Данъчно третиране на доходи от дивидент в натура.

Изх. №24-34-177
Дата: 24.11.2010 год.
ЗДДФЛ, чл. 10, ал. 4;
ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 39, ал. 2;
ЗДДФЛ, чл. 46, ал. 3;
ЗДДФЛ, чл. 46, ал. 4;
ДОПК, чл. 85.
ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от дивидент в натура.
По повод Ваше писмено запитване, препратено вна Националната агенция за приходите с вх. № 24-34-177/22.10.2010 г., Ви уведомявам за следното:
Според описаната фактическа ситуация на общо събрание на съдружниците във Вашата фирма е взето решение дължимите дивиденти, поради липсата на налични парични средства, да бъдат предоставени в натура (под формата на активи -апартаменти). Във връзка с това решение, молбата Ви е да бъдете консултирани за процедурата, по която може да се осъществи решението на общото събрание на „……” ООД. С оглед на това Ви уведомявам, че на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите (ЗНАП), изпълнителният директор на НАП, организира разясняване на данъчното и осигурителното законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията чрез издаване на брошура, бюлетин или по друг подходящ начин. Запитването Ви е формулирано общо и не съдържа конкретни въпроси, свързани с разясняването на данъчното и осигурителното законодателство, а по-скоро има характеристиките на искане за правна консултация, което е извън правомощията на изпълнителния директор на НАП. Ето защо, невъзможно е да се изрази конкретно становище – уведомявам Ви за принципното виждане на НАП по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), относно облагането на доходите от дивиденти в натура, изплатени на местни физически лица:
На основание чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ, с окончателен данък се облагат облагаемите доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местни физически лица от източник в България и от чужбина. Доходите, облагаеми с окончателни данъци по ЗДДФЛ, като вид доход, са посочени в нормата на чл. 10, ал. 1, т. 6 от закона. На основание чл. 10, ал. 2 и 4 от ЗДДФЛ, в зависимост от формата на плащане доходите могат да бъдат парични и непарични, като непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена.
1
Предвид нормата на чл. 38, ал. 2 от ЗДДФЛ, окончателният данък за доходите от дивиденти се определя върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент. В случаите на непаричен доход – тази сума следва да е съобразена с нормата на чл. 10, ал. 4 от ЗДДФЛ, т.е. с пазарната цена на съответната вещ (в случая – на апартаментите). Ставката на данъка е 5 на сто, като същият се удържа и внася в сроковете и по реда на чл. 65 – 68 от ЗДДФЛ (чл. 46, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ).
В случай, че имате други въпроси, касаещи прилагането на данъчното
законодателство във връзка с упоменатото от Вас решение за разпределяне на
дивидент, следва да ги формулирате конкретно като изложите изчерпателно
фактическата ситуация. В тази връзка Ви уведомявам също, че съгласно чл. 85 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в съответствие с разпоредбата
на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за Националната агенция за приходите, в
кореспонденцията си с Националната агенция за приходите сте задължен да посочвате
Вашите данни за идентификация (име и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирма и/или
БУЛСТАТУЕИК, издаден от Агенцията по вписванията; адрес по чл. 8 от ДОПК и
адрес за кореспонденция), както и данните за идентификация на лицата, с чиито права и
задължения е свързано запитването Ви.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *