прилагане на разпоредбата на чл. 39, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-39-137
Дата: 16.12.2015 год.
ЗДДС, чл. 12, ал. 1;
ЗДДС, чл. 39, т. 1.
Относно: прилагане на разпоредбата на чл. 39, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-39-137/21.10.2015 г. е изложена следната фактическа обстановка:
Медицински център и медицинска лаборатория са регистрирани лица по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и Закона за здравето (ЗЗ). Във връзка с участие в обществена поръчка за извършване на профилактични прегледи на държавни служители същите са се обединили в дружество по смисъла на чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Същото няма регистрация на лечебно или здравно заведение по ЗЛЗ или ЗЗ и след стигнат облагаем оборот от 50 000 лв. от извършени доставки на медицински прегледи е регистрирано по чл. 96 от ЗДДС. За извършените доставки след датата на регистрация ДЗЗД начислява данък върху добавената стойност.
В тази връзка въпросът Ви е следва ли ДЗЗД да начислява данък за извършваните от него доставки.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададения от Вас въпрос на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
В чл. 39, т. 1 от ЗДДС като освободена доставка е посочено извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения и детски ясли по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
Лечебни заведения, по смисъла на ЗЛЗ, са организационно обособени структури на функционален принцип, в които лекари или лекари по дентална медицина самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват дейностите посочени в точки от 1 до 6 на чл. 2, ал. 1 от с.з.
По смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗЗ здравни заведения са националните центрове по проблемите на общественото здраве, Националната експертна лекарска комисия, здравните кабинети по чл. 26 от същия закон, оптиките по чл. 26а от същия закон и аптеките.
Съгласно чл. 357 от ЗЗД с договора за дружество две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща стопанска цел. Гражданското дружество е неперсонифицирано, в гражданскоправен аспект същото не притежава отделна правосубектност. В същото време, съгласно чл. 9, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в производствата по този кодекс неперсонифицираните дружества се приравняват на юридически лица. Предвид обстоятелството, че качеството юридическо лице в данъчния процес по отношение на неперсонифицираното дружество представлява законова фикция, това приравняване не следва да се абсолютизира и да се тълкува разширително. Считам, че не следва при преценка относно приложението на чл. 39, т. 1 от ЗДДС за освобождаване на доставките от облагане с данък върху добавената стойност да се изисква и регистрация по ЗЗ или по ЗЛЗ на самото неперсонифицирано гражданско дружество. Фактът, че и двата участника в това дружество имат качеството на лечебно заведение по ЗЛЗ, съответно на здравно заведение по ЗЗ, следва да се счита достатъчен при преценка за наличие на условията за освободена доставка с оглед качеството на доставчика.
Предвид изложеното считам, че гражданското дружество, извършвайки здравни (медицински) услуги и свързаните с тях услуги, следва да се третира като лечебно заведение по смисъла на ЗЛЗ, съответно за здравно заведение по смисъла на ЗЗ, и извършените от същото доставки попадат в обхвата на освобождаването, регламентирано с чл. 39, т. 1 от ЗДДС, съответно не подлежат на облагане на основание чл. 12, ал. 1 от същия закон.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ДОПК, чл.8, aл. 1

2_936-1/09.06.2010г.ДОПК, чл.8, ал.1Постъпило е писмено запитване с вх. № ……г., в което е посочено, че с решение от ….10.2009г. на Окръжен съд гр. ….. еизвършена

Прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 20-00-53 от 30.04. 2018 г. ЗДДС – чл.26, ал.3, т.3ЗКПО – чл.10В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието

ЗЗО, чл.40, aл. 5,ЗЗО, чл.33, aл. 2

1_120/10.09.2010 Чл.33, ал.2 от ЗЗОЧл.40, ал.5 от ЗЗО Регламент 883/04Във връзка с Ваше запитване, постъпило вДирекция „ОУИ” – гр. ……………..,заведено с вх. № ………………….2010 г.,

ЗДДС, чл.116

1_ИТ-00-85/16.06.2010ЗДДС –чл. 116По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ”-……, изразяваме следното принципно становище:Съгласно представената фактическа обстановка на 10.06.2010 г. съдружник в дружествотопредава на счетоводителя

ilac hakkında