Данъчно третиране на получени суми от физическо лице при обратното получаване на внесените суми за застраховка Живот

3_2555/09.08.2012 г.
ЗДДФЛ, чл. 19, ал. 1 и ал. 2;
ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 8, т. 1;
ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 9;
ЗДДФЛ, чл. 42, ал. 2;
ЗДДФЛ, чл. 52, ал. 1, т. 4;
ЗОДФЛ (отм.), чл. 20, ал. 2.
Относно: Данъчно третиране на получени суми от физическо лице при обратното получаване на внесените суми за застраховка “Живот“
Според изложеното в запитването лицето е имало сключена индивидуална застраховка “Живот“ със спестовен характер за застрахователна сума на стойност 1000 лв. Вноските са удържани от трудовото възнаграждение. Застраховката “Живот“ е била сключена за период от 7 години, а лицето е внасяло застрахователни вноски за периода от месец 05.2005 г. до месец 10.2007г.
Вноските са отразени в ГДД по чл. 41 от ЗОДФЛ(отм.) и чл. 50 от ЗДДФЛ за горния период.
Поради изтичане на срока на застраховката е направена справка при застрахователя, койтое обяснил, че може лицето да получи внесената сума, но трябва да му се удържи сумата на ползваното данъчно облекчение.
В тази връзка се поставя въпроса правилно ли е това и на какво основание следва да бъде направено?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр.95 от 24 ноември 2006 г., посл. изм. ДВ бр.99 от 16 декември 2011 г.) изразяваме следното становище:
На основание чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ, сумата от годишните основи по чл. 17 от закона се намалява с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17, както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/ вноски по договори за застраховки “Живот“ в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от с.з.
В текста на чл. 19, ал. 2 от ЗДДФЛ е посочено, че месечната данъчна основа по
чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения, се намалява с направените през месеца чрез работодател лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2, както и с внесените през месеца за сметка на лицето лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки “Живот“ в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 от закона.
В § 1, т. 14 от ДР на ЗДДФЛ е уточнено, че застраховки “Живот“ са видовете застраховки по раздел I, т. 1 и 3 от приложение № 1 към Кодекса за застраховането, т.е. данъчното облекчение може да се ползва само по отношение на вноските/премиите, направени за следните видове застраховки:
1.Застраховка “Живот“ и рента:
а/застраховка “Живот“ с покритие на рисковете “смърт“ или “доживяване на определена възраст“, или “доживяване на определена възраст или по-ранна смърт“;
б/застраховка за пенсия или рента, включваща спестовна част и задължение за еднократни или периодични плащания.
При тези договори застрахователят изплаща фиксирани суми.
Видно от приложената към запитването застрахователна полица, сключената от лицето застраховка “Живот“ попада в хипотезата на§ 1, т. 14 от ДР на ЗДДФЛ и за направените вноски по нея напълно основателно са ползвани данъчни облекчения по реда на чл. 19 от същия закон.
Аналогично нормата на чл. 20, ал. 2 от ЗОДФЛ (отм.) предвиждаше данъчно облекчение за вноски по договори за застраховки „Живот”.
По силата на чл. 38, ал. 8, т. 1 от ЗДДФЛ, с окончателен данък се облага брутната сума на облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки “Живот“, придобити на датата на обратно получаване на внесените суми за застраховки “Живот“. Окончателният данък се определя и удържа от платеца на дохода. Считано от 1 януари 2008 г., ставката на окончателния данък е 10 на сто. Ставката на данъка е 7 на сто за доходите в случаите на получаване на суми след изтичане срока на договора за застраховка “Живот“, който е 15 или повече години – чл. 46 от ЗДДФЛ.
Съгласно чл. 38, ал. 9 от ЗДДФЛ, не се облагат с окончателен данък облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки “Живот“, съответстващи на частта от вноските/премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение.
Гореизброените правила се отнасят до данъчното третиране на облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки “Живот“. В тази връзка е необходимо уточнението, че в разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ е посочено, че не са облагаеми само доходите от инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори.
Предвид гореизложеното, тъй като лицето се евъзползвало от данъчната преференция на чл. 19 от ЗДДФЛ, съответно чл. 20, ал. 2 от ЗОДФЛ (отм.), то в този случай доходът, съответстващ на частта от премиите, за които е ползвано данъчно облекчение, се облага с окончателен данък в размер на 10 на сто, като данъкът се удържа от застрахователното дружество при изплащането на дохода. Получените суми не се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ на основание чл. 52, ал. 1, т. 4 от с.з. Съгласно тази норма не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само доходи, облагаеми с окончателен данък по чл. 38 с изключение на доходите по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ.