данъчно третиране на приходи на бюджетни предприятия по ЗКПО.

Изх. № 24-34-770
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: данъчно третиране на приходи на бюджетни предприятия по ЗКПО.
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-770/ 26.09.2007 г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В писмото са поставени въпроси относно данъчното облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури (НБПМКК), преобразувана в юридическо лице на бюджетна издръжка по чл.60 от Закона за администрацията към министъра на образованието и културата с Постановление № 216 от 29 ноември 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието (обн. ДВ. бр.104 от 1999 г., последно изм. ДВ. бр. 15 от 2007 г.) на Министерски съвет. Министърът на образованието и науката издава Устройствен правилник на НБПМКК, с който се определят организацията, функциите, дейността и числеността на персонала на банката.
Съгласно чл.2 от Устройствения правилник на НБПМКК банката е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Банката има статут на научна организация с основни функции по приемане на депозит с цел патентна процедура и осигуряване на трайно съхраняване за период 30 години на патенти, промишлени и колекционни микробиологични обекти (щамове и култури). Основните дейности на банката са описани в чл.5 от Устройсвения правилник.
Съгласно чл.37 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели НБПМКК подпомага Патентното ведомство на Република България.
В запитването е изложено, че за услугата „Предоставяне на микробиологични образци -…………“ НБПМКК взема за предоставен образец определена сума, която има превантивен характер по отношение на произволното изписване на щамове. При доставка на микробиологични образци от чужбина — ……….“ разходите са за сметка на потребителя, а средствата постъпват в НБПМКК. Веднъж регистриран/наличен в колекцията микробиологичен образец се отпуска като колекционен . Всички останали административни услуги НБПМКК предоставя безплатно. Събираните суми за извършваните административни услуги (в т.ч. и средствата за разходи по доставки от чужбина) постьпват по транзитната сметка на НБПМКК, отчитат се като собствени приходи от услуги и са част от бюджетната издръжка на банката.
Тъй като банката е местно юридическо лице, бюджетно предприятие, то тя е данъчно задължено лице по реда на ЗКПО. Бюджетните предприятия се облагат с алтернативен па корпоративния данък, с данък върху приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество на бюджетните предприятия — чл.248 от ЗКПО / чл.2в от ЗКПО (отм.).
По 1-ви въпрос: дейността, която извършва НБПМКК дали е стопанска дейност.
Относно данъчното облагане на бюджетните предприятия по реда на чл.2в от ЗКПО (отм.) Главна данъчна дирекция е издала указание № 24-00-1393/05.07.2004 г. Стопанска дейност и съответно приходи от стопанска дейност ще са налице във всички случаи, в които бюджетното предприятие е образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин, даже ако дейността му не е посочена в чл.. ал.1 от ТЗ. Принципът на аргументите в указанието е приложим при определяне, както на стопанска дейност (чл.2в и чл.4, ал.1 от ЗКПО/отм.) така и за приходи от сделки по чл. 1 от ТЗ (чл.248 от ЗКПО).
По 2-ри въпрос: подлежат ли на облагане с данък върху приходите, средствата, получени от извършените услуги.
В случая, с оглед критерия за определяне дали даден приход следва да се квалифицира като приход от нестопанска дейност, не е налице едно от двете кумулативни условияцената на услугите не са определени с нормативен акт или тарифи, одобрени с нормативен акт, в който е заложено ограничение на цената до размера на извършените разходи.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

посредническа услуга, свързана с доставка по прехвърляне на собственост върху недвижим имот на територията на страната

Изх. № 26-С-5Е Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: посредническа услуга, свързана с доставка по прехвърляне на собственост върху недвижим имот на територията на странатаПо повод

извършена спедиторска услуга

495/20.06.2017г. ЗДДС/ чл. 69, ал.1, т.1 ОТНОСНО: извършена спедиторска услуга Фирма „А“ЕООД има лиценз за превоз на товари и удостоверение към лиценза за един товарен

старите сгради.

Във връзка с Ваши писмени запитвания, постъпили с вх. № 96-00-781/ 28.11.2012г. и вх.№20-21-280/ 05.12.2012г. /чрез Офис –/ в Дирекция «ОУИ»- е изложена следната фактическа

ЗДДС, чл.26,ЗДДС, чл.27,ЗСч, чл.17,ППЗДДС, чл.81, aл. 1

2_1831/30.06.2008г.ЗДДС, чл.26 и 27ППЗДДС, чл.81, ал.1СС-20, ЗСчДружеството, което управлявате е с основна дейност продажба на непреработена животинска продукция – краве мляко. По силата на сключен

vega