данъчно облагане за последния данъчен период и 117 от същия закон относно деклариране и внасяне на данъка за последния данъчен период не се прилагат. Новоучреденото дружество поема всички задължения з

2_1042-1/19.10.2015г.
ЗКПО,116, ал.1
ЗКПО,чл.92
На 24.09.2015 г. вТърговския регистър /ТР/ е вписано преобразуване по чл.264 от ТЗ чрез промяна на правната форма на Консорциум „Х” АД, с ЕИК …… в „У” ООД, с ЕИК …….. Новоучреденото дружество е правоприемник на преобразуващото се дружество, което се прекратява без ликвидация.
Във връзка с това са поставени следните въпроси:
1. Следва ли преобразуващото се дружество Консорциум „Х” АД да подадедекларация по чл.92 от ЗКПО към датата на преобразуването -24.09.2015г., както и Отчет за дейността за периода 01.01.2015г. – 24.09.2015г.?
2.Ако отговорът е положителен кое е задълженото лице, което подава декларация за последния данъчен период и се разчита с бюджета?
3. Трябва ли да се състави баланс за преобразуване на Консорциум „Х” АД към 24.09.2015г.?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата  нормативна уредба, изразявам следното становище:   
По 1-ви и 2-ри въпрос от запитването:
Промяната на правната форма на търговското дружество е един от способите за преобразуване, който е регламентиран в раздел ІІІ на глава шестнадесета от ТЗ.
Съгласно чл. 264 от ТЗ търговско дружество (преобразуващо се дружество) може да се преобразува чрез промяна на правната форма, като се превърне в търговско дружество от друг вид (новоучредено дружество). Новоучреденото дружество става правоприемник на преобразуващото се дружество, което се прекратява без ликвидация. Едновременно с промяната на правната форма не могат да се приемат нови съдружници или акционери.
Данъчното третиране при преобразуване на дружества е уредено в глава деветнадесета от част втора на ЗКПО. Извън обхвата на посочения данъчен режим са случаите на преобразуване чрез промяна на правната форма по чл. 264 от ТЗ, предвид разпоредбите на чл. 116, чл. 118, ал. 2, чл. 119, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 от ЗКПО.
По силата на чл.116, ал.1 от ЗКПО в случаите на преобразуване чрез промяна на правната форма по реда на чл. 264 от ТЗ членове 115 относно данъчно облагане за последния данъчен период и 117 от същия закон относно деклариране и внасяне на данъка за последния данъчен период не се прилагат. Новоучреденото дружество поема всички задължения за определяне на данъчния финансов резултат и внасянето на дължимия корпоративен данък за цялата година на преобразуването.
Алинея 2 на чл. 116 от закона регламентира, че за данъчни цели всички права и задължения, произтичащи от действия, извършени от преобразуващото се дружество за текущия и предходни периоди, включително преобразуванията на данъчния финансов резултат, се смятат за извършени от новоучреденото дружество.
Изхождайки от горните норми, задължение за подаване на данъчна декларация по реда на чл. 92 от ЗКПО за отчетната 2015 година има новоучреденото дружество “У» ООД. С нея дружеството следва да декларира съвкупният данъчен финансов резултат за 2015г., т.е както за периода преди преобразуването, така и за периода след него. На основание чл. 116, ал. 1 от закона, на новоучреденото дружество е вменено и задължението за разчитане на задълженията за корпоративен данък с бюджета в срок до 31 март на следващата година.
С оглед разпоредбата на чл. 92, ал. 3 от ЗКПО към годишната данъчна декларация, дружеството следва да подаде и годишен отчет за дейността.
По отношение на въпроса трябва ли да се състави баланс за преобразуване наКонсорциум „Х” АД към 24.09.2015г. следва да се имат предвид разпоредбите на чл.264з, ал.6 във вр. с чл. 263з, ал. 1 и 2от ТЗ, съгласно които към датата на вписване на преобразуването от преобразуващото се дружество и от новоучреденото дружество се съставя заключителен, съответно встъпителен баланс. ‘

Оценете статията

Вашият коментар