Данъчно третиране на непарични вноски в търговско дружество, направени от физическо лице.

Изх. № 23-33-113
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно:Данъчно третиране нанепаричнивноскив търговско дружество, направени от физическо лице.
Уважаеми г-н ,
Във връзка с Ваше писмо до ТД на НАП гр. ====, препратено по компетентност и заведено в ЦУ на НАП с вх. № 23-33-113/26.02.2007 г., Ви уведомявам за следното:
Съгласно чл. 72, ал. 1 и 2 от Търговския закон (ТЗ), ако някой съдружник, съответно акционер, прави непарична вноска, дружественият договор, съответно уставът, трябва да съдържа името на вносителя, пълно описание на непаричната вноска, паричната й оценка и основанието на правата му. Вноската в дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции се оценява от З независими вещи лица, посочени от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Заключението на вещите лица трябва да съдържа пълно описание на непаричната вноска, метода на оценка, получената оценка и нейното съответствие на размера на дела от капитала или на броя, номиналната и емисионната стойност на акциите, записани от вносителя.
На основание чл. 13, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). не се смятат за доход получените акции и дялове за направени непарични вноски в търговско дружество. В този смисъл, разликата между цената, за която е придобито упоменатото в писмото Ви имущество и размера на дяловете от
капитала, съответстващи на направената непарична вноска, не представлява доход за Вас като физическо лице. Имайте предвид, обаче, че при евентуална продажба или замяна на придобитите по този начин дялове, или на част от тях, ще дължите данък по реда на чл. 33, ал. З от ЗДДФЛ. В този случай, цената на придобиване ще бъде равна на частта от непаричната вноска, вписана в дружествения договор или в устава на търговско дружество, съответстваща на продадените или на заменените дялове в търговското дружество.
ЗАМ.-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА НАП:
КР. СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар