данъчно третиране на плащания, извършени във връзка със създаването, управлението и поддръжката на Системата за верификация на лекарствените продукти съгласно Закона за данък върху добавената стойност

Изх. № 24-39-143
Дата:02.12.2016 год.
ЗДДС,чл. 3, ал. 2;
ЗДДС, чл. 12, ал. 1;
ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 2;
ЗДДС, чл. 44, ал. 2;
ЗДДС, чл. 69, ал. 1, т. 1;
ЗДДС, чл. 72;
ЗДДС, чл. 74;
ЗДДС, чл. 96, ал. 1;
ЗДДС, чл. 100;

ДР на ЗДДС, § 1, т. 15.
ОТНОСНО: данъчно третиране на плащания, извършени във връзка със създаването, управлението и поддръжката на Системата за верификация на лекарствените продукти съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Във Ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-39-143/21.11.2016 г., е изложено следното:
Сдружение „……………………….“ (…) е сдружение с нестопанска цел в частна полза, създадено с цел подпомагане прилагането в Република България на Директива 2011/62/ЕС от 8 юни 2011 г. за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка на лекарствени продукти, („Директивата“), въведена съгласно § 118 от ДР на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Директивата предвижда създаването на задължителна общоевропейска система за контрол върху автентичността на лекарствените продукти. Контролът ще се осъществява посредством предварително идентифициране на лекарствените продукти от страна на производителите/притежателите на разрешение за употреба (ПРУ), търговците на едро и дребно с лекарствени продукти. Системата за контрол ще включва въвеждането на защитена опаковка и Уникален сериен номер, които по правило ще се прилагат за лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание. С делегирани актове към Директивата, Европейската комисия ще установи характеристиките и техническите спецификации на Уникалния сериен номер. С делегирани актове ще бъде регламентиран и редът за осъществяване на достъп до националните системи – за съхранение на данни, посредством които ще се осъществява верификацията на всяка отделна опаковка.
В изпълнение на Директивата е създадена Европейската организация за верификация на лекарствените продукти (EMVO). На европейско ниво EMVO ще изгради система, която ще включва Европейски център и национални/регионални системи за съхраняване на данни, свързани с него. Съвкупността от всички национални/регионални бази данни ще служи като платформа за верификация на лекарствени продукти. Тази общоевропейска система ще бъде създадена, за да способства за обмяната на информация между различните държави- членки.
Целта, за която е създадено …….. е модулът на системата да бъде разработен и въведен по начин, който да осигури пълна съвместимост с Европейския център. …….., съвместно с Европейската организация за верификация на лекарствените продукти, ще създаде, внедри, експлоатира и поддържа система за верификация на лекарствените продукти в Република България и нейните интерфейси с единната Европейска система за верификация на лекарствените продукти и с другите национални системи за верификация на лекарствените продукти в държавите членки на Европейския съюз – във връзка с прилагането в Република България на Директивата и делегираните актове към нея.
На основание чл. 54а, т. „д“ от Директивата и чл. 31,т. 5 от Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията от 02.10.2015 г., разходите във връзка със създаването, управлението и поддръжката на Системата за верификация на лекарствените продукти (верификационната система) се поемат от ПРУ на лекарствени продукти. Притежатели на разрешения за употреба на лекарствени продукти са техните производители. Отделните ПРУ не са учредители и членове на ……….
В запитването е посочено още, че на основание горецитираната разпоредба от Директивата, ПРУ ще заплащат на ……. верификационни плащания, т. нар. „верификационни такси“, които ще бъдат използвани първоначално за създаването на система за верификация, а впоследствие за ползване на вече изградената система съгласно установените общи правила за ползване. Изложено е разбирането, че верификационните плащания имат характер на възнаграждения за доставка на облагаема услуга.
Съгласно чл. 8.7. от Устава на Сдружението, едно от средствата за постигане целите на Сдружението е, то да осигури събиране на съответните плащания от ПРУ на лекарствени продукти и да ги разходва за създаване, внедряване, експлоатация и поддръжка на верификационната система на лекарствените продукти и за издръжка на дейността на сдружението.
Поставените в запитването въпроси по същество се свеждат до следното:
1. Плащанията, извършвани от ПРУ към …………., имат ли характер на плащания, свързани с търговската (стопанска) дейност на сдружението и ще бъдат ли признати като разход във връзка с дейността на ПРУ и съответно те ще могат ли да ползват данъчен кредит за тях?
2. Следва ли ………. да се регистрира по реда на ЗДДС и да начислява данък върху добавената стойност (ДДС) за получените верификационни такси?
3. Налице ли е право на приспадане на данъчен кредит за начисления данък за доставки на стоки и услуги, получени от ……….. във връзка със създаването, управлението и поддръжката на верификационната система?
Предвид изложената фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), изразявам следното становище:
1.По прилагането на ЗДДС
1.1. Относно характера на верификационните плащания
1.1.1. За плащанията за покриване на разходите на …… за създаването на верификационната система
Относно плащанията, извършвани от ПРУ към …….. във връзка със създаването на верификационната система, предвид обстоятелството, че срещу тези суми ПРУ не получават насрещна престация, а заплащането им е обусловено единствено от нормативно регламентирано задължение (чл. 54а, т. „д“ от Директивата и чл. 31, т. 5 от Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията от 02.10.2015 г.), считам, че същите не представляват възнаграждение по извършена в полза на ПРУ доставка, а имат характер на финансиране за създаването на актив, който ще бъде притежание на ………..
Във връзка с тези плащания следва да се има предвид, че финансиранията и субсидиите създават задължение за начисляване на ДДС единствено, когато са пряко свързани с доставка. По силата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС данъчната основа, формирана по реда на ал. 2 от същата разпоредба, се увеличава с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката. Според дефиницията дадена в § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС “субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка” са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за покриване на загуби или за финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
Предвид гореизложеното и доколкото както от цитираната нормативна уредба, така от изложената фактическа обстановка не е видно получените финансирания във връзка със създаването на верификационната система да са пряко обвързани с цената на предоставяни от ……… към ПРУ услуги, считам, че е налице финансиране на разходи, което не попада в хипотезата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС и не е обект на облагане с ДДС. Поради това за същите не следва да се издава данъчен документ, съответно не следва да се начислява ДДС.
1.1.2. За плащанията за покриване на разходите на ………… след създаването на верификационната система
След създаването на верификационната система, при нейното функциониране, в случай че, както сте посочили в запитването, заплащането на т.нар. „верификационни такси“ ще бъде за използване на вече изградената система – ПРУ ще получат право на достъп и ползване на информацията за техните продукти съгласно установените общи правила за ползване, може да се приеме, че е налице възмездна доставка на услуга, извършена от ………… към ПРУ.
1.2. Относно задължението за регистрация на …….. по реда на ЗДДС
1.2.1. Относно статута на……..
Данъчно задължено лице по смисъла на ЗДДС е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. Като такава следва да се квалифицира извършваната дейност от сдруженията, когато се извършва по занятие, системно и е източник на постоянен, регулярен доход. Системността в аспект на независимата икономическа дейност следва да бъде разглеждана с оглед наличието на трайно извършвана от лицето икономическа дейност по независим начин, а не за всяко от проявленията й поотделно.
В този смисъл, юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), придобиват статута на данъчно задължени лица на основание чл. 3, ал. 1 от ЗДДС в случаите, когато същите извършват независима икономическа дейност, т.е. извършват дейности системно и с цел реализиране“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО

ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ и КСОВ Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……/22.02.2018 г. Изложена е следната фактическа

Въпросите свързани с прилагане разпоредбите на Наредба №5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал. 4 от Кодекса на труда /изм. ДВ бр.1 от 03.01.2006г., попр. ДВ бр.3 от 10.01

София 1000, Бул. Дондуков” 52. №Тел. 02/985930 65Факс. 0298593069…………………………..Относно: Въпросите свързани с прилагане разпоредбите на Наредба №5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението

изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б, ал. 2, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ЕП-04-19-635Дата: 03.02.2020 год. ЗКПО, чл. 173, ал. 1; ЗКПО, чл. 189б, ал. 2, т. 4. ОТНОСНО: изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък

ЗКПО, чл.174,ЗКПО, чл.195

5_444 / 20.05.2008 ЗКПО, чл. 174 и 195 Уважаеми господин ………,Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП, Дирекция „ОУИ” гр. …..,

porn