данъчно третиране на доставка на недвижим имот при замяна на един купувач с друг след подписване и плащане по предварителния договор за прехвърляне на собствеността на имота в аспект на ЗДДС /в сила о

Изх. № 24-34-894
Дата: 17.06.2008 год.
ЗДДС, чл. 25, ал. 6;
ЗДДС, чл. 115, ал. 1.
Относно: данъчно третиране на доставка на недвижим имот при замяна на един купувач с друг след подписване и плащане по предварителния договор за прехвърляне на собствеността на имота в аспект на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-894/05.12.2008 г. с изложена следната фактическа обстановка:
Въз основа на сключен предварителен договор между …………. и “………………….“ АД, последното се задължава да построи подробно описани в договора недвижими имоти и заедно с правото на строеж и правото на ползване да ги прехвърли нотариално. В последствие кьм договорът е сключено тристранно споразумение, според което …………….. и …………….. прехвърлят на “…… …………“ ООД правата и задълженията си по предварителниядоговор за покупко-продажба на недвижимите имоти. Съгласно т. 2 от споразумението „…………………..”ООД е купувач по окончателния договор за придобиването на имотите, като всички плаща- ния, извършвани от физическите лица ще се считат за плащания от „……… ………………..”ООД /т.3 от споразумението/. С окончателен договор под формата на Нотариален акт от 19.10.2007 год. „………………………..” АД продава на „……… ………………” ООД сградите ведно със съответното право на строеж върху земята под тях, включващо право на ползване върху прилежащия към сградите поземлен имот.
Въпросът Ви е:
Следва ли „………………..” АД в качеството си на доставчик да издаде фактура към „…..……………………..” ООД за извършената доставка?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл.10, ал.1, т.10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл.19 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ с предварителния договор страните по сделката уговарят съществени условия за изпълнението на окончателния договор, при което ако някои от страните откаже сключване на окончателния договор, другата страна има право да предяви иск пред съда за сключването му. Предварителният договор не представлява разпореждане с имущество, защото не се прехвърля собственост. По силата на чл.18 от ЗЗД договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права върху недвижимите имоти трябва да бъдат извършени с нотариален акт. Това означава, че прехвърлянето на собственост върху недвижими имоти или вещни права върху тях е валидно само ако е извършено в нотариална форма.
Предвид гореизложеното, със сключването на предварителния договор не възниква данъчно събитие по смисъла на чл.24 от ЗДДС (отм.), тъй като не е налице изпълнение на условието по чл.25, ал.1, т.1 от същия закон.
На основание чл.25, ал.1, т.2 във връзка с чл.25, ал.З от ЗДДС (отм.), съответно чл.25, ал.6 от ЗДДС (в сила от 01.01.2007г.) данъкът върху добавената стойност е станал изискуем за получените плащания, съгласно предварителния договор преди прехвърлянето на собствеността върху недвижимия имот. В тази връзка се предполага, че от страна на “………………“ АД тези авансови плащания са документирани със съответните данъчни документи с получатели физическите лица – купувачи и възложители по предварителния договор. Доколкото, съгласно окончателния договор под формата на нотариален акт като купувач (лицето, което придобива собствеността) се явява “…………………………..“ ООД и плащанията извършени от физическите лица се считат за плащания извършени от “……………………..“ ООД считам, че на основание чл.115, ал.1 от ЗДДС (в сила от01.01.2007г.) следва да бъдат издадени кредитни известия към издадените фактури по повод получени авансови плащания от физическите лица. За документирането на доставката към “………………………“ ООД следва да бъде издадена фактура, в която като данъчна основа да бъде посочено цялото възнаграждение получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя по нея или от друго лице (чл.26, ал.2 от ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.). При определяне на данъчната основа следва да се има предвид и разпоредбата на чл.26, ал.З от ЗДДС (в сила от 01.01.2007г.), посочваща елементите, с които следва да се увеличи данъчната основа по ал.2 на чл.26 от ЗДДС (в сила от 01.01.2007г.).
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗМДТ, чл.66,ЗМДТ, чл.63,ЗМДТ, чл.71,ЗМДТ, чл.64

5_20/16.01.2008 ЗМДТ,чл. 63, чл.64, чл.66,чл.71Фактическа обстановка:Относно освобождаване от такса за битови отпадъци по ЗМДТ.Поставени въпроси: Кои лица са освободени от заплащане на такса за битови

внасяне на осигурителни вноски за изпълнители по договори за управление и контрол, когато е определено възнаграждение за извършваната дейност по управление в годишен размер

2_779/ 03.05.2010г.КСО – чл.4, ал.1, т.7 Чл.6, ал.8ОТНОСНО: внасяне на осигурителни вноски за изпълнители по договори за управление и контрол, когато е определено възнаграждение за

Анулиране на продажби, отчетени съгласно Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на

3_2016/25.08.2015 г.Наредба № Н-18/2006 г., чл. 3, ал. 1;Наредба № Н-18/2006 г., чл. 31, ал. 2;Наредба № Н-18/2006 г., чл. 35, ал. 1;КСО, чл. 4,

aabed