Приложение разпоредбата на чл.21, ал.2, т.1 от ЗДДС.

Изх. №24-31-345
Дата:19. 02. 2008 г.
относно: приложение разпоредбата на чл.21, ал.2, т.1 от ЗДДС.
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-3 1-345/1 5. 10.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
Видно от изложеното в запитването, дружеството Ви извършва строителни услуги на чуждестранни лица, регистрирани за целите на ДДС в държава членка на ЕС, на строителни обекти, находящи се на територията на тази държава, с оглед на което поставяте следните въпроси:
– следва ли да се счита, че мястото на изпълнение на доставката е мястото, където се
намира недвижимия имот т.е. на територията на съответната държава членка и възниква ли
основание за освобождаване от данък по реда на чл.25, ал.5, т.2 от ЗДДС;
– формира ли прихода от тези доставки облагаем оборот по смисъла на чл.96, ал.2 от ЗДДС.
Изложената от Вас фактическа обстановка е непълна, предвид което изразявам принципно
становище:
Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.2, т.1, б.“б“ от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставка с услуга е мястото, където се намира недвижимия имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при извършване на услуги по подготовка и координация на строителни работи като архитектурни, инженерни, надзорни и други.
При извършване на строителни услуги, свързани с конкретен недвижим имот, който се намира на територията на друга държава членка, мястото на изпълнение на доставката, предвид разпоредбата на чл.21, ал.2, т.1 от ЗДДС е на територията на другата държава членка, т.е. извън територията на Република България.
Съгласно чл.25, ал.5, т.2 от ЗДДС, на датата на възникване на данъчното събитие, в конкретния случай при завършване на строителната услуга, възниква основание за освобождаване от начисляване на данък за доставките с място на изпълнение извън територията на страната.
На основание чл.96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, преди текущия месец е длъжно в 1 4-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.
Облагаем оборот, по смисъла на чл.96, ал.2 от ЗДДС е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
-облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
-доставки на финансови услуги по чл.46;
-доставки на застрахователни услуги.
Предвид разпоредбата на чл.96, ал.З от ЗДДС в облагаемия оборот не се включват доставките по ал.2, т.2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни материални и нематериални активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките, за които данъкът е изискуем от получателя по чл.82, ал.2 и 3 от ЗДДС.
При определяне на облагаемия оборот се взема предвид данъчния режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие или към датата на плащането, преди да е възникнало данъчното събитие по доставката.
Доставките с място на изпълнение извън територията на страната не са облагаеми доставки по смисъла на чл.12 от ЗДДС. Те се считат за облагаеми само за целите на упражняване правото на данъчен кредит, предвид разпоредбата на чл.69, ал.2, т.1 от ЗДДС.
С оглед гореизложеното при осъществени от дружеството Ви през 2007г. доставки с място на изпълнение извън територията на страната, същите няма да формират облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »