Данъчно облекчение за намалена трудоспособност

Относно: Данъчно облекчение за намалена трудоспособност
Във връзка с постъпило запитване вх. № 18.08.2014г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Ви уведомяваме:
В запитването е посочено, че от 26.07.2012г. сте пенсионер по възраст. Последното решение от ТЕЛК е от 26.07.2011г. до 01.07.2012г. Към запитването са приложени решение на ТЕЛК и разпореждане за отпускане на пенсия.
Поставен е следният въпрос: Лицето има ли право на данъчно облекчение, както преди излизането му в пенсия?
Предвид изложената фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба за 2014г., изразявам следното становище:
Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
При авансовото облагане на получените доходи от трудови правоотношения месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 от закона на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лева, включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението /чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ/.
Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ, обнародван в ДВ бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г., в § 10а от преходните и заключителни разпоредби е създадена нова ал. 3, по силата на която лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.
Предвид гореизложената нормативна уредба и с оглед на обстоятелството, че лицето родено през 1949 г., е навършило възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО /на 26.07.2012 г./ в периода след издаването на експертното решение на ТЕЛК и преди датата, на която изтича срокът му, то същото има право да ползва данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност по чл. 18 от ЗДДФЛ за 2014 г.
За данъчни цели в бъдеще при запазване на сега действащата нормативна база при условие, че лицето полага труд ще може да ползва правото на данъчно облекчение по реда на чл. 18 от ЗДДФЛ.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »