данъчно третиране на получени възнаграждения в аспект на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 92-00-405
Дата: 04.06.2015 год.
ЗДДС, чл. 3, ал. 1;
ЗДДС, чл. 3, ал. 2;
ЗДДС, чл. 3, ал. 3, т. 1.

Относно: данъчно третиране на получени възнаграждения в аспект на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 92-00-405/30.04.2015 г. е изложена следната фактическа обстановка:
В запитването е посочено, че в писмо с Изх. № 61-00-1/11.02.2013 г. на ЦУ на НАП, изпратено по повод на запитване на Икономическия и социален съвет (ИСС), е изразено становище, че правоотношенията между ИСС и физическите лица (зам.-председател и членове на ИСС) следва да се третират като трудови правоотношения по договори за управление и контрол (§ 1, т. 26, б. “з” от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица).
Съгласно Правилника за дейността на Икономическия и социален съвет и решение на пленарна сесия членовете на ИСС получават възнаграждения в определен размер: за участие в пленарна сесия на ИСС; за участие в заседание на комисия към ИСС и в заседание на председателския съвет. Удръжките върху тези възнаграждения (данък върху доходи от трудови правоотношения, социално и здравно осигуряване) се правят съгласно изразеното становище в посоченото писмо на ЦУ на НАП с Изх. № 61-00-1/11.02.2013 г.
В запитването е посочено, че през настоящата година някои от членовете на ИСС, които са самоосигуряващи се лица (лица, упражняващи свободна професия) са се регистрирали по ЗДДС. В тази връзка въпросите Ви са:
Как следва да се прилагат разпоредбите на ЗДДС относно данъчното третиране на възнагражденията за участие на пленарни сесии, заседания на комисии към ИСС и заседания на председателския съвет, получени от физическите лица, регистрирани по ЗДДС (членове на ИСС)? В случая приложима ли е разпоредбата на чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗДДС в частта: “по управление и контрол на юридически лица” по отношение на членовете на ИСС, приемайки, че тяхната дейност е извън обхвата на понятието “независима икономическа дейност”? В случай, че във връзка с изплатеното от ИСС възнаграждение е налице доставка за регистрираните по ЗДДС членове на ИСС съгласно разпоредбите на ЗДДС, как следва да се определи данъчната основа и размера на данъка върху добавената стойност, при положение, че размерът на възнагражденията е определен с решение на пленарна сесия? Какъв е редът за документиране на полученото възнаграждение от страна на членовете на ИСС, регистрирани по ЗДДС?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададения от Вас въпрос на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. В ал. 2 на същия законов текст е посочено, че независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
В т. 2 на чл. 3, ал. 3 от ЗДДС е регламентирано, че извън обхвата на независимата икономическа дейност е дейността на физическите лица, които не са еднолични търговци, за осъществяваната от тях дейност, уредена в закон, по управление и контрол на юридически лица.
Съгласно чл. 1, ал. 2 от Закона за Икономическия и социален съвет (ЗИСС), ИСС е юридическо лице на бюджетна издръжка. Членовете на ИСС се определят от ръководните органи на представените в ИСС организации по реда на чл. 7, ал. 3, 4 и 5 от ЗИСС.
Съгласно чл. 11 от ЗИСС органи на управление на ИСС са пленарната сесия, председателят и председателският съвет. В пленарната сесия участват всички членове на ИСС, определени по реда на чл. 7, ал. 3, 4 и 5 от ЗИСС, председателят на ИСС, заместник-председателтите и главният секретар, който е без право на глас.
В тази връзка доколкото дейността на членове на ИСС, определени по реда на чл. 7, ал. 3, 4 и 5 от ЗИСС е дейност, уредена в закон, по управление на юридическо лице (ИСС), същата, на основание чл. 3, ал. 3, т. 1 от ЗДДС не е независима икономическа дейност и е извън обхвата на ЗДДС.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

–В-

–В- Изх. № М-94-В-460Дата: 15.01.2020 год. ДР на ЗДДС, § 1, т. 41;Наредба №Н-18/2006 г., чл. 31, ал. 2;Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52з, ал. 3;ДР

ЗКПО, чл.10

5_54 / 27.02.2008ЗКПО, чл. 10 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ………………., Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” гр. София, вх. ………. изразявам следното становище:

Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък добавена стойност (ЗДДС)

Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмено

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка по договор за изграждане на част от обект на територията на Гърция

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка по договор за изграждане на част от обект на територията на Гърция