данъчно третиране на доставката по отдаване под наем на физическо лице на терен, собственост на Общината

Изх. №24-33-57
Дата:21. 02. 2008 г.
Относно: данъчно третиране на доставката по отдаване под наем на физическо лице на терен, собственост на Общината
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-57/ 08.02.2007г. е изложена следната фактическа обстановка:
През периода от месец май 2003 година до месец декември 2005 година. Общината е отдавала под наем терен /земя/ в регулационния план на града на физическо лице, за което е издавала данъчни фактури с начислен данък в същите. Физическото лице с плащало наем въз основа на тези данъчни фактури, като към настоящия момент същото е подало Молба пред наемодателя за възстановяването на платения от него данък върху добавената стойност за целия период на наемния договор, тъй като счита, че същият е неправомерно начислен.
В тази връзка е зададен следния въпрос:
Следва ли Общината да възстанови на съответното физическо лице платения от него данък, който е начислен и внесен в Републиканския бюджет?
Предвид неясно изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси, на основание чл.10, ал.1. т.10 от Закона за националната агенция за приходите, изразявам следното принципно становище:
По смисъла на чл.34 от Закона за данък върху добавената стойност /Обн. ДВ бр.153/98г., отм. с Параграф 2 на ПЗР на ЗДДС обн.ДВ бр.63/2006г.. в сила до 01.01.2007г./ освободена доставка е доставката, свързана със земя. Като такива същият Закон регламентира прехвърлянето на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя и отдаването под наем на земя. За целите на материалния закон, за такава земя се счита тази, която е в строителните граници на населеното място, земеделската и горската.
Следователно, във визирания от Вас случай, ако предметът на доставката на услуга е отдаване под наем на терен – земя, която е в строителните граници на града, собственост на Общината, е налице освободена доставка. В този случай, Законът регламентира освобождаване от начисляване на данъка, съгласно текстовете на чл.57 от същия. Поради което, доставчикът на услугата – отдаване под наем на земя не е следвало да начислява данък в издаваните от него данъчни документи. На основание чл.97, ал.2 от ЗДДС /отм./, регистрираното по същия лице за извършваните освободени доставки е следвало да издава опростени фактури по чл.97, независимо дали получателят по доставката е бил регистрирано или нерегистрирано лице.
Предвид гореизложеното следва, че данъкът не само е посочен без основание в издадените данъчни документи -данъчни фактури, но е и начислен, и отразен без основание в отчетните регистри – дневници за продажба и справки – декларации за съответните данъчни периоди от договорения наемен период. В случая, считаме, че са налице погрешно съставени данъчни документи. На основание чл.93, ал.6 от материалния закон, в сила до 31.12.2006 година, същите следва да се анулират, като не се унищожават, а всички екземпляри от тях се съхраняват при лицето, издало документа.
Тъй като визираме настоящ момент на анулиране на погрешно съставени данъчни документи, каквито са издадените от Общината данъчни фактури по смисъла на чл.93 от отменения Закон, то считаме, че редът и начинът за анулирането на погрешно съставените или издадени документи следва да се извърши по реда на Закона в сила от 01.01.2007 година /Обн. ДВ бр.63/ 2006г./.
Съгласно чл.116, ал.З от новия закон, за погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известията към тях, в които е начислен данък, въпреки, че не е следвало да бъде начислен. Но смисъла на алинея 4 на същата разпоредба, когато погрешно съставени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол, който съдържа задължителните реквизити на чл.116, ал.4, т.1 -4, като всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя им, а отчитането им се извършва по реда на Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност.
Следва да имате предвид, че ако във Вашия случай предмет на доставката на услугата, визирана от Вас в настоящето запитване е отдаване под наем на постройки, неподвижно закрепени към земя тази доставка не се счита за свързана със земя на основание чл.34, ал.З, т. I от ЗДДС /отм./. В този случай доставката е облагаема и за нея съгласно чл.25. ал.З, т. 1 от ЗДДС /отм./ на датата на възникване на данъчното събитие данъкът става изискуем и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на чл.53, ал.2 от ЗДДФЛ

Относно: Прилагане на чл.53, ал.2 от ЗДДФЛУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№ 19-00-100 от 31.10.2008 г. при Дирекция „ОУИ”………..и методологическите

преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

2_1384/30.10.2013 г.ЗКПО – чл.189б;ЗКПО – §1, т.60 от ДР;ОТНОСНО: преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.През 2011

Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях л

.№ М-26-С-89 Дата: 14.04.2014 год.Наредба № Н-8, чл. 2, ал. 4;ДР на Наредба № Н-8, § 2а;ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 5;КСО, чл. 5,

данъчно третиране на доставка на стока съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_2476/05.11.2014 г.ЗДДС, чл. 28;ППЗДДС, чл. 21Относно: данъчно третиране на доставка на стока съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Българско дружество ще