данъчно третиране на доставката на услуга по ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./

Изх. № 24-33-316
Дата:26.2.2008 г.
относно: данъчно третиране на доставката на услуга по ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-316/ 25.06.2007г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва услуга по “сортиране и размножаване на растения “инвитро““ към лице, установено в …………, за която услуга му се плаща почасово. Съответната услуга се извършва от управителя на фирмата, който работи по трудов договор.
В тази връзка са зададени следните въпроси:
1.Следва ли извършваната от дружеството доставка на услуга да се облага с данък
върху добавената стойност в размер на нула на сто?
2.Има ли лицето право на командировка в …………. , и ограничена ли е същата в
размер до 180 дни?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси, на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище.
Основният принцип при определянето на мястото на изпълнение на доставката на услуга по чл.9 от Закона за данък върху добавената стойност, е регламентиран с текста на чл.21, ал.1 от същия закон, а именно това е мястото, където доставчикът е установил дейността си или постоянен обект, от който я извършва.
Материалният закон предвижда и изключения от цитираното правило в зависимост от вида на съответната доставка на услуга.
Във връзка с фактическата обстановка в Запитването, считаме, че е налице доставка на услуга по чл.9 от Закона – “сортиране и размножаване на растения “инвитро““, която не попада в изключенията на материалния закон при определянето на мястото на изпълнение, приложими са разпоредбите на чл.21, ал.1 от ЗДДС, а именно, че мястото на изпълнение на доставката на услугата, е мястото, където доставчикът на същата – съответното българско юридическо лице, е установило дейността си, което всъщност е територията на страната.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
За осъществената доставка от “……………….“ ООД е приложима ставката по чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС в размер на 20 процента, тъй като доставката на услуга е с място на изпълнение на територията на страната, независимо, че получателят е лице в…………..
Във връзка с поставения въпрос във връзка с прилагането на Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина, считаме, че Приходната администрация не е
компетентна да предостави становище. Поради което, въпросът Ви е препратен по
компетентност до .
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Относно: приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройстваВъввръзка с Ваше писмо, постъпило., е изложена следната

Прилагане на ЗДДС.

Относно: Прилагане на ЗДДС. В Дирекция „ОУИ” постъпи писмено запитване с вх. № …./05.10.2010 г., относно прилагане на ЗДДС.В запитването е изложена следната фактическа обстановка:

прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) по отношение на служител, осигурен по специалната схема за социална сигурност на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ)

Изх.№ 24-39-139Дата:07.11.2017 год. ЗЗО, чл. 33; ЗЗО, чл. 40; Регламент (EИО, Евратом, EОВС) №259/68 на Съвета от29 февруари 1968 г.;Правилника за длъжностните лица на ЕС

право на приспадане на данъчен кредит за дейности във връзка с извършването на социални услуги по Закона за социално подпомагане съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДД

3_599/01.02.2008 г. ЗДДС, чл. 40, т. 1ОТНОСНО: право на приспадане на данъчен кредит за дейности във връзка с извършването на социални услуги по Закона за

way way