данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във връзка с откраднато превозно средство

Изх. №24-34-152
Дата: 25.11.2010 год.
ЗКПО, чл. 28, ал. 1;
ЗКПО, чл. 28, ал. 4;
ЗКПО, чл. 29;
ЗКПО, чл. 58;
ЗДДС, чл. 79, ал. 3;
ЗДДС, чл. 79, ал. 4;
ЗДДС, чл. 79, ал. 6;
ППЗДДС, чл. 66, ал. 1.
Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във връзка с откраднато превозно средство
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-152/01.09.2010 г. е изложена следната фактическа обстановка:
През септември 2008 г. е откраднат товарен автомобил (самосвал), собственост на дружеството, за който е ползван данъчен кредит при закупуването му през 2006 г. Съставен е протокол за корекция за ползван данъчен кредит в размер, установен съгласно чл.79, ал.6 от ЗДДС, който е отразен в дневник за продажбите и справката-декларация за м.09.2008 г. Автомобилът е свален от отчет в КАТ, като необходимо условие за преустановяване на плащане на данък върху превозните средства. Годишният финансов резултат за 2008 г. е преобразуван по реда на чл.28, ал.1 от ЗКПО със стойността на автомобила и по чл.28, ал.4 с размера на данъка върху добавената стойност, отразен в протокола.
През февруари 2009 г. автомобилът е намерен и задържан от органите на МВР -обстоятелство, оповестено в ГФО за 2008 г. като некоригиращо събитие, настъпило след датата на баланса. На 28.07.2010 г. след прокурорско разпореждане, автомобилът е предаден на дружеството срещу подписана разписка за получаването му. За регистрацията на автомобила в КАТ е определена датата 01.09.2010 г., като съществува хипотезата за отказ от регистрация в КАТ.
Въпросите Ви са:
1. На какво основание и по какъв ред дружеството може да възстанови внесения
след кражбата през 2008 г. данък върху добавената стойност?
2. Ако има основание и ред за възстановяване на данъка, то коя е
правопораждащата дата: датата, на която автомобилът е върнат с оглед намерението да се
използва за дейността или датата, на която ще бъде регистриран в КАТ с оглед
невъзможността да бъде използван преди тази регистрация и да бъде включен в данъчния
амортизационен план?
3. В случай на отказ от регистрация в КАТ, автомобилът ще бъде бракуван, поради
невъзможност да се използва. Това означава ли, че за данъчни цели: ще бъде признат
прихода от предаването на автомобила; ще бъде признат разхода от брака на автомобила
и следва преобразуване в посока намаление на счетоводния финансов резултат за 2010 г.
на основание чл.29 от ЗКПО с приход, възникнал по повод на непризнат разход през 2008
г до размера на непризнатия разход?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т.10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
По първи и втори въпрос:
На основание чл. 79, ал. 3 от ЗДДС, регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени или придобити от него сгради, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит. Корекциите, съгласно чл. 79, ал.4 от ЗДДС, се извършват в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справка-декларацията за този данъчен период.
За стоките или услугите, които са дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, лицето дължи данък в размер, определен по формулата на чл. 79, ал. 6 от ЗДДС.
В случая изложен в запитването е видно, че за установената кражба на товарния автомобил (самосвал) дружеството Ви е начислило и внесло данък върху добавената стойност в размер, определен по формулата на чл. 79, ал. 6 от ЗДДС.
В случая откраднатия товарен автомобил е намерен, предвид което извършената корекция на ползван данъчен кредит е неправилна и същата следва да бъде сторнирана. Тъй като корекция на ползван данъчен кредит по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС се извършва чрез издаване на протокол съгласно чл. 66, ал.1 от ППЗДДС, то при отпадането на основанието за издаването му следва да се приеме, че същият е съставен погрешно и следва да се анулира. За анулирането не се издава нов протокол, а в погрешно съставения се посочва основанието за анулиране, като същият се включва във файла “prodagbi.тxт” на издателя и в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.
Следва да се има предвид, че такава корекция се извършва само след като превозното средство е регистрирано наново в КАТ.
По трети и четвърти въпрос:
От запитването става ясно, че през 2008 г. са отчетени разходи от отписване на автомобила, представляващи разходи от липси, и съответно счетоводният финансов резултат е преобразуван по реда на чл. 28, ал. 1 от ЗКПО със стойността на автомобила и по чл. 28, ал. 4 от същия закон – с размера на данъка върху добавената стойност, начислен по повод липсата. През същата година автомобилът е бил отписан от данъчния амортизационен план.
В случай, че отчитането през 2008 г. на счетоводен разход от отписване на автомобила е извършено в съответствие с разпоредбите на счетоводното законодателство, данъчното третиране във връзка с възстановяването на правото на притежание върху него и повторната му регистрация в КАТ е следното:
Автомобилът следва отново да бъде заведен в данъчния амортизационен план на практика като новопридобит актив, в случай че отговаря на критериите за признаване на данъчни дълготрайни материални активи, установени в чл. 50 от ЗКПО .
Съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗКПО начисляването на данъчна амортизация започва от началото на месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация или от началото на следващия месец. Датата на въвеждане в експлоатация следва да е документално обоснована.
Алинея 2 на чл. 58 от ЗКПО предвижда, че когато в нормативен акт е предвиден ред за въвеждане в експлоатация, въвеждането в експлоатация на актива за данъчни цели не може да бъде по-рано от установеното в нормативния акт. В конкретния случай прилагането на тази разпоредба е обусловено от изискванията на чл. 140, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, която постановява, че по пътищата, отворени за обществено ползване,се допускат само моторни превозни средства и ремаркета,коитоса регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места.
Следователно, ако предприятието има намерение да използва автомобила по предназначение, начисляването на данъчни амортизации трябва да започне или от началото на месеца, през който същият е регистриран и снабден с табели с регистрационен номер, или от началото на следващия месец.
С оглед обстоятелството, че автомобилът е бил отписан през 2008 г., респективно е отчетен текущ счетоводен разход от липса поради кражба и доколкото това е извършено съобразно разпоредбите на счетоводното законодателство, при възстановяване правото на притежание върху него и повторното му признаване като амортизируем актив, за предприятието възникват счетоводни приходи, равни на справедливата стойност на актива (т. 4.7, б. „б“ от СС 16 във връзка с т. 4.4 от НСФОМСП – Общи разпоредби и т. 2 от СС 8). Разпоредби в същия смисъл се съдържат и в съответно приложимите МСС. Съгласно чл. 29 от ЗКПО не се признават за данъчни цели счетоводните приходи, възникнали по повод на липси и брак на активи или вземане, свързано с тях, до размера на непризнатите разходи по чл. 28. На основание на посочената разпоредба следва да се извърши намаление на счетоводния финансов резултат с отчетените счетоводни приходи до размера на непризнатите през 2008 г. по реда на чл. 28, ал. 1 от ЗКПО разходи от липса на автомобила.
В запитването липсва яснота относно определени факти и обстоятелства, свързани със счетоводното отчитане (например дали автомобилът е застрахован, което би следвало да доведе до формиране на вземане от застрахователя) както и по отношение на намеренията на предприятието относно употребата му в обичайната дейност под една или друга форма, независимо дали автомобилът ще бъде регистриран в КАТ или не. Ето защо по отношение на въпроса Ви за данъчното третиране в случай, че автомобилът не бъде регистриран в КАТ, не е възможно да бъде изразено становище преди да бъдат изяснени намеренията на предприятието по отношение на неговото използване и включването му в активите (дълготрайни или текущи).
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Писмо с Изх. №23-22-453; 24.04.2018 г.; Чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС; Чл. 113 от ЗДДС; Чл. 16 от ППЗДДС; Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:; „ОБЩИНА Х“ пр

Изх. №23-22-45324.04.2018 г. Чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДСЧл. 113 от ЗДДСЧл. 16 от ППЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:„ОБЩИНА Х“

Данъчно третиране на дейността на електронен магазин по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

ОТНОСНО: Данъчно третиране на дейността на електронен магазин по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за