данъчно третиране на доставка, предвид датата на възникване на данъчното събитие съгласно ЗДДС

Изх. № 24-32-122
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: данъчно третиране на доставка, предвид датата на възникване на данъчното събитие съгласно ЗДДС
Във Ваши писма, постъпили в ЦУ на НАП с вх. № 24-32-122/22.03.2007г. и с вх. № 24-32-234/13.07.2007г. е изложена следната фактическа обстановка:
Извършена е ревизия по Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДЦС/ на ЕООД “===“ за данъчни периоди 01.08.2006г.-31.01.2007г. Установено е, че през данъчен период 01.12.2006г.-31.12.2006г. в дневника за продажби и справката-декларация са декларирани доставки за износ, за които лицето не разполага с единни административни документи /митнически декларации/. Стоките са предназначени за държави – членки на ЕС и са напуснали територията на страната след 01.01.2007г. За извършените доставки дружеството е издало опростени фактури с дати от 27.12.2006г. до 29.12.2006г. и инвойс фактури със същите дати. За транспорта на тези стоки са съставени международни товарителници, подпечатани от получателя на стоките след 01.01.2007г. Стоките са платени от получателите през периода 23.01.2007г.-01.02.2007г.
Въпросът Ви е: Предвид факта, че лицето не притежава митнически декларации съгласно изискванията на чл.12 от ППЗДДС /отм./ и във фактурата не е посочен ДДС -номерът на получателя в другата държава – членка, и предвид промяната на режима на тези доставки след влизането ни в ЕС, как следва да бъдат третирани същите и трябва ли да бъде начислен данък върху добавената стойност в размер на 20 на сто?
На основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите, по направеното запитване изразявам следното принципно становище:
Датата на данъчното събитие и приложимият данъчен режим следва да бъдат определени в зависимост от момента на прехвърляне на правото на собствеността върху стоките:
1. Данъчното третиране на доставка се определя от датата на възникване на данъчното събитие. В случай, че съгласно уговореното между страните собствеността върху стоката се прехвърля след 01.01.2007г., считаме, че доставките попадат под режима на ЗДДС в сила от 01.01.2007г., т.е. данъчният им режим е вътреобщностна доставка по чл.7, ал.1 от ЗДДС /в силаот01.01.2007г./.
Във връзка с издадени преди датата на възникване на данъчното събитие фактури следва да се има предвид и указание с Изх. № 24-00-47/08.11.2007г. относно прилагане разпоредбата на чл. 72 от ЗДДС.
По отношение на въпроса относно непосочване във фактурите на ДДС – номера на получателя по доставките, следва да се има предвид указание с изх. 24-00-27/21.04.2007г. относно правната регламентация на вътреобщностните доставки по чл.7, ал.1 и 4 от ЗДДС.
2. В случай, че съгласно уговореното между страните собствеността върху стоката се прехвърля преди 01.01.2007г., доставките попадат под режима на ЗДДС в сила до 01.01.2007г., т.е. в този случай доставчикът, съгласно чл.12 от ППЗДДС /отм./, за доказване на износа по смисъла на чл.15 от закона, следва да разполага с писмена митническа декларация (единен административен документ), в която е вписан като износител на стоките, заверена от изходно митническо учреждение.
При износ на стоки е налице сложен фактически състав, който включва: доставка на стока /прехвърляне на собствеността или други вещни права върху изнасяните стоки на получателя/ и превоз на стоките от страната до място извън територията на страната.
Приложимият към икономическата операция данъчен режим се определя на датата на възникване на данъчното събитие. Съгласно чл. 25, ал.1 от ЗДДС /отм./ данъчното събитие по смисъла на този закон възниква на по-ранната от двете дати: датата на прехвърляне на правото на собственост/вещно право върху стока или датата на завършването на услугата или датата на плащането (цялостно или частично авансово плащане). В случай, че прехвърлянето на собствеността е осъществено преди 01.01.2007г., следва да се приеме, че данъчното третиране по ЗДДС е износ.
По отношение доказването на износ, единият от юридическите факти на който /прехвърлянето на собствеността/ се е осъществил преди 01.01.2007г., а другият /превозът/ -след тази дата, не съществува преходна норма, регламентираща доказателствените средства.
Очевидно ако стоката е напуснала страната като е превозена към страна-членка на ЕС след 01.01.2007г., не би могла да бъде заверена митническа декларация за износ по отношение на същата. Изхождайки от разума на закона, който изисква доказване на юридическите факти с относими към същите документи, считаме, че ако лицето докаже транспортирането на стоката извън страната към страна – членка, следва да се приеме, че износът е доказан.
Настоящето становище е принципно и е изразено въз основа на посочената в запитването Ви фактическа обстановка.
//

Оценете статията

Вашият коментар