прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

5_20-00-145/30.04.2014 г.
Чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ;
Чл.50 от ЗДДФЛ
В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване прието с вх. № ….2014 г.. относноприлагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
В писмото не е изложена фактическа обстановка.
Поставен е следният въпрос
Следва ли физическото лице да попълни Приложение № 8 към годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за притежаваните от него дялове от взаимни фондовеPioneer през 2013 г.
Предвид въпросът и относимата към него нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ, не се облагат с данък доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на същия закон. Съгласно легалната дефиниция, “разпореждане с финансови инструменти“ са сделките:
а) с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;
б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
в) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Следователно, доходите от сделки с дялове на колективни инвестиционни схеми, извършени на регулирания български пазар на ценни книжа, съгласно чл.13, ал.1, т.З от ЗДДФЛ, са необлагаеми и не подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация (ГДД).
Съответно, доходите, които не са в обхвата на доходите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ, подлежат на облагане с данък по предвидения в ЗДДФЛ ред за съответния източник на доход.
На основание чл.50, ал.1, т.4, във връзка с чл.52, ал.2 от ЗДДФЛ местните физически лица са задължени да подават ГДДза притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина. Информацията се посочва в Част І, Приложение № 8 на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ.’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »