данъчно третиране на доходи, получени от продажба на недвижими имоти през 2008г., а именно/два имота, обединени в едно УПИ, закупени преди по – малко от пет години и едно лично жилище, закупено

5_20-00-1455/25.11.2008г.
ЗДДФЛ, чл.13, ал.1, т.1; чл. 33, ал.1, ал.5 и ал.6; чл. 50 и чл. 53
ДОПК, чл. 85
относно: данъчно третиране на доходи, получени от продажба на недвижимиимотипрез 2008г., а именно: /два имота, обединени в едно УПИ, закупенипреди по – малко от пет години и едно лично жилище, закупено през 2007г./собственост на физическо лицепо реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, препратено ни по компетентност от ЦУ на НАПизразяваме следното становище:
Съгласно разпоредбите на чл. 13, ал.1, т.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, не се облагат доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
-един недвижим жилищен имот, независимо от датата на придобиване на имота /буква „а”/;
– до два недвижими имота, ако между датата на придобиването и дататана продажбата или замяната са изминали повече от 5 години /буква „б”/.
Законовата дефиниция на понятието „недвижим жилищен имот”във връзка с прилагането на цитирания по – горе чл. 13, ал.1, т.1 се съдържа в § 1, т. 51 от ДР на ЗДДФЛ, а именно: това е недвижим имот, който към момента на продажбата може да служи за задоволяване на жилищните нужди.
Следователно за получените доходи от първата продажба на недвижимия жилищен имот- лично жилище, осъществена от Вас през настоящата година, няма да подлежат на облагане с данък, тъй като ще са изпълнени условията, установени в разпоредбата начл. 13, ал.1, т.1, буква „а” от ЗДДФЛ. Необходимо е и уточнението, че по аргумент на чл.50 и чл. 52 от ЗДДФЛ тези необлагаеми доходи не се декларират в годишната данъчна декларация.
За останалите два имота, обединени в едно УПИ,продадени също през 2008г. няма да са изпълнени условията установени в разпоредбата на чл. 13, ал.1, т.1, буква”б” от ЗДДФЛ /между датата на продажбата и датата на придобиването не са изминали повече от 5 години/, реализираният доход от продажбата ще подлежи на облагане в годината на придобиването му – чл. 11, ал.1 от ЗДДФЛ.
На основание чл. 33, ал.1, от ЗДДФЛ, облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя като положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи. Продажната цена включва всичко придобито във връзка с продажбата, включително възнаграждение различно от пари /чл. 33, ал.5 от ЗДДФЛ/. Цената на придобиване се определя по реда на чл. 33, ал.6 от ЗДДФЛ и в общия случай това е документално доказаната цена на придобиване на имуществото, а когато няма документална доказана цена на придобиване – нула.
Съгласно разпоредбите на чл. 50, ал.1, т.1 и чл. 53, ал.1 от ЗДДФЛ, местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.
Размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа се определя съгласно таблицата по чл. 48 от ЗДДФЛ.
Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 10 февруари на следващата година, ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, а тези които не са ползвали тази отстъпка, но подадат годишна данъчна декларация в срока да 30 април по електронен път, също ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне.
На основание чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал.1, т.1, от Закона за Националната агенция за приходите, в кореспонденцията си с Националната агенция за приходитестезадължен да посочвате Вашите данни за идентификация /име и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирма и /или БУЛСТАТ/ЕИК/, издаден от Агенцията по вписванията.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

подаване на декларации по чл. 17 ЗМДТ за вече декларирани нежилищни имоти на предприятия, при несъответствие във вида и броя на имотите

Изх. № 08-П-22Дата: 01.09.2010 год.ЗМДТ, чл. 17Относно: подаване на декларации по чл. 17 ЗМДТ за вече декларирани нежилищни имоти на предприятия, при несъответствие във вида

отчитане на парични отстъпки от следващи покупки при представяне на фискален бон съгласно Наредба № Н-18/2006 г.

.04-19-543Дата:23.07.2011 год.Наредба № Н-18/2006 г.Относно: отчитане на парични отстъпки от следващи покупки при представяне на фискален бон съгласно Наредба № Н-18/2006 г. В ЦУ на

ЗКПО, параграф 31,ЗКПО, чл.109

ЗКПО – чл.109/отм. от 01.01.2009/ЗКПО – §31 /в сила от 01.01.2009г./ 2_238/26.01.2009г. Отправили сте писмено запитване изх.№………….. до Дирекция „ОУИ” – ………., заведено с вх.№…………..,

today