данъчно третиране на доставка, извършена от туристическа агенция, както и на получени супер комисионни от друг туроператор

Изх. № 26-Ф-1
Дата: 31.10.2008 год.
ЗДДС, чл. 115;
ППЗДДС, чл. 87, ал. 3.
Относно: данъчно третиране на доставка, извършена от туристическа агенция, както и на получени “супер комисионни“ от друг туроператор
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Ф-1/04.01.2008г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството Ви е туристическа агенция – тур агент, която има установена икономическа дейност на територията на България и е регистрирано по ЗДДС лице. Предлагате услуги за хотелско настаняване и почивки, предоставени от немски туроператори, които имат установена икономическа дейност на територията на Германия и са регистрирани за целите на ДДС в Германия. В запитването Ви е посочено, че цените за предоставяните услуги са установени от немските туроператори. След като извършите резервация за хотел, немския туроператор Ви изпраща фактура с нетната цена на услугата (намалена с десет процента -търговска отстъпка), в която е описана дата на заминаване, страна на пътуване, името на туриста и че данъкът е дължим от немския туроператор. Дружеството Ви издава фактура на клиента. Въз основа на двете фактури съставяте протокол за марж, който посочвате в дневника си за продажби. Посочено е още в запитването Ви, че въз основа на годишния оборот, който сте направили към различните туроператори от Германия, в края на годината получавате “супер комисионни“.
Въпросите Ви са:
Трябва ли Вашето дружество да начислява и внася данък върху добавената стойност за маржа на извършената услуга, при положение, че немския туроператор внася данъка в Германия върху крайната цена на клиента ?
Облагаеми ли са тези “супер комисионни“ с данък върху добавената стойност и ако са с каква ставка ?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона на националната агенция за приходите изразявам следното становище:
По отношение на въпроса дали следва дружеството Ви да начислява и внася данък върху добавената стойност за маржа на извършената услуга не може да бъде даден еднозначен отговор, преди да бъде изяснен въпросът какво е качеството, в което действате в случая – дали дружеството Ви е туроператор или туристически агент по смисъла на пар. 1, т.8 и 10 от ДР на Закона за туризма.
В случай, че действате в качеството на туристически агент, Вашето дружество не може да бъде доставчик на обща туристическа услуга, за която е предвиден специалния ред на облагане в глава Шестнадесета на ЗДДС, тъй като туристическият агент не може дапредоставяуслуги от свое име. За доставката на посредническата услуга, свързана с общата туристическа услуга извършена от туристическия агент се прилагат общите разпоредби на закона.
В противен случай, ако действате в качеството на туроператор следва да приложите специалния ред на облагане на туристическите услуги, предвиден в глава Шестнадесета на
ЗДДС. По отношение на данъчното третиране на тези доставки, същото е изложено в становище с Изх. № 24-00-33/18.05.2007г. на Изпълнителния директор на НАП, което може да бъде намерено на сайта на Национална агенция по приходите: www.nap.bg.
По отношение на въпроса дали са облагаеми с данък върху добавената стойност получените от Вашето дружество в края на годината “супер комисионни“ също следва да се има предвид качеството, в което извършвате дейността си – туроператор или туристически агент.
Ако действате в качеството на туристически агент, то тези комисионни следва да бъдат документирани от Вашето дружество с дебитни известия съгласно чл. 115 от ЗДДС.
В случай, че действате в качеството на туроператор, то следва тези комисионни да се приемат за суми, намаляващи сумите, които са платени за получените от туроператора от немските туроператори доставки на стоки и услуги, от които туристът се възползва пряко, в резултат на което данъчната основа за доставката, извършена от Вашето дружество ще се увеличи. Предвид горното, съгласно разпоредбата на чл. 87, ал. 3 от ППЗДДС корекцията се извършва в 15-дневен срок от възникване на изменението, като се издава протокол за корекция, който отговаря на изискванията на чл. 117, ал. 4 от ЗДДС. Предвид разпоредбата на чл. 137 от ЗДДС мястото на изпълнение на извършваната от Вас доставка е на територията на страната, тъй като на територията на страната е установена Вашата икономическа дейност. Следователно доставката е облагаема и в зависимост от мястото на изпълнение на доставките на стоките и услугите, от които туристът се възползва пряко данъчната ставка ще е съответно двадесет или нула процента. В посочения в запитването Ви случай не е уточнено къде е мястото на изпълнение на доставките на стоките и услугите, от които туристът се възползва пряко, предвид което е невъзможно да бъде определена приложимата данъчна ставка. Обръщаме Ви внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от ЗДДС доставката на обща туристическа услуга е облагаема с нулева ставка, ако доставките на стоките и услугите, от които туристът се възползва пряко, са с място на изпълнение на територията на трети страни и територии.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране на разходи за транспорт, свързани с командировка в чужбина, с МПС, собственост на дружеството съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

2_ 1363/25.10.2013г.ЗКПО – чл.10;ЗКПО – чл.26;ЗКПО – чл.33;НСКСЧОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи за транспорт, свързани с командировка в чужбина, с МПС, собственост на дружеството съгласно

осигурителни вноски върху изплатени обезщетения за неимуществени и имуществени вреди, причинени от трудова злополука.

3_1395/14,03,2007 г.КСО, чл. 47;Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, чл. 1, ал. 7Относно: осигурителни вноски върху изплатени

наличие на подлежащ на възстановяване ДДС е изцяло в компетентността на органите по приходите при извършване на последващ данъчен контрол.

2_784-1/09.07.2014г.ДОПК, чл.157, ал.1ДОПК, чл.128, ал.1В Дирекция ОДОП …..е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № ……, препратено по компетентност от ТД на НАП –

Данъчно облагане на физическо лице – собственик на занаятчийско предприятие, регистрирано по реда на Закона за занаятите.

Изх.№ …………….. Относно:Данъчно облагане на физическо лице – собственик на занаятчийско предприятие, регистрирано по реда на Закона за занаятите.УВАЖАЕМАГОСПОЖО …….,Във връзка с постъпило запитване с

определянето на мястото на изпълнение на доставка на услуга в зависимост от това дали получателят е данъчно незадължено или данъчно задължено лице, са регламентирани в разпоредбите на чл.21, ал.1 и 2

53-00-127/24.03.2010 г. ЗДДС, чл.21, ал.1 и 2чл.92, ал.3Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:Общите правила относно определянето на