данъчно третиране на доставки, свързани с отдаване под наем на търговски площи по смисъла на ЗДДС

Изх. № 24-33-99
Дата: 19.08.2008 год.
ЗДДС /отм./, чл. 34;
ЗДДС, чл. 3, ал. 5, т. 1, б „м”;
ЗДДС, чл. 3, ал. 5 т. 2;
ОТНОСНО: данъчно третиране на доставки, свързани с отдаване под наем на търговски площи по смисъла на ЗДДС
Във връзка с Ваше писмено запитване постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-99 / 23.07.2008 г.,Ви уведомява следното:
I. В писмото си сте изложили следната фактическа обстановка:
Община ………… е предоставила за ползване терен под наем, за поставяне на павилион за търговска дейност, на търговско дружество.
ІІ. Поставените въпроси по същество са свързани със следното :
Какво е данъчното третиране на доставки, свързани с отдаване под наем на търговски площи по смисъла на ЗДДС, за периода до 31.12.2006 г. и след 01.01.2007 г.
III. Нормативна уредба:
С оглед изложеното в запитването Ви, относимата нормативна уредба, свързана със Закона за данък върху добавената стойност, е следната:
•Чл. 34 от ЗДДС (отм.);
•Чл. 3, ал. 5, т. 1,б. „м” ЗДДС;
• Чл.3, ал. 5, т. 2 ЗДДС.
ІV. Становище на ЦУ на НАП:
Предвид така изложената фактическа обстановкаи съобразявайки
относимата
2
нормативна уредба, на основание чл. 10, ал.1, т.10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставените въпроси изразявам следното становище;
Характер на доставките
• Данъчно третиране на доставката до 31.12.2006 г.
На основание чл. 34, ал. 1, изречение първо от ЗДДС ( отм.) отдаването под наем на земя се счита за освободена доставка. Съгласно ал. 2 от чл. 34 от ЗДДС ( отм.) определението на понятието “земя“ за целите на ДДС включва земеделската и горската земя, както и тази в строителните граници на населените места.
Видно от приложеното към запитването копие на Договор за наем на общински терен от 18.04.2000 г. (с изтекъл срок на действие) е налице случай, когато предмет на самостоятелна сделка е отдаване под наем на терен, в строителни граници, за поставяне на преместваем павилион (съоръжение).
Тази доставка, съгласно посочените по-горе норми попада в обхвата на доставките, свързани със земя и следователно е освободена. Предвид това, на основание чл. 25, ал. 3 от ЗДДС на датата на възникване на данъчното събитие възниква основание за освобождаване от начисляване на ДДС.
• Данъчно третиране на доставката от 01.01.2007 г.
При отдаването под наем на имоти областните управители и общините не действат в качеството си на орган на държавна или местна власт, а на равнопоставен гражданско -правен субект. Единствената особеност е видът на собствеността, разпореждането и управлението с която се извършват при условията и по реда на специални нормативни актове.
В чл. З, ал. 5, т. 1, б. “м“ ЗДДС изрично е предвидено, че за доставките, свързани с отдаване под наем на сгради, части от тях или търговски площи, органите на държавна или местна власт имат качеството на задължено по смисъла на ЗДДС лице.
В чл. 3, ал. 5, т. 2 ЗДДС е регламентирано, че доставки, извън тези по т. 1, които ще доведат до значително нарушаване правата на конкуренцията не попадат в изключенията предвидени в чл.3, ал.5 ЗДДС.
В случаите, когато общината събира таксите за ползване на пазари и тържища, се прилага чл. 3, ал. 5, т. 1 ЗДДС, а именно – отдаване под наем на търговски площи. Поради това считаме, че това отдаване под наем на търговски площи е облагаема доставка и ако общината е регистрирано по ЗДДС лице, тя следва да начислява данък. И тук следва да се съобрази разпоредбата на чл. 67, ал. 2 ЗДДС – ако при обявяването не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена. Това
з
означава, че ако не е обявено изрично, че таксите, които се събират, са без ДДС, то се счита, че в размера на таксата е включен ДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

определяне на данъчната оценка на право на прокарване /сервитут/ на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, което се учредява на основание чл. 193 от Закона за устройство

Изх. № 08-К-23Дата: 11.10.2010 год.ЗМДТ, Приложение № 2В отговор на въпроса относно определяне на данъчната оценка на право на прокарване /сервитут/ на отклонения от общи

Данъчно третиране за целите на ЗДДС (в сила от 1.01.2007 г.) на отдаването под наем на търговски площи от община и таксите за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и т

Изх. №08-С-12Дата:21. 02. 2008 г.ОТНОСНО: Данъчно третиране за целите на ЗДДС (в сила от 1.01.2007 г.) на отдаването под наем на търговски площи от община

Осигурява събственик на търговското дружество с постоянно пребиваване в трета страна

Регламент 883/2004, чл. 13, § 3;Регламент 987/2009, чл. 16.                                                                       Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № ……………….. по описа на Централно управление на

vega