данъчно събитие и изискуемост на данъка върху добавената стойност при вътрешнообщностни доставки

Изх. № 24-30-22
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: данъчно събитие и изискуемост на данъка върху добавената стойност при вътрешнообщностни доставки
Уважаема г-жо ,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-30-22/08.02.2007 г.,Ви уведомява следното:
Съгласно чл. 51 от ЗДДС данъчното събитие при ВОД възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната по реда на чл. 25 от ЗДДС, т.е.
-на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или на датата,на
която стоката по чл. 6, ал. 2 от ЗДДС бъде фактически предоставена, или
-на датата на преодоставянето на стока по чл. 6, ал.З, т. 2 от ЗДДС.
За вътрешнообщностните доставки данъкът става изискуем на 15-я ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие. Ако доставчикът е издал фактура преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие, то в този случай данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата/ чл. 51,ал. 4 от ЗДДС/.
Съгласно чл. 51, ал. 5 от ЗДДС, разпоредбата на ал. 4 на същия член не се прилага, когато фактурата е издадена във връзка с получено плащане по доставката преди датата на възникване на данъчното събитие. В този случай данъкът върху добавената стойност става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца , през който е възникнало данъчното събитие за ВОД. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 113, ал. 5 от ЗДДС при ВОД /включително за авансово плащане/ фактурата може да бъде издадена в по-дълъг срок, а именно, до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие за доставката.
На основание чл. 124, ал. З от ЗДДС издадените данъчни документи във връзка с ВОД , включително за полученото плащане се отразяват в дневника за продажбите за данъчния период, през който данъкът за доставката е станал изискуем съгласно чл. 51 от закона. Документите, с които трябва да разполагате във връзка с извършената вътрешнообщностна доставка са посочени в чл. 45 от ППЗДДС, а именно :
– фактура за доставката и
– документи доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка
Фактурата трябва да отговаря на изискванията на чл. 114 , ал. 1 от ЗДДС .
//

Оценете статията

Вашият коментар