данъчно третиране по ЗДДС на договор за строителна услуга за реконструкция и разширение на нает недвижим имот срещу предоставяне на ползването на реконструирания имот и последващо прехвърляне на собст

Изх. №24-31-101
Дата: 22.12.2009 год.
Закон за собствеността, чл. 63, ал. 1;
ЗЗД, чл. 18;
ЗДДС, чл. 9, ал. 4, т. 2;
ЗДДС, чл. 9, ал. 4, т. 3;
ЗДДС, чл. 25, ал. 3, т. 6;
ЗДДС, чл. 27, ал. 3, т. 3.
ОТНОСНО: данъчно третиране по ЗДДС на договор за строителна услуга за реконструкция и разширение на нает недвижим имот срещу предоставяне на ползването на реконструирания имот и последващо прехвърляне на собствеността на имота
Във Ваши писма, заведени в ЦУ на НАП с вх.№ 24-31-101/08.09.2009г. е изложена следната фактическа обстановка, установена при ревизия на “…………“ ООД:
На 13.10.2003г. е сключен договор между ЕТ “………………….“ и ревизираното дружество, съгласно който едноличният търговец предоставя безвъзмездно част от терен, разположен около действаща мандра, върху който ревизираното дружество да изгради за своя сметка строеж “Разширение на мандра за 60 т/ден и двуетажна административна сграда“. Съгласно договора – чл. 3 и 4 от същия, “…………..“ ООД ще експлоатира обекта след пуска му в експлоатация и експлоатационните разходи ще са за негова сметка. Договорът е с нотариална заверка на подписите от ………… г.
Представен е и договор за наем от ………….. г. между същите страни относно същия имот, за срок от 10 години.
На …………….. г. от Община ………………… е издадено разрешение за строеж, с което на Държавен поземлен фонд – МЗГ – Областна дирекция “Земеделие и горе“ гр. …………….. и ЕТ “…………………“ в качеството им на възложители и “…………“ ООД, като наемател се разрешава извършване на строеж “Реконструкция и разширение на мандра за 60 т/ден“ с описани в разрешението подобекти. Разходите за извършените СМР и вложените материали са отчетени по сч. сметка 207 „Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи“.
На 27.02.2008г. от ДНСК гр. … е издадено разрешение за ползване на строеж “Мандра до 60 т/ ден“ на ЕТ„…………………“. На 15.06.2009г. е издадена заповед № СТ – ………… на Началник ДНСК, за поправка на явна фактическа грешка, като съгласно същата за Възложител следва да се чете “……………“ ООД. Аргумент да се приеме, че е налице явна фактическа грешка относно лицето – възложител, е представения от дружеството нотариално заверен договор от 13.10.2003г., който е преценен като договор за учредяване на право на строеж на “………….“ ООД.
С НА от 30.06.2009г…………… , като едноличен търговец с фирма “…………….“ и съпругата му са прехвърлили собствеността на терена на “…………“ ООД, като сградата не е предмет на прехвърлителната сделка.
На основание изложената фактическа следва да се отговори на следните въпроси:
1. Какво е данъчното третиране по ЗДДС на възникналите правоотношения?
2. Възниква ли данъчно събитие към момента на издаване на разрешението за ползване на строителния обект и следва ли да се начисли данък за извършената реконст-рукция на сградата?
3. Има ли право ревизираното лице на данъчен кредит за начисления му данък за получените стоки и услуги, използваниза реконструкцията и модернизацията на мандра- та?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нор- мативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
1. Относно характера на правоотношенията
Съгласно чл. 63, ал. 1 от Закона за собствеността собственикът може да отстъпи на друго лице правото да построи сграда върху неговата земя, като стане собственик на постройката. Съгласно чл. 18 от ЗЗД договорите, с които се прехвърля собственост или се учредяват други вещни права върху недвижимите имоти трябва да бъдат извършени с но- тариален акт.
От Постановление № 6 от 27.12.1974 г. по гр.дИзх. № 9/1974 г. на Пленума на ВС е
видно, че постройките върху чужд имот, които са изградени от държател или владелец на същия, без учредено от собственика право на строеж върху имота, представляватподоб- рения върху същия. Съгласно пар. 1, т. 32 от ДР на ЗДДС 32. „Подобрение” е дейността по извършването на последващи разходи, свързани с отделен актив, които водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на този актив.
За да има валидно учредяване на право на строеж, което е вещно право върху нед- вижим имот, формата на договора е условие за неговата действителност. Договорът от 13.10.2003г., независимо че е с нотариална заверка на подписите на страните, не представ-
лява нотариален акт, поради което не може да се приеме, че е договор, с който се учредява
право на строеж в полза на „…………” ООД, съответно че по силата на същия собственосттана построените сгради може да възникне в полза на „………….” ООД.
2. Данъчно третиране по ЗДДС
Предвид изложеното считаме, че извършената реконструкция и модернизация на мандрата представлява безвъзмездно извършване от държател /наемател/ на подобрение върху нает актив, като относно същото не са налице основанията на чл. 9, ал. 4 , т. 2 и 3 от
ЗДДС. За тази услуга данъчното събитие възниква по силата на чл. 25, ал. 3, т. 6 от ЗДДС на датата на фактическото връщане на актива с подобрението при прекратяване на наемния договор или прекратяване на ползването на актива. Към настоящия момент на ревизията не е установено фактическо връщане на актива на бившия собственик, поради което не може да се приеме, че е налице данъчно събитие относно извършеното подобрение. Напротив, собственикът е прехвърлил собствеността на земята на ревизираното дружество.
Следва да се има предвид, че в случай, че в по-късен момент подобрената сградана мандрата фактически се върне на собствениците на терена, което независимо от прехвърлянето на собствеността на земята фактически и юридически е възможно и допустимо, следва да се приеме, че са налице основанията на чл. 25, ал. 3, т. 6 от ЗДДС и данъчната основа на доставката следва да се определи по реда на чл. 27, ал. 3, т. 3 отЗДДС – пазарната цена, към датата на данъчното събитие – датата на връщането на актива.
В случай, че изградената от ревизираното дружество сграда е предназначена и се използва за извършвана от ревизираното лице облагаема дейност, следва да се приеме, че същото има права на приспадане на данъчен кредит за начисления му ДДС за получените стоки и услуги, използвани за реконструкцията и модернизацията на мандрата.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар