Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО

Изх. № 24-34-10
Дата: 12.03.2013 год.
ЗДДФЛ, чл. 3;
ЗДДФЛ, чл. 55, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 55, ал. 3;
ЗДДФЛ, чл. 73, ал. 6;
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 33;
ЗКПО, чл. 201;
ДОПК, чл. 129;
Закон за държавния бюджет на Република България
за 2013 г. § 25, ал. 4 от ПЗР.
Относно: Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – … и препратено по компетентност в Дирекция ”Данъчно-осигурителна методология” прина Националната агенция за приходите (вх. № …………………….), Ви уведомявам следното:
Видно от изложеното в запитването, „Х” е държавно висше училище и от 01.01.2013 г. следва да прилага разпоредбите на § 25, ал. 4 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. (ЗДБРБ за 2013 г.) за централизирано разплащане за данъците върху доходите на физическите лица. Дирекция „Държавно съкровище” прие дала указание до бюджетните предприятия за прилагане на тези разпоредби – ДДС № 16/27.12.2012 г., което „Х” е получил чрез първостепенния си разпоредител Министерство на образованието, младежта и науката по електронна поща на 04.01.2013 г. На същата дата е извършен превод по сметка на Дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители” (СДО) при ТД на НАП София на удържания авансов данък за възнаграждения по извънтрудови правоотношения, изплатени през декември 2012 г.
В запитването е уточнено също, че „Х” е изготвило декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО, образец 4001, заведена под № …………… в Дирекция СДО при ТД на НАП София. Декларацията е изготвена за „Х” и поделения и включва информация както за внесени суми по сметката на НАП, така и за невнесени.
Поставените въпроси във връзка с изложеното са:
1. „Х” задължен ли е да подава декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО, образец 4001, за възнаграждения, изплатени през декември 2012 г., и за каква сума – с цялото задължение за декември 2012 г., дължимо към 10.01.2013 г., или само за невнесената сума, която по указанията на МФ ще се отрази като трансфер?
2. Преведената сума по сметка на НАП до 10.01.2013 г. трябва ли да се възстанови по сметка на „Х”, за да не се води задължение?
3. „Х” и поделенията му ще подават ли такава декларация по тримесечия през 2013 г.?
Предвид указаната фактическа обстановка и в съответствие с относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по поставените въпроси:
Задължението и редът за подаване на декларацията за дължими данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) са регламентирани в разпоредбите на чл. 55-57, в редакцията на закона, действаща от 1 януари 2013 г. Съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, предприятията – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци.Изключение от това правило е регламентирано само за доходите от трудови правоотношения, за които се подава информация по реда на чл. 73, ал. 6 от същия закон (чл. 55, ал. 3 от ЗДДФЛ).
Бюджетните предприятия, вкл. поделенията им, са в обхвата на понятието „предприятие” по смисъла на ЗДДФЛ (§ 1, т. 33 от ДР) и като такива са задължени да определят, удържат и внасят данъци по реда и при условията на този данъчен закон, т.е. те се третират като данъчно задължени лица по смисъла на чл. 3 от закона. Безспорно, на основание специалната разпоредба на § 25, ал. 4 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г., считано от 01.01.2013 г., данъците върху доходите на физически лица се начисляват, удържат, отчитат и внасят от бюджетните предприятия на основата на принципите, правилата и сроковете на централизираното разплащане, без да се превеждат по сметките за приходите на централния бюджет на Националната агенция за приходите и при спазване на приложимия режим на данъчно облагане. Цитираната разпоредба не отменя задълженията на бюджетните предприятия, които имат в качеството си на данъчно задължени лица по смисъла на ЗДДФЛ, а само създава специфични правила за разчитането им с бюджета по повод на които именно са дадените указания от Дирекция „Държавно съкровище” прис ДДС Изх. № 16/27.12.2012 г.
Следователно, доколкото към настоящия момент в ЗДДФЛ не е предвидено друго, бюджетните предприятия са задължени да спазват установените в същия закон правила (приложимия режим) за подаване на декларацията за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001).
Уведомявам Ви, че прилаганият от приходната администрация подход при обработката на данните в декларациите, подавани от бюджетните предприятия, е съобразен с обстоятелството, че, считано от 1 януари 2013 г., по силата на § 25, ал. 4 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г., дължимите данъци от тези предприятия (с изключение на дължимите от общините) не се превеждат по сметките за приходите на централния бюджет на НАП.
Предвид разпоредбата на § 25, ал. 4 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г., размерът на авансовия данък, преведен от „Х” през януари 2013 г. по сметка на Дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители” при ТД на НАП София, подлежи на възстановяване по реда на чл. 129 отДанъчно-осигурителния процесуален кодекс.
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:

/СТОЯН МАРКОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »