извършването на доставки по чл.43 от ЗДЦС

Изх. № 23-33-105……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: извършването на доставки по чл.43 от ЗДЦС
Уважаеми господин ……………,
Във връзка Ваше писмо постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 23-33-105/23.02.2007г. съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
По смисъла на чл.43 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, освободена доставка е доставката на стоки и извършването на услуги от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, когато доставката е свързана с осъществяването на тяхната религиозна, социална и здравна дейност.
Съгласно разпоредбата на чл.23 от Закона за вероизповеданията, регистрираните вероизповедания имат право за своите нужди да произвеждат и продават вещи, свързани с богослужебната им дейност, ритуали и обреди. Тези сделки не са търговски по смисъла на Търговския закон.
Предвид гореизложеното, хипотезата на чл.43 от ЗДДС е приложима при следните, изброени от Вас доставки:
църковни обреди и служби;
продажба на свещи;
продажба на църковна утвар, ако тази продажба е свързана с
богослужебната дейност;
продажбанаплатненидарове, ако тази продажбае свързанас
богослужебната дейност;
продажба на угарки, ако тази продажба е свързана с богослужебната
дейност.
За останалите доставки: екскурзоводни услуги, хотелско настаняване, фотоснимане и снимане с камера, наем на недвижимо имущество, такса паркинг е неприложима разпоредбата на чл.43 от закона. За тези доставки е приложима разпоредбата на чл.12, ал.1 от ЗДДС, а именно – облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и чл.9, когато е извършена от данъчно задължено по този закон лице и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите когато този закон предвижда друго. В подкрепа на това е и факта, че този вид
дейност се извършва и от други търговци и не е пряко свързана с богослужебната дейност.
Относно предоставянето на дарения следва да се има предвид следното: В обхвата на ЗДДС по смисъла на чл.2 от закона попадат възмездни облагаеми доставки на стоки или услуги. Ако не е налице възмездност се излиза извън приложното поле на ЗДДС. Следва да се има предвид, че в определени случаи безвъзмездното предоставяне на стоки или услуги е приравнено на възмездна доставка по чл.6, ал.З от ЗДДС, поради което във всеки конкретен случай следва да се извърши преценка за наличието на определени обстоятелства с цел правилно третиране на съответната дейност по ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар