данъчно третиране на доставка на услуга – отдаване под наем на терен/търговска площ в аспект на ЗДДС

Изх. №24-33-7
Дата: 14.05.2009 год.
ЗДДС, чл. 3, ал. 5, т. 1, б. „м”;
ЗДДС, чл. 45, ал. 1;
ЗДДС, чл. 45, ал. 5;
ЗДДС, чл. 45, ал. 7.
Относно: данъчно третиране на доставка на услуга – отдаване под наем на терен/търговска площ в аспект на ЗДДС
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-7/26.01.09г. е изложена следната фактическа обстановка:
По време на извършване на ревизия по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на Община ………………. е констатирано, че Общината е сключила договори за отдаване под наем на общински недвижими имоти.
В предмета на договорите е посочено отдаване под наем на:
-терен за поставяне на павилион за вестници/павилион за продажба на закуски/
-временен търговски обект/павилион за плодове и зеленчуци,
-терен с павилион за търговия и склад/павилион за продажба на промишлени
стоки,
-терен за поставяне на павилион за склад,
-терен с площ – 18,60 кв.м. находящ се в пазара,
-терен за временно ползване.
Към всеки от договорите, общината е издала разрешение за поставяне на съответното съоръжение (павилион) с определена квадратура.
Една част от отдадените под наем терени са в пазари, в училища, по спирки, а друга част представляват предоставени под наем междублокови пространства.
Въпросът Ви е:
В случая предвид така дефинирания предмет на доставката, какво е данъчното и третиране по ЗДДС – облагаема или освободена.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
При отдаването под наем на имоти областните управители и общините не действат в качеството си на орган на държавна или местна власт, а на равнопоставен гражданско-правен субект. Единствената особеност е видът на собствеността, разпореждането и управлението с която се извършват при условията и по реда на специални нормативни актове. В чл. З, ал. 5, т. 1, б. “м“ ЗДДС изрично е предвидено, че за доставките,свързани с отдаване под наем на сгради, части от тях или търговски площи,
органите на държавна или местна власт имат качеството на задължено по смисъла на ЗДДС лице. В случаите, когато общината отдава под наем сгради, части от тях или търговски площи същата действа като данъчно задължено лице.
1. Отдаване на под наем на незастроена земя – празен терен (различни от
паркингови площи, тротоарни площи, без изградени върху нея съоръжения и др.подобни), която не е УПИ – освободена доставка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДС
Когато отдаденият под наем терен не е УПИ и представлява незастроена земя -празен терен, различни от паркингови площи, тротоарни площи, без изградени върху нея съоръжения и др.подобни считаме, че е налице хипотезата на чл. 45, ал.1 от ЗДЦС. Доставката е освободена, като по силата на чл. 45, ал.7 ЗДДС доставчикът може да избере същата да е облагаема.
2. Облагаеми доставки:
2.1. отдаване под наем на терен който се намира в организирано тържище или пазар, находящи се в урбанизирани територии, съгласно Закона за устройство на териториите
2.2. отдаване под наем на тротоарна площ, спирка,междублоково
пространство
В горепосочените случаи /т.2.1. и 1.2.2.1 е налице хипотезата на чл. 45, ал.5, т.З от ЗДДС, съгласно който не е налице освободена доставка при прехвърлянето на право на собственост или други вещни права, както и отдаването под наем от къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери, паркингови площи и други подобни.
Считаме, че тези площи са подобни на площите, визирани в посочения текст, тъй като изброените площи са със сходни характеристики – представляват търговски площи или площи със специфично предназначение и инфраструктура, предназначени за осъществяване на независима икономическа дейност.
2.3. отдаване под наем на временни търговски обекти/павилиони и складове
За доставките на услуги по отдаване под наем на временен търговски
обекти/павилиони и складове е приложима т.2 на чл.45, ал.5 от ЗДДС.- налице е отдаване под наем на постройки, неподвижно закрепени към земята. Данъчното им третиране в случая е независимо от обстоятелството, дали същите представляват „недвижим имот“ по смисъла на Закона за собственост.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’