Данъчно третиране на изплатени суми на физически лица за обстрелян вреден дивеч по реда на чл. 35, т. 6; чл. 36 и чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. №24-32-21
Дата:18.04.2008 год.
Относно: Данъчно третиране на изплатени суми на физически лица за обстрелян вреден дивеч по реда на чл. 35, т. 6; чл. 36 и чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „ОУИ“ – гр. ……., препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-32-21 от 04.03.2008г., изразявам следното становище:
Доходите, които се облагат с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ, в сила от 1 януари 2007 г., изчерпателно са изброени в чл. 37 и чл. 38 от закона, като сред тях не попадат доходите на физически лица, придобити за обстрелян вреден дивеч. Освен това, същите не представляват доходи по извънтрудови правоотношения по § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, доколкото договор с физическите лица, получатели на такива доходи (ловци) изобщо не е сключван. Действията, свързани със задълженията на лицата за регулиране числеността на т.нар. „вреден дивеч“ са регламентирани от Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане, а не се възлагат с договор. Предвид на това, изплатените суми нямат характер на възнаграждения по извънтрудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ във връзка с чл. 29, т. 2 от закона (чл. 29, т. 4 в редакцията, действаща до 31 декември 2007 г.). Тези доходи попадат в обхвата на чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ, доколкото представляват облагаем доход от източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗДДФЛ същите подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа като, в съответствие с чл. 35 от ЗДДФЛ, облагаема е брутната сума на дохода, придобит през данъчната година. Доходите, посочени в чл. 35 от ЗДДФЛ не се облагат с авансов данък, съответно предприятията-платци на такива доходи не са задължени да издават документ по реда на чл. 45 от същия закон.
На основание чл. 73 от ЗДДФЛ, в редакцията на закона за 2007 г., предприятията са задължени да изготвят справка по образец за доходите на физически лица, различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии, изплатени през данъчната година. Това задължение се отнася и за доходите по чл. 35 от ЗДДФЛ. Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ следва да се представи в срок до 30 април на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по място на регистрация на платеца на дохода.
Годишната данъчна основа за доходите по чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ се определя по реда на чл. 36 от закона. На основание чл. 50 от ЗДДФЛ, за доходите, подлежащи/на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, местните физически лица са длъжни да подават годишни данъчни декларации.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

НАРЕДБА Н-18, чл.4, т. 7,НАРЕДБА Н-18, чл.4, т. 3,НАРЕДБА Н-18, чл.39а,НАРЕДБА Н-18, aл. 1, т. 3, параграф 59

2_162/30.01.2012 г.Наредба №Н-18/13.12.2006 гчл.4, т.7 Наредба №Н-18/13.12.2006 гчл.4, т.3Наредба №Н-18/13.12.2006 гчл.39аПЗР на НИД наНаредба №Н-18/13.12.2006 г.§59, ал.1, т.3.Описали сте, чеупражнявате патентна дейност ”фризьорски услуги” и

Осигуряване на лице, което упражнява трудова дейност на различни основания – по договор за управление и контрол на ООД и като ЕТ

ОТНОСНО:Осигуряване на лице, което упражнява трудова дейност на различни основания – по договор за управление и контрол на ООД и като ЕТИзпълнителите по договори за

дължимостта на държавна такса от държавата и държавните учреждения е характерът на материалното право, чиято защита се търси, а не формата или способът на защита. Съгласно чл. 84, т.1 от ГПК се освобо

Изх. № М-24-38-37Дата: 02.07.2015 год.ГПК, чл. 84, т. 1 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,С писмо вх.№ М-24-38-37/08.06.2015г. на ЦУ на НАП, Изх. № 07.00-129/08.06.2015г. на Дирекция ОДОП ……….уведомявате

Прилагане разпоредбите на Наредба №2/27.02.2004г. за условията и реда за разпореждане с акцизни стоки, отнети в полза на държавата от данъчните органи по реда на ЗА и ЗТТИ.

Изх. № 24-32-274Дата: ………. г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Наредба №2/27.02.2004г. за условията и реда за разпореждане с акцизни стоки, отнети в полза на държавата