документиране на вътреобщностни доставки и вътреобщностни придобивания съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност

Изх. № 24-32-120……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: документиране на вътреобщностни доставки и вътреобщностни придобивания съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ……………,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-32-120/21.03.2007 г.,Ви уведомява следното:
Според изложеното в запитването дружеството произвежда изделие „пулсатор“, което се състои от два детайла – манганова плоча и стоманена изковка. Мангановата плоча се доставя от испанска регистрирана по ДДС фирма и се заварява и сглобява със стоманения детайл. Готовите изделия се реализират във Франция. Във връзка с тези доставки сте поставили следните конкретни въпроси:
Какъв е редът за документиране по ЗДДС на извършваните от дружеството доставки (какви документи по ЗДДС следва да се издадат, в кои регистри да се включат и как – с право на данъчен кредит) при следната фактическа обстановка:
1.На 19.01.2007 г. е издадена фактура от доставчика на детайл – манганова плоча от Испания за 3000 броя детайла и транспорт. Фактурата е приложена към запитването. Детайлите са получени на 17.02.2007 г.
2.На 26.02.2007 г. дружеството извършва доставка на 1000 бр. готови изделия на регистрирано по ДДС лице (фирма) във Франция.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
По първия поставен въпрос:
При доставка на стоки между две регистрирани за целите на ДДС в две различни държави членки на ЕС лица са възможни два режима за облагане с данък съгласно българското законодателство. Според това дали стоките пристигат на територията на страната или се транспортират до друга държава членка е налице вътреобщностно придобиване (ВОП), съответно вътреобщностна доставка (ВОД) съгласно разпоредбите на ЗДДС.
За да е налице вътреобщностно придобиване по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС е необходимо да се изпраща или транспортира стока от територията на друга държава-членка до територията на България при следните хипотези:
>придобива се правото на собственост върху нея и доставчикът е данъчно задължено лице,
регистрирано за целите на ДДС в друга държава-членка;
>фактически се получава стоката и доставчикът е данъчно задължено лице, регистрирано за
целите на ДДС в друга държава-членка в случаите на чл. 6, ал. 2 от ЗДДС.
Във връзка с осъщественото вътреобщностно придобиване на стоки (детайли) за Вас е приложима разпоредбата на чл. 63, ал. 1 от ЗДДС, съгласно която данъчното събитие възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната. Съгласно чл. 63, ал. З от ЗДДС данъкът при вътреобщностното придобиване става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие. Изключение от правилото на чл.63, ал. З от закона е налице, когато фактурата е издадена преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие. Тази разпоредба не се прилага, когато фактурата е издадена във връзка с направено плащане преди датата на възникване на данъчното събитие. Данъкът при вътреобщностни придобивания е изискуем от лицето, което извършва придобиването по силата на чл.84 отЗДДС.
Съгласно чл. 117, ал. 1 и ал. З от ЗДДС начисляването на данъка при ВОП се извършва с протокол, който се издава в срок от 5 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем. Начисляването на данъка е регламентирано в чл. 86 от ЗДДС и чл. 54 от ППЗДДС и е свързано с изпълнението на следните условия:
>издаване на данъчен документ, в който данъкът е посочен на отделен ред;
>включване на документа в дневника за продажбите за съответния данъчен период;
>включване на данъка при определяне на резултата по справката-декларация за съответния
данъчен период.
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. З от ЗДДС, когато стоките или услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне изискуемия от него данък като платец по глава осма. В случая за Вас ще възникне право на приспадане на данъчен кредит за данъка, който сам сте си начисли при спазване общите правила на ЗДДС и условията на чл. 71, т. 5 от закона. Правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява чрез отразяване на протокола, с който е начислен данъка и в дневника за покупките в месеца, през който правото е възникнало или през някой от следващите три данъчни периода /чл. 72 от ЗДДС/.
Видно от приложената фактура към запитването, транспортът е за Ваша сметка и стойността му е включена във фактурата заедно със стойността на детайлите. Следва да имате предвид, че предмет на ВОП не може да бъде доставка на услуга. Също така съгласно чл. 64, ал. 4 от ЗДДС данъчната основа при ВОП не включва данъчната основа на услугите по чл. 22, 23 и 24 от закона с място на изпълнение на територията на страната, за които регистрираното по този закон лице е длъжно да начисли данъка като лице по чл. 82, ал. 2 от същия. Поради това за стойността на транспортната услуга, посочена във фактурата следва да имате предвид нормативният регламент за доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Общността – чл. 22 от ЗДДС. В случая доставчикът на стоката е и доставчик на услугата с получател „,,,,,,,,,“ АД. На основание чл. 82, ал. 2, т. З от ЗДДС като получател, регистрирано по този закон лице следва да начислите данъка като издадете протокол по чл.117, ал.1 от ЗДДС. Протоколът се издава в срок до 5 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем. На основание чл. 25, ал. 2, 5 и 6 от ЗДДС данъкът става изискуем на датата на данъчното събитие за доставката (когато услугата е извършена) или авансовото плащане по доставката. Начисляването на данъка с протокол, включването му в съответните регистри и упражняването на правото на приспадане по данъчен кредит се извършва по посочения по-горе ред.
По втория поставен въпрос във връзка с прилагане на разпоредбите на ЗДДС относно правната регламентация на вътреобщностните доставки по чл. 7, ал. 1 и ал. 4 от закона, приложено изпращаме Ви задължително указание, изготвено на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите с Изх. № 24-00-27/21.04.2007 г.
//’

Оценете статията

Вашият коментар