данъчно третиране на доходите от обезщетение, заплатено на собственик на имот от титуляра на сервитут възникнал по реда на чл. 64 от Закона за енергетиката

Изх. №24-31-21
Дата: 16.04.2009 год.
ЗДДФЛ, чл. 10, ал. 1, т. 5;
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 1.
Относно: данъчно третиране на доходите от обезщетение, заплатено на собственик на имот от титуляра на сервитут възникнал по реда на чл. 64 от Закона за енергетиката
По повод Ваше писмено запитване до ТД на НАП – гр. …, препратено по компетентност и постъпило вна Националната агенция за приходите с вх. № 24-31-21/27.02.2009 г., Ви уведомявам за следното:
Според изложената в запитването Ви фактическа обстановка, върху собствен поземлен имот на физическо лице е постановена сервитутна зона по чл. 64, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и на основание чл. 64, ал. 5 от съшия закон, лицето е получило обезщетение, определено по реда на чл. 210, 211 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). В тази връзка, по поставения от Вас въпрос: „полученото парично обезщетение от собствениците на имота, следва ли да се декларира и обложи с данък, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица“, изразявам следното становище:
По смисъла на Закона за геодезията и картографията „сервитутна зона“ е част от поземлен имот около геодезически точки и съоръжения, за която с нормативен акт са въведени ограничения в режима на ползване на поземления имот (§ 1, т. 8 от допълнителнитеразпоредби на закона).В конкретния случай, нормативният акт е ЗЕ,
като на основание чл. 64, ал. 3 от същия закон, при упражняване на сервитутите енергийното предприятие придобива право:
а) на прокарване на въздушни и подземни електропроводи, топлопроводи,
газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи в полза на енергийното
предприятие;
б) негови представители да влизат и да преминават през служещите имоти и да
извършват дейности в тях,свързанис експлоатацията на енергийните обекти,
включително право на преминаване на техника през служещите поземлени имоти във
връзка с изграждането и обслужването на въздушни и подземни проводи.
Най-общо може да се каже, че по своята правна същност сервитутът представлява ограничено вещно право върху служещ чужд недвижим имот, което се потвърждава и от цитираната по-горе разпоредба на ЗЕ.
Доходите от прехвърляне на права или имущество са обособени като отделен вид доход в нормата на чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). На основание чл. 33, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени права върху такова имущество се определя като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи. Годишната данъчна основа за доходите от прехвърляне на права или имущество е облагаемият доход по чл. 33, придобит през данъчната година (чл. 34 от ЗДДФЛ). Този вид доходи подлежат на облагане с данък върху годишната данъчна основа и на основание чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ се декларират в образеца на годишната данъчна декларация за съответната година.
Имайте предвид, че на основание чл. 12 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през годината, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. С оглед на това и предвид конкретно поставените въпроси, следва да се уточни, че на основание разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 26 от ЗДДФЛ, не са облагаеми доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество реституирано по реда на нормативен акт. Следователно, ако земята, върху която е постановена сервитутната зона е придобита по наследство, завет или по реда на реституционен закон, полученото обезщетение не подлежи на облагане и деклариране.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *