подаване на декларация за получени дарения от ЮЛНЦ,

Изх. № 92-00-466
Дата: 01.07.2014 год.
ЗМДТ, чл. 49, ал. 3
Относно: подаване на декларация за получени дарения от ЮЛНЦ,
които са освободени от данък при придобиване на имущества
В отговор на поставения въпрос относно установено задължение за подаване на декларация по чл. 49, ал. 3 ЗМДТ за получени дарения от ЮЛНЦ, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, Ви уведомявам:
Обект на облагане с данък са получените по дарение или друг безвъзмезден начин имущества /чл. 44, ал. 1 и ал. 2ЗМДТ/. По силата на чл. 44, ал. 6 ЗМДТ от облагаемите имущества са изключени придобитите по дарение имущества между роднини по права линия и съпрузи, т.е. това не са освободени от данък имущества, а такива, които принципно не подлежат на облагане с данък.
Хипотезите на освобождаване от данък са уредени в чл. 48, ал. 1 и ал. 2 ЗМДТ. За всички безвъзмездно придобити имущества, включително освободените от данък/с изключение на тези по чл. 49, ал. 2 ЗМДТ/, в чл. 49, ал. 3 ЗМДТ е установено задължение за подаване на декларация от данъчнозадълженото лице

в двумесечен срок от получаване на имуществото.
Задължението се отнася до всички лица, получили имущество по безвъзмезден начин, независимо дали имуществото е освободено от данък. Поддържането на обратното становище би довело до положението, при което деклариращият – данъчнозадължено лице преценява сам дължи ли данък или не. Подобна позиция не съответства на принципното положение на закона, според което следва да се декларират всички имущества, като при наличие на определените от законаусловия деклараторът отбелязва налице ли са тези условия, а органът по приходите преценява следва ли полученото имущество да бъде освободено отданък.
В подкрепа на изложеното становище бихме посочили образеца на декларация по чл. 49, ал. 3 ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества, където изрично е казано, че при дарения декларация не се подава от роднините по права линия и съпрузите, а в т. 5 на декларациятаса отразени всички основания за освобождаване от данък по чл. 48, ал. 1 ЗМДТ, включително получените дарения от ЮЛНЦ за осъществяване на дейност в обществена полза. Това становище се споделя и отсъдебната практика – напр. Решение № 1003 от 30.01.2007 г. по адм. д № 8066/2006 г. на ВАС, според което „Надареният е длъжен да подаде декларация по образец, дори когато той е претендирал освобождаване от данък дарение….“.
Към настоящия момент утвърденият от министъра на финансите образец на декларация по чл. 49, ал. 3 ЗМДТ не позволява декларирането на повече от едно дарение, индивидуализирано по вид, размер, дата на придобиване, дарител, лице -платец на данъка и основания за освобождаване. Такова деклариране е съобразено и с обстоятелството, че при неподаване в срок на декларацияпо чл. 49, ал. 3 ЗМДТ задълженото лице подлежи на санкциониране на основание чл. 127, ал. 1 ЗМДТ. Подаването на една декларация за всички получени парични средства за определен период би затруднило упражняването на административния контрол.
Предвид практическото неудобство при декларирането на отделните дарения Ви уведомявам, че в момента се подготвя промяна на образеца на декларация по чл. 49, ал. 3 ЗМДТ с цел осигуряване на възможност с една декларация да бъдат декларирани повече от едно дарения.
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР:
/п/
/Г. ДИМИТРОВА/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчно облагане на рекламни услуги по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данък върху добавената стойност

Изх. № …София ….ДО……………………..Относно: данъчно облагане на рекламни услуги по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данък върху добавената стойност Уважаема

общата система на данъка върху добавената стойност – чл.148, б. е” във връзка с б. д” от същата, предвиждащ (в глава седем Освобождавания, свързани с международен транспорт”) доставката на въздухоп

Изх. №53-04-6607.04. 2017 г.чл. 31, т.7 от ЗДДС чл. 115, ал. 6 от ЗДДСФактическата обстановка, изложена в запитването е следната:Дружеството има сключен договор за финансов

Определяне на минималния осигурителен доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които е въведен минимален месечен размер на осигурителния доход.

Изх. № М-26-П-16Дата: 02.02.2011 год. КСО, чл. 6, ал. 3; ЗБДО 2011, чл. 8, ал. 1, т. 1.Относно:Определяне на минималния осигурителен доход по основните икономически

Приложение на ЗДДС

Изх. № 24-34-846Дата: 26.02.2008 г.ОТНОСНО: приложение на ЗДДСВидно от Вашето запитване, Вие имате регистрирано предприятие в РБългария и извършвате услуги – почистване, товаро -разтоварна дейност,

правото на приспадане на данъчен кредит за внос на стоки е стартирана процедура за служебна регистрация по ЗДДС на две френски фирми – възложители на услуга.

В Дирекция ”ОДОП” – постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……/ 20.01.2014 г. Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството извършва търговско посредничество при ушиване на

pizza sse