данъчно облагане по ЗДДС на доставки на газ, транспортиран чрез газопроводи – част от система за природен газ, разположена в ЕС, или чрез мрежа, свързана с такава система

.№ 24-34-80
Дата: 19.08.2011 год.
ЗДДС, чл. 19;
ЗДДС, чл. 86, ал. 3.
Относно: данъчно облагане по ЗДДС на доставки на газ, транспортиран чрез газопроводи – част от система за природен газ, разположена в ЕС, или чрез мрежа, свързана с такава система
В писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-80/21.03.2011 г. сте изложили следната фактическа обстановка:
Между българско юридическо лице и чуждестранно юридическо лице, установено извън Общността, е сключен договор за доставка на природен газ чрез мрежа, свързана със система за природен газ и разположена на територията на Общността. За извършване на доставките до точката на предаване на газа (границата на Общността) доставчикът – българското лице, е сключил договори за пренос на природния газ през газопроводи, които не са част от системата за природен газ от Общността, но са свързани с нея. От своя страна получателят – чуждестранното лице, което е търговец на природен газ, е сключил съответните договори за пренос чрез преносни мрежи, част от преносната система на Общността.
Чуждестранното юридическо лицеизвършва последваща доставка на природен газ към второ българско юридическо лице, като цялото количество газ или част от него ще бъдат търгувани от получателя – второто българско дружество – на територията на Република България.
В тази връзка сте отправили следните въпроси, свързани с приложението наЗакона за данък върху добавената стойност / ЗДДС /:
1. В случай, че чуждестранно юридическо лице, което е регистрирано в държава, която не е член на ЕС, е търговец на природен газ – получател по сделка за природен газ, по която доставчик е българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, т.е. икономическата му дейност е свързана с покупка на природен газ и последваща продажба на тези стоки и чието собствено потребление на тези продукти е незначително, къде е мястото на изпълнение на тази доставка по сключения договор за доставка с българското юридическо лице?
2. Първата сделка, сключена между доставчика на природен газ – българско юридическо лице, и получателя – търговец на природен газ, който е чуждестранно юридическо лице, попада ли в разпоредбите на ЗДДС, респ., следва ли да се начислява данък добавена стойност по нея?
3. При втората сделка, при която чуждестранното юридическо лице продава закупения по първата сделка природен газ на българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, кой от двамата ще извършва реален внос на територията на Р. България?
Предвид недостатъчно ясно изложената фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т.10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното принципно становище:
1. Относно мястото на изпълнение на доставката на природен газ с доставчик– лице, установено на територията на страната /българското лице/ и получател – лицето, установено извън Общността /чуждестранното лице/ – търговец на природен газ:
Съгласно чл. 12 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Поради това от особена важност за данъчното третиране на всяка доставка е правилното определяне на мястото на нейното изпълнение. Същото определя приложимотопо отношение на доставката данъчно законодателство.
Следва да се има предвид, че с чл. 19 от ЗДДС законодателят е определил специфични правила за определяне мястото на изпълнение при доставка на природен газ. Съгласно т.1 от тази разпоредба, в редакцията и в сила от 01.01.2011г. мястото на изпълнение при доставка на газ чрез система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, или мрежа, свързана с такава система емястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, за когото се доставят стоките, а когато няма такова седалище или обект – постоянният адрес или обичайното пребиваване на получателя – търговец на природен газ.
Следователно, доставката на природен газ, извършена къмтърговци на природен газ, неустановени в страната, а установени в други държави членки или трети страни, не е облагаема доставка по ЗДДС, а е доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
2. Относно приложимия закон при доставката на природен газ с доставчик– лице, установено на територията на страната /българското лице/ и получател – лицето, установено извън Общността /чуждестранното лице/ – търговец на природен газ:
Данъчното третиране на доставката по т.1 на настоящото становище, е подчинено на законодателството на държавата по местоустановяването на получателя, включително относно лицето-платец и приложимата данъчната ставка.
За тази доставка за доставчика – регистрирано по ЗДДС лице, не е налице задължение за начисляване на данък по силата на чл. 86, ал. 3 от ЗДДС, съгласно който при извършване на доставки с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява данък.
3. Относно лицето – вносител:
Изразяването на становище по този въпрос е извън компетенциите наНационалната агенция за приходите, регламентирани с Данъчно-осигурителнияпроцесуален кодекс и Закона за Националната агенция за приходите.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *