данъчно третиране на разхода за застраховки , респ. приходите от рента за лицата съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗД

5_53-00-473/03.10.2011г.
ЗКПО, чл. 204, т. 2, б. „а”
ЗКПО, § 1, т. 34 и 55 от ДР
ЗКПО, чл. 26, т. 1
ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 1 и ал. 2, т. 9
ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 8, т. 1 и ал. 9
ЗДДФЛ, чл. 19
ЗДДФЛ, чл. 52, ал. 1, т. 2
В Дирекция ОУИ … е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № 53-00-473/08.08.2011 г. относно данъчно третиране на разхода за застраховки , респ. приходите от рента за лицата съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) по сключена от дружеството рентна (пенсионна) застраховка в полза на работниците му.
Фактическата обстановка, описана в запитването, е следната:
,,Е България” АД е юридическо лице, създадено с цел колективно изпълнение на задълженията на своите учредители и членове за разделно събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки образувани в резултат от пуснатите от тези лица стоки на пазара. Съгласно учредителния акт, организацията е акционерно дружество, без право да разпределя печалба и отговаря на изискванията на § 1, т. 26 от ДР на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) с Разрешение №ООп-29-00/01.04.2009 г., издадено от Министерство на околната среда и водите. Предметът й на дейност включва: организиране и управление на дейностите по разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и рециклиране на масово разпространени отпадъци от опаковки.На 29.06.2011 г. Дружествотое сключило рентна (пенсионна) застраховка на осем работника и служителя с ,,А.Б. Живот” ЗАД с начало 29.06.2011 г. и начало на срока за изплащане на рентата 29.06.2012 г., с период на отсрочка една година.
В тази връзка поставяте следните въпроси:
1. Попада ли сключената застраховка (приложена към запитването) в кръга на застраховки ,,Живот” по Раздел І, т. 1 на Приложение № 1 от Кодекса на застраховането (КЗ)?
2. Следва ли ежемесечно извършваните разходи от акционерното дружество за плащане на общата месечна премия да се считат за социален разход по чл. 204, т. 2, б. ,,а” от ЗКПО или попадат в кръга на чл. 26 от ЗКПО, формирайки данъчни постоянни разлики?
3. От кой момент се облагат като доход за физическите лица социалните разходи в натура – от момента на сключване на застраховката на 29.06.2011 г. и плащане на премиите, или след изтичане на едногодишната отсрочка – 29.12.2012 г. и в какъв размер?
4. Как да се документира получаването на дохода от физическите лица и какви са задълженията на работодателя да облага дохода от индивидуалната месечна рента, при положение, че застрахователят се задължава в продължение на една година да изплаща лично на застрахованите лица индивидуална месечна рента в размер на 56.00 лв.?
С оглед изложената фактическа обстановка в запитването и действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Данъчно третиране по реда на ЗКПО
Съгласно разпоредбата на чл.204, т.2 от ЗКПО документално обоснованите социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица) се облагат с данък върху разходите. В цитираната разпоредба, в буква „а” изрично е посочено, че социалните разходи, предоставени в натура включват и разходите за застраховки „Живот”.
За целите на данъчното облагане понятието „социални разходи, предоставени в натура” е дефинирано в т. 34 на § 1 от ДР на ЗКПО: отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда и предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношение под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки.
Според § 1, т. 55 от ДР на ЗКПО застраховки „Живот” са тези по смисъла на § 1, т. 14 от ДР на ЗДДФЛ: „Застраховки „Живот” са видовете застраховки по раздел І, т. 1 и 3 от Приложение № 1 към КЗ. Следва да отбележим, че по отношение квалифициране вида на сключената застраховка компетентният орган е Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, който осъществява надзор и регулиране на дейностите по застраховането.
На основание чл. 204 във връзка с § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО се извеждат критериите, които трябва да са изпълнени едновременно, за да може определени разходи да се квалифицират като социални и да се третират по реда на глава четвърта от закона, а именно:
?Предоставени са в натура;
?Документално са обосновани;
?Предоставени са на работници и служители и на лица, наети по договори за управление и контрол;
?Социални придобивки по чл.294 от КТ;
?Предоставени са по ред и начин, определени с чл.293 от КТ (предоставени сас решение на общото събрание на работниците и служителите) или от ръководството на предприятието;
?Достъпни са за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Това означава, че всички работници и служители могат да се възползват от социалните придобивки, предоставени от работодателя;
?Отчетени са като разход.
При нарушаване на условията, поставени в определението за социални разходи в натура, е налице счетоводен разход за предприятието, който не е признат за данъчни цели. С този разход се увеличава счетоводния финансов резултат за годината на отчитането му по реда на чл. 26, т. 1 от ЗКПО – разходи, несвързани с дейността.
Видно от приложената застрахователна полица № 11211500002/29.06.2011 г., предметът на договора е групова рентна /пенсионна/ застраховка на 8 (осем) работници и служители по приложен списък на застраховащия, представляващ неразделна част от тази полица /по средносписъчен състав на застраховащия/ (който не е приложен към запитването), с индивидуална месечна рента, различна по размер за всяко застраховано лице /с индивидуална месечна рента за едно лице в размер на 56,00 лева, начало на застраховката 29.06.2011 г., период на отсрочката 1 (една) година и срок за получаване на месечната рента 1 (една) година.
При направената справка за актуално състояние на всички действащи трудови договори към 30.06.2011 г. в служебния регистър на НАП се установи, че „Е България” АД е в трудови правоотношения с 16 физически лица, като само два от договорите са срочни – до 17.11.2011 г. и до 06.12.2013 г.
Следователно предоставената социална придобивка – рентна (пенсионна) застраховка не отговаря на критерия да е достъпна за всички работници и служители и разходите за общата месечна премия не могат да се считат за социални разходи по чл. 204, т. 2, б. „а” от ЗКПО, дори и застраховката да е „застраховка „Живот” по смисъла на § 1, т. 55 от ДР на ЗКПО. В този случайразходите за общата месечна премия биха се третирали като признати за целите на корпоративното облагане, само ако представляват доход на физическо лице, облагаем при условията и реда на ЗДДФЛ, в годината на отчитане на разхода доколкото е договорено в трудовите договори като елемент на възнаграждението.
Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ
На основание чл. 24, ал. 2, т. 9 от ЗДДФЛ в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват социалните разходи за сметка на работодателя, обложени по реда на ЗКПО. Когато начислените и внесените премии по застраховки „Живот” не могат да се третират като социален разход по смисъла на ЗКПО, тези премии следва да се считат за облагаем доход на съответните физически лица на основание чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ, т.е. облагат се по предвидените в закона правила за доходите от трудови правоотношения.
Съгласно чл. 38, ал. 8, т. 1 от ЗДДФЛ с окончателен данък се облага брутната сума на облагаемите доходи от застраховки „Живот”, придобити на датата на обратно получаване на внесените суми за застраховки „Живот”. Същевременно на основание чл. 38, ал. 9 от ЗДДФЛ не се облагат с окончателен данък доходите по чл. 38,ал. 8, съответстващи на частта от вноските/премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение по реда на чл. 19 от ЗДДФЛ.
Следва да имате предвид, че за да е налице нормативно основание за ползването на данъчното облекчение по чл. 19 от ЗДДФЛ, вноските/премиите по договори за застраховки „Живот” трябва да са лични, т.е. да са направени за сметка и в полза на данъчно задълженото физическо лице. Когато вноските/премиите са направени за сметка на друго лице, т.е. не са за сметка на съответното физическо лице, то няма право да ползва облекчението.
В случай, че внесените суми за застраховки „Живот” са за сметка на работодателя, застрахованото лице (работник или служител) няма право да ползва облекчението по чл. 19 от ЗДДФЛ.
Доколкото за тези премии/вноски застрахования служител не е ползвал данъчно облекчение по чл. 19 от ЗДДФЛ следва да имате предвид, че след изтичане на срока на застраховката изплатените суми няма да подлежат на данъчно облагане на основание разпоредбата на чл. 38, ал. 9 от ЗДДФЛ.
По аргумент на чл. 52, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ тези необлагаеми доходи не се декларират в годишната данъчна декларация.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »