Данъчно третиране на доходите на едноличен търговец, осъществяващ производство и продажба на сладолед и понички.

Изх. № 24-32-340
Дата:15. 02. 2008 г.
ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходите на едноличен търговец, осъществяващ производство и продажба на сладолед и понички.
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция ……………… ………………………………………………………и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-32-340/23.11.2007 г.), Ви уведомявам следното:
Видно от изложеното в запитването Ви, през периода март – октомври 2007 г. сте произвеждали и продавали сладолед от машина, разположена на 1 кв. м, за което сте внесли патентен данък. От ноември 2007 г. на същото място и на същата площ сте поставили машина за производство на понички. Предвид намерението да извършвате същите дейности и през 2008 г. е поставен въпросът по какъв ред следва да бъдат облагани доходите от тези дейности.
Както през 2007 г., така и през 2008 г. физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва патентни дейности, посочени в приложение към Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)/респ. Закона за местните данъци и такси, се облага с патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:
1.оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2.лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с
изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от
същия закон.
Без оглед на начина, по който се осъществява, производството на хранителни и други стоки не попада в обхвата на патентните дейности. Следователно доходите, придобити от физически лица, вкл. еднолични търговци, от продажба на хранителни и други стоки – собствено производство, подлежат на облагане по общия ред на ЗДДФЛ.
1
Обществените отношения, свързани с производството и търговията с храни, са уредени със Закона за храните. По смисъла на този закон:
-“производител на храни“ е всяко физическо или юридическо лице, което
произвежда и/или преработва храни или се представя като производител, като поставя
върху храната, опаковката й или върху търговската документация, която я съпровожда,
своето име, свой производствен или друг отличителен знак (§1, т.48 от ДР);
-“производство“ецялостениличастиченпроцесна добив,преработка,
приготвяне, пакетиране, препакетиране, етикетиране и съхраняване на храни (§1, т.49
отДР);
-“търговия“ е процес на внос, износ, съхранение, транспорт, продажба и
представяне за продажба на храни, предлагане на храни в места за обществено хранене,
както и предоставяне на потребителите на безплатни мостри от храни (§1, т.60 от ДР);
-“търговец на храни“ е всяко физическо или юридическо лице, което се
занимава с търговия с храни по смисъла на този закон (§1, т.61 от ДР).
Видно от цитираните дефиниции, осъществяваната от Вас дейност би следвало да се третира като производство и търговия с храни – собствено производство, поради което доходите от тази дейност не подлежат на облагане с патентен данък, независимо, че за целите на производството използвате машини, разположени на открити площи/
ЗАМ.-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
I
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчно третиране на заплатена неустойка поради неспазен срок на изпълнение по договор

3_5721/23.12.2009г.ЗДДС, чл. 26, ал. 2ППЗДДС, чл. 84ЗКПО, чл.10, ал.1ЗКПО, чл.77, ал.1Относно: данъчно третиране на заплатена неустойка поради неспазен срок на изпълнениепо договорСпоред изложеното в запитването

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки на физически лица при покупки, извършени чрез електронен сайт за търговия, и превозване на стоките от държава

Изх. № М-24-37-23Дата: 08.12.2017 год.ЗДДС, чл. 13, ал. 3;ЗДДС, чл. 14, ал. 1, т. 2;ЗДДС, чл. 14, ал. 1, т. 3;ЗДДС, чл. 20, ал. 2.

Внасяне на осигурителни вноски за УПФ за минало време и подаване на коригиращи декларации по Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от

НПОС – чл. 19, ал. 4 ОТНОСНО:Внасяне на осигурителни вноски за УПФ за минало време и подаване на коригиращи декларации по Наредба № Н-8/29.12.2005 г.

допълнителни действия във връзка с анализ на съдебната практика по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) за периода – 01.01.2016 г. до 28.02.2018 г., изготвен от дирекция ОДОП …. със Заповед №ЗЦУ-305/08.03.2018 г. на изпълнителния директор на НАП

Изх. № 23-39-48#3Дата: 27.07.2018 год. ДОПК, чл. 121, ал. 3; ДОПК, чл. 128; ЗЗД, чл. 51, ал. 1; ЗЗД, чл. 84. ОТНОСНО: допълнителни действия във

облагане на доставки по ЗДДС

ОТНОСНО: облагане на доставки по ЗДДС В Дирекция «ОУИ»- е постъпи Ваше запитване, подадено по електронен път в ЦУ на НАП и препратено за отговор

efeee vegalis