Данъчно третиране на апортирани вземания от местно физическо лице – собственик на еднолично ООД.

.№ 26-С-43
Дата:14.04.2011 год.
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 4;
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 3;
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 6, т. 9.
ОТНОСНО: Данъчно третиране на апортирани вземания от местно физическо лице – собственик на еднолично ООД.
По повод Ваше писмо, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 26-С-43/11.02.2011 г., Ви уведомявам за следното:
Според фактите, описани в писмото Ви и приложените документи, местно физическо лице – едноличен собственик на капитала на „………” ЕООД е увеличило капитала на дружеството си, като за целта е направило непарична вноска (апорт). Предмет на непаричната вноска са вземания – предоставени заеми по договори за заем между физическото лице и акционерно дружество, включително лихва определена към конкретна дата (05.08.2010 г.). Посочили сте също, че с молба до Агенция по вписванията от 17.08.2010 г. е поискана тройна експертиза от независими оценители по реда на чл. 72 от Търговския закон за непаричната вноска в ЕООД-то. Назначените вещи лица са определили пазарна стойност на непаричната вноска която в случая съвпада с посочените в писмото Ви вземания на местното физическо лице от въпросното акционерното дружество. На 21.09.2010 г. е подадено надлежно заявление в Търговския регистър към Агенцията по вписванията за увеличение на капитала на ЕООД-то. Увеличението на капитала е извършено и е публикувано в Търговския регистър на 06.10.2010 г.
Във връзка с описаната от Вас фактическа ситуация поставяте следните въпроси:
1.Дължи ли се данък върху лихвите, начислени в полза на физическото лице до датата 05.08.2010 г. (представляваща част от непаричната вноска), която евентуално ще бъде изплатена директно на ЕООД-то?
2.Към коя дата акционерното дружество (заемателят) трябва да започне да начислява лихва в полза на ЕООД-то и да спре да начислява такава в полза на физическото лице – 05.08.2010 г., към която дата е оценявано вземането, или 06.10.2010 г., към която дата е публикувано увеличението на капитала на ЕООД-то или към 20.09.2010 г. (това е датата, когато е взето решение от едноличния собственик за увеличение на капитала чрез апорт)?
3.На коя дата следва да бъде отразено увеличението на капитала в „………..” ЕООД в счетоводните регистри на фирмата?
По повод поставените от Вас въпроси, изразявам следното становище:
По въпрос № 1
На основание чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Предвид разпоредбата на чл. 10, ал. 2 от ЗДДФЛ, в зависимост от формата на плащане доходите могат да бъдат парични и непарични. В случая става въпрос за непаричен доход, придобит от физическото лице на датата на която е извършено и вписано увеличението на капитала на ЕООД-то (06.10.2010 г.). Аргумент в подкрепа на това е разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ, според която, ако не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на:
?плащането – при плащане в брой;
?заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане;
?получаването на престацията – за непаричен доход.
От друга страна, съгласно чл. 13, ал. 4 от ЗДДФЛ, не се определя данък към датата на придобиване на акции и дялове, които са получени срещу направени непарични вноски в търговски дружества. Цитираната разпоредба е приложима и в конкретния случай, във връзка с направената непарична вноска, с която е увеличен капитала на ЕООД-то. Вместо паричен доход от лихви, начислени от акционерното дружество към посочената в писмото Ви дата (05.08.2010 г.), физическото лице придобива непаричен доход – нови дялове от увеличаването на капитала на тази стойност. Този доход, обаче, не следва да бъде облаган на основание чл. 13, ал. 4 от ЗДДФЛ.
Имайте предвид, че при евентуална продажба или замяна на дяловете местното физическо лице ще формира облагаем доход по реда на чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ, като цената на придобиване в тази връзка ще се определи по реда на чл. 33, ал. 6, т. 9 от закона.
Въпроси 2 и 3 от писмото Ви са свързани с прилагане на счетоводното законодателство и изготвянето на отговор е извън компетентността на Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Предвид на това, изискахме становище от Дирекция „Данъчна политика” към , която на основание чл. 33, т. 4 от Устройствения правилник на МФ изготвя становища по счетоводното законодателство.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »