ЗЗО, чл.40, aл. 3, т. 9,ЗЗО, чл.40, aл. 5

2_103/14.01.2010г.
ЗЗО – чл.40, ал.3 т.9;чл.40, ал.5
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че в момента сте безработна, регистрирана сте в Бюрото по труда и ще получавате обезщетение до 24.01.2010г. Грижите се за детето Ви което е с намалена работоспособност и нужда от придружител. Ще подавате молба до Агенция за социално подпомагане и те ще бъдете осигурена здравно.
Въпросът, които отправяте е трябва ли да подадете декларация обр.№7 ?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Съгласно чл.40, ал.5, от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ лицата, които не подлежат на осигуряване по ал.1, 2 и 3, са длъжни да:
1. внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване – до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация;
2. подават декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1.
В § 69 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗЗО /обн.ДВ, бр101/2009г., в сила от 01.01.2010 г./ е визиран специален срок за лицата, чието задължение за осигуряване по реда на чл.40, ал.5 е възникнало преди 1 януари 2010 г. и които продължават да се осигуряват на това основание и след тази дата – те са длъжни да подадат декларация обр.№ 7 в срок до 1 март 2010 г.
На основание чл.40, ал.3 т.9 от ЗЗО родителите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ се осигуряват за сметка на републиканския бюджет, освен ако не са осигурени по реда на ал.1.
В конкретния случай, Вие към настоящия момент и до 24.01.2010г. сте осигурена за сметка на републиканския бюджет на основание чл.40, ал.1, т.8 от ЗЗО като лице, получаващо обезщетение за безработица. Следователно не сте лице което дължи здравноосигурителни вноски на основание чл.40, ал.5 от ЗЗО и поради това нямате задължение да подадете Декларация обр.№ 7. Ако след този период продължите да сте осигурена за сметка на републиканския бюджет, този път на основание чл.40, ал.3 т.9 от ЗЗО, то за Вас отново не би възникнало задължение за подаване на Декларация обр.№ 7.
Необходимо е да имате в предвид, че съгласно чл.85 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс/ ДОПК/ и в съответствие с разпоредбите на чл.3, ал.1, т.1 от Закона за Националната агенция за приходите, при последваща кореспонденция с Националната агенция за приходите следва да посочвате данните, които Ви идентифицират /името, ЕГН, постоянният адрес/.

Оценете статията

Вашият коментар