прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

5_20-00-145/30.04.2014 г.
Чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ;
Чл.50 от ЗДДФЛ
В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване прието с вх. № ….2014 г.. относноприлагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
В писмото не е изложена фактическа обстановка.
Поставен е следният въпрос
Следва ли физическото лице да попълни Приложение № 8 към годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за притежаваните от него дялове от взаимни фондовеPioneer през 2013 г.
Предвид въпросът и относимата към него нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ, не се облагат с данък доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на същия закон. Съгласно легалната дефиниция, “разпореждане с финансови инструменти“ са сделките:
а) с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;
б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
в) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Следователно, доходите от сделки с дялове на колективни инвестиционни схеми, извършени на регулирания български пазар на ценни книжа, съгласно чл.13, ал.1, т.З от ЗДДФЛ, са необлагаеми и не подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация (ГДД).
Съответно, доходите, които не са в обхвата на доходите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ, подлежат на облагане с данък по предвидения в ЗДДФЛ ред за съответния източник на доход.
На основание чл.50, ал.1, т.4, във връзка с чл.52, ал.2 от ЗДДФЛ местните физически лица са задължени да подават ГДДза притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина. Информацията се посочва в Част І, Приложение № 8 на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ.’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС, чл.3,ЗДДС, чл.68,ЗДДС, чл.113,ЗДДС, чл.114

Изх. № 53-00-94113.12. 2012г.Чл.3, чл.68, чл.113 и чл.114от ЗДДСФактическа обстановкаВзискател заплаща на частен съдебен изпълнител (ЧСИ) такса за образуване на изпълнително дело.Поставен въпрос:Следва ли ЧСИ

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“

Приложение на чл. 28 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите, когато българско дружество изпраща или превозва стоката си до друга държава членка, в която пред съответното компет

Изх. № 24-34-159 Дата:12.12.2012 год.ЗДДС, чл. 6, ал. 3, т. 3;ЗДДС, чл. 7, ал. 1;ЗДДС, чл. 7, ал. 4;ЗДДС, чл. 17, ал. 2;ЗДДС, чл. 28;ППЗДДС,

статута на получателя по доставката регистрирано или нерегистрирано за ДДС лице, установено или неустановено на територията на страната или ЕС лице. Основното при прилагане на нулева ставка по чл. 28

Изх.№ 20-00-465 01.02.2018 г.чл. 7, ал. 1- 2 от ЗДДСчл. 28 от ЗДДСФактическа обстановка, изложена в запитването, е следната: Р) е дружество установено в Холандия,

aabed