Данъчно третиране на отдаване под наем на земя /във и извън регулация/ по реда на ЗДДС.

Относно: Данъчно третиране на отдаване под наем на земя /във и извън регулация/ по реда на ЗДДС.
В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Дружество е регистрирано по ЗДДС. Същото е собственик на пазар в гр.Раковски, като структурата на земята е следната – 1/3 е в регулация, а 2/3 извън регулация. Земята се отдава под наем на търговци, които желаят да продават на територията на пазара. Те внасят сергии и други помощни средства за извършване на продажбите.
Зададен е следният въпрос: Отдаването под наем на земя освободена доставка ли е по реда на ЗДДС?
В отговор на поставения от Вас въпрос, изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС, освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда.
Когато отдаденият под наем терен /независимо дали е в регулация или извън регулация/ представлява незастроена земя – празен терен, различни от паркингови площи и други подобни, без изградени върху нея съоръжения считаме, че е налице хипотезата на чл. 45, ал. 1 от ЗДДС, т.е. доставката е освободена.
По силата на чл. 45, ал. 7 от ЗДДС доставчикът, може да избере същата да е облагаема.
Следва да имате предвид и текста на чл. 45, ал. 5, т. 3 от ЗДДС, съгласно който алинея 1 не се прилага по отношение на прехвърлянето на право на собственост или други вещни права, както и отдаването под наем от къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери, паркингови площи и други подобни.
Считаме, че отдаване под наем на терен, който се намира в организирано тържище или пазар /находящи се в урбанизирани територии, съгласно Закона за устройство на територията/ е облагаема доставка, тъй като тази площ е подобна на площите, визирани в текста на чл. 45, ал. 5, т. 3 от ЗДДС, т.е. изброените площи са със сходни характеристики – представляват търговски площи или площи със специфично предназначение и инфраструктура, предназначени за осъществяване на независима икономическа дейност.
В този смисъл е писмо Изх. № 24-33-7/14.05.2009 г. на Изпълнителния директор на НАП.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »