данъчно третиране на доставки по безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-39-96
Дата:03.05.2018 год.
ЗДДС, чл. 6, ал. 4, т. 4, буква „б“;
ЗДДС, чл. 6, ал. 4, т. 4, буква „в“;
ЗДДС, чл. 6, ал. 4, т. 4, буква „д“;
ОТНОСНО: данъчно третиране на доставки по безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във Ваше писмо, постъпило вна Националната агенция за приходите с вх. №………………2017 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество, регистрирано по ЗДДС, е с основна дейност производство на хранителни стоки – брускети, кубети, вафли и плодов бар. Произвежданите стоки по същество представляват печени хлебни кръгчета и печени пшеничено-ръжени хлебни кубчета, овкусени с различни подправки, вафли с различни вкусове, суров десерт от сушени плодове с ядки, семена и черен шоколад, като в писмото Ви е посочено съдържанието/състава на отделните видове стоки. В процеса на производството им стоките биват опаковани в единични опаковки според тяхното тегло и пакетирани в транспортни опаковки – кашони, окомплектовани на палети, съдържащи няколко кашона, обвити със стреч-лента.
Дружеството възнамерява да предоставя безвъзмездно от същите хранителни стоки към оператор на хранителна банка.
Относно спазване на изискването на разпоредбата на чл. 6, ал. 4, т. 4, б. „б“ от ЗДДС, операторът на хранителна банка да е вписан в регистъра по чл. 37у от Закона за храните (ЗХ), в писмото Ви сочите, че понастоящем такъв публичен регистър не е свободно достъпен на интернет страницата на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), поради което е невъзможно да бъде извършена проверка относно обстоятелството по вписване в същия на съответният оператор. Отбелязвате, че виздаваните от БАХБ образци на разрешения за оператор на хранителна банка изричное посочено, че лицето-оператор на хранителна банка е вписано в регистъра по чл. 37у от ЗХ.
В тази връзка въпросите Ви са:
1. Издаденото от БАБХ разрешение за оператор на хранителна банка, в което изрично е посочено, че лицето е вписано в регистъра на издадените разрешения за оператори на хранителна банка достатъчно ли е за удостоверяване на обстоятелството по чл. 6, ал. 4, т. 4, б. „б“ от ЗДДС, че операторът на хранителна банка е вписан в регистър по чл. 37у от ЗХ?
2. Произвежданите от дружеството хранителни стоки попадат ли в обхвата на група „е“ – „Зърнени храни и храни на зърнена основа“, т. 6.2. и т. 6.5. от Списъка на храните, обект на хранително банкиране в Приложение към Заповед №РД 09-181/09.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните?
3. Как следва да се поставя маркировката „дарение, не подлежи на продажба“ при стоки, пакетирани при производството им в единични опаковки и в транспортни опаковки – кашони, наредени на палет, който съдържа няколко кашонаобвити в стреч-фолио?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по зададените от Вас въпроси:
По първи въпрос:
Съгласно чл. 6, ал. 4, т. 4, б. „б“ от ЗДДС, едно от условията, за да не бъде безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка третирано като възмездна доставка, е операторът на хранителна банка да е вписан в регистъра по чл. 37у от ЗХ към момента на предоставянето ?. Цитираното условие кореспондира с разпоредбата на чл. 37м, ал. 1 от ЗХ, съгласно която хранително банкиране по ЗХ може да се извършва само от лица, получили разрешение за оператор на хранителна банка. Разрешенията за оператор на хранителна банка съгласно чл. 37м, ал. 2 от ЗХ се издават от изпълнителния директор на БАБХ. В чл. 37у от ЗХ са регламентирани правилата за водене от БАБХ на регистъра на издадените разрешения за оператори на хранителни банки.
В тази връзка издадено по реда на ЗХ от изпълнителния директор на БАБХ разрешение за оператор на хранителна банка, като документ, издаден от орган на власт в това му качество, в кръга на предоставените му от закона компетенции, и по установения ред и форма, има силата на официален документ с удостоверителен характер в частта му на посочените в него факти и обстоятелства. Като такъв, разрешението притежава материална доказателствена сила, задължаваща държавните органи и институции да приемат до доказване на противното, че удостоверените в него факти и обстоятелства са действително осъществени.
Предвид изложеното, считам издаденото на Вашия контрагент, от изпълнителният директор на БАБХ, разрешение за оператор на хранителна банка, за достатъчно да удостовери наличието на обстоятелството в изпълнение на разпоредбата чл. 6, ал. 4, т. 4, б. „б“ от ЗДДС, независимо че понастоящем воденият от БАХБ регистър на лицата, получили разрешение за оператор на хранителна банка, не е публичен и свободно достъпен на интернет страницата на БАБХ, в съответствие с разпоредбата на чл. 37у от ЗХ.
По втори въпрос:
Съгласно чл. 6, ал. 4, т. 4, б. „в“ от ЗДДС едно от условията, за да отговаря дадена хранителна стока на условията при безвъзмездното ? предоставяне на оператор на хранителна банка и доставката да не се третира като възмездна, е тази хранителна стока да е включена в списъка по чл. 37м, ал. 4 от ЗХ. Съгласно разпоредбата на
чл. 37м, ал. 4 от ЗХ списъкът на храните, обект на хранително банкиране, се утвърждава със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, след съгласуване с министъра на финансите, по мотивирано предложение на изпълнителния директор на БАБХ. Заповедта и списъкът се публикуват на интернет страниците на Министерството на земеделието, храните и горите и Българската агенция по безопасност на храните.
Със Заповед №РД 09-181/09.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните е утвърден Списък на храните, обект на хранително банкиране, който е приложение към нея. В т. 6 от този списък са включени храни, обединени в група „е“, озаглавена “зърнени храни и храни на зърнена основа”. В т. 6.2. и т. 6.5., са включени съответно, както следва:
6.2. Храни на зърнена основа – брашна, грис, трици; овесени ядки, мюсли, корн-флейкс; хляб, хлебни изделия; тестени закуски; сурови тестени храни, теста, кори, юфка, макарони, кус-кус, спагети и други.
6.5. Трайни сладкарски изделия – бисквити, вафли, гофрети, кексове, сладки и други.
Предвид изложеното в запитването описание на съставните продукти (съдържание), от които се произвеждат хранителните стоки, които са предмет на предоставяне към оператор на хранителна банка, считам, че може да бъде прието, че същите отговарят по състав/съдържание и попадат в обхвата на храните, включени в
т. 6.2. и т. 6.5. от Списъка на храните, обект на хранително банкиране, приложение към Заповед №РД 09-181/09.03.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите,
по-конкретно в група „е“ – „Зърнени храни и храни на зърнена основа“. В тази връзка следва да се тълкува, че произвежданите от дружеството хранителни стоки са включени в Списъка на храните, обект на хранително банкиране, и изискването на разпоредбата на чл. 6, ал. 4, т. 4, б. „б“ от ЗДДС, за да не се третира съответната доставка като възмездна, е изпълнено.
По трети въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 4, т. 4, б. „д“ от ЗДДС хранителните стоки, които са обект на безвъзмездно предоставяне към оператор на хранителна банка, следва да бъдат обозначени с маркировка – „дарение, не подлежи на продажба“. Разпоредбата на чл. 37м, ал. 9 от ЗХ указва, че маркировката на хранителните стоки следва да бъде поставена върху потребителската опаковка на храните по начин, непозволяващ нейното отстраняване, без да се наруши целостта на опаковката и без да прикрива каквато и да е част от информацията, съдържаща се на етикета. За безвъзмездно предоставените храни, които не са опаковани в потребителска опаковка, маркировката се поставя върху транспортната опаковка. При прилагане на изискването на чл. 6, ал. 4, т. 4, б. „д“ от ЗДДС спрямо обозначените за дарение стоки, маркировката да бъде неотстранимо поставена върху потребителската опаковка, респективно върху транспортната опаковка, следва да се отбележи, че в термините „потребителска опаковка“ и „транспортна опаковка“ се влага общоприетият смисъл и въз основа на обичайните и общоприети критерии, ползвани за определянето им, тези термини имат следното значение:
„Потребителска опаковка“ са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, които се предлагат в такава опаковка пряко на потребителите, а „транспортна опаковка“ е тази, която обвива опакована или неопакована храна за предпазването и от замърсяване и увреждане при транспортирането ?.
Разпоредбата начл. 6, ал. 4, т. 4, б. „д“ от ЗДДС борави с тези термини, за да укаже по недвусмислен начин мястото върху стоката, предмет на дарение, където следва да се постави маркировката, представляваща неотстранимо обозначение „дарение, не подлежи на продажба“. Този е нормативният подход, възприет за да се поясни по категоричен начин че стоките, които са предмет на безвъзмездно предоставяне към оператор на хранителна банка, не са предназначени за търговската мрежа и подобен подход има за цел избягване на злоупотреби с тези стоки.
В следствие на изложеното, относно стоките, когато са предмет на безвъзмездно предоставяне към оператор на хранителна банка, считам, че маркировката – „дарение, не подлежи на продажба“ следва да бъде поставена върху единичната опаковка на стоките, в която те достигат до крайния потребител, за да се приеме, че е изпълнено изискването на чл. 6, ал. 4, т. 4, б. „д“ от ЗДДС.
ЗАМ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Писмени запитвания на …. ООД постъпили в Дирекция ОУИ- гр.Варна, касаещи прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (В сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на

Изх. № 24-31-270Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Писмени запитвания на „….“ ООД постъпили в Дирекция „ОУИ“- гр.Варна, касаещи прилагането на Закона за данък върху добавената

Становище на НАП с Изх. №20-00-277 от 29.07.2019 г.

Изх. №20-00-27729.07.2019 г.В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-277/10.07.2019 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за

правото на ДК за осъществените СМР услуги, може да се направи от орган по приходите, в конкретно ревизионно производство, с оглед на всички факти и обстоятелства, свързани с доставката.

2_530/15.04.2013г.чл.21, ал.4 отЗДДСНа 22.03.2013 г. е положен горещ асфалт около складовата база на дружеството Ви, находяща се в град ……….. За извършените СМР Ви е

gokyuzu