели.
Облекченията по отношение на таксата за битови отпадъци са определени в чл. 71 от същия закон, съгласно който не се събира такса за:
1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината;
2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – когато услугата не се предоставя от общината;
3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива.
От началото на 2004 г. хипотезите на освобождаване или облекчения при заплащане на таксата за битови отпадъцине се уреждат от закона, а с наредба на общинските съвети (чл. 8, ал. 5 и ал. 6 и чл. 9 ЗМДТ). От началото на 2006 г. администрирането на местните данъци и таксата за битови отпадъци сеосъществяваизцяло от общините (чл. 4 ЗМДТ).
В тази връзка, освобождаване от такса за битови отпадъци следва само при условие, че са налице предпоставките на чл. 71 от ЗМДТ или в случаите, предвидени в Наредбата по чл. 9 от ЗМДТ, която се приема от Общинския съвет.
Възможно е за съответната община да е предвидено освобождаване от такса за „сметосъбиране и сметоизвозване” за лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период от нея. Това освобождаване се прави по определен ред, който е регламентиран вНаредбата по чл. 9 от ЗМДТ. Дължими обаче остават останалите два компонента от таксата за битови отпадъци – такса за депо и такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
Заплащането на таксата се предопределя от принадлежността на имота към територията на населеното място и не се обвързва с произвеждането на смет от собствениците на същия. Следователно дори и да не използвате имотите принципно е дължима определена част от таксата за битови отпадъци. По-конкретна информация за възможността лицето да заплаща такса битови отпадъци в намален размер може да се получи от общината по местонахождение на притежаваните имоти.
Уведомяваме, че , респ. НАП, нямат никакви правомощия относно процеса на определяне и администриране на таксата за битови отпадъци. Възражения срещу определени задължения за такса битови отпадъци, включително в случаите, в които услугата не се предоставя, следва да отправяте до кмета на общината. По отношение на таксата за битови отпадъци следва да се има предвид, че същата се установява с акт на кмета на общината (чл. 9б от ЗМДТ) по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Този акт се обжалва по реда на АПК – в 14-дневен срок пред Областния управител чрез кмета на общината.