отменен от съда акт за регистрация по ЗДДС, чието изпълнениее било спряно от съда

Изх. № 24-33-32
Дата: 03.04.2009 год.
ЗДДС, чл. 103
ОТНОСНО: отменен от съда акт за регистрация по ЗДДС, чието изпълнение е било спряно от съда
Видно от Вашето запитване, е издаден акт за регистрация по ЗДДС на 14.03.2008г. по инициатива на орган приходите. Същият акт е обявен за обжалван и изпълнението му е спряно с определение на съда от 08.07.2008г. С решение на ВАС от 27.01.2009г. актът за регистрация е отменен. Поставяте въпроса относно действията на органите по приходите по отношение ДДС по СД от 14.05.2008г. както и отразяването на актовете в информационната система.
Във връзка с Вашето запитване, при така описаната фактическа обстановка и приложените от Вас доказателства, изразявам следното становище:
На основание чл.103 от ЗДДС за дата на регистрация по този закон се смята датата на връчването на акта за регистрация. Следователно, лицето се счита регистрирано по ЗДДС от датата на връчване на акта за регистрация до датата на неговата отмяна. Предвид факта, че акта за регистрация е отменен от съда, то следва да се приеме, че датата на отмяна е датата на съдебното решение на ВАС, което е окончателно. Това обстоятелство следва да бъде отразено в информационната система.
Особеното в случая е, че с определение на съда от 08.07.2008г. е спряно изпълнението на акта за регистрация по ЗДДС. Тъй като издаването на акт за регистрация по ЗДДС е едно регистрационно производство, което приключва с издаването на самия акт, то спирането на изпълнението следва да се разбира в смисъл, че не настъпват правните последици, които по правило настъпват след издаването му. В случая, след влизане в сила на определението за спиране на изпълнението на акта, лицето вече не е длъжно да изпълнява задълженията си произтичащи от регистрацията му по ЗДДС – да начислява и внася ДДС и да подава справки декларации, както и не може да упражнява правата си по същия закон- не може да упражни право на приспадане на данъчен кредит.
Задълженията по ЗДДС за периода от датата на регистрацията до спиране на изпълнението на акта за регистрация е следвало да бъдат изпълнени от лицето, както и за този период същото е имало право да упражнява правата си по този закон. Предвид горното, считаме, че задълженията по СД от 14.05.2008г. са изискуеми и подлежат на събиране по реда на ДОПК.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), съгласно която мястото на изп

20-00-1870/ 29.01.2010 г.ЗДДС, чл.21, ал.2 и ал.4 §1, т.15 Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:Общото правило относно

прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ

3_2735/29.08.2012 г.ЗДДСчл.118Наредба Н-18чл.3Наредба Н-18чл.2, ал.2Наредба Н-18чл.3, ал.5Относно: прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18от 13.12.2006 г. на МФСпоред изложеното в запитването, лицето е регистриран земеделски производител.

ЗДДС, чл.96, aл. 3,ЗДДС, чл.96, aл. 1

В Дирекция ”ОДОП” –постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …./ 19.12.2013 г. Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството не е регистрирано по ЗДДС и е

1_ИТ-00-68/28.09.2018 г.

1_ИТ-00-68/28.09.2018 г. КСО, чл.10, ал.1 КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2, Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигури-телна практика” с вх. №/2018

casibom