данъчно третиране на разходи за престой на чуждестранно физическо лице -управител на търговско дружество по ЗКПО.

Изх. № 24-34-641/07
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: данъчно третиране на разходи за престой на чуждестранно физическо лице -управител на търговско дружество по ЗКПО.
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-641/ 18.07.2007 г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В запитването е описана следната фактическа обстановка: …………….. е наело жилищен имот с гараж с цел осигуряване престоя на управителя на дружеството -чуждестранно физическо лице. Страна по договора за наем е дружеството. Съгласно чл.3.2 от договора, същото се задължава да плаща наемната цена и консумативните разноски свързани с ползването на имота, като: електроенергия, телефон, топла и студена вода, централно парно отопление, кабелна, СОТ, входни такси, срещу представени оригинални платежни документи от наемодателя. В съответствие с чл.2.3 от договора, наемодателя се е задължил да заплаща ежемесечно изброените консумативни разходи свързани с ползването на имота, със средства предоставени му от наемателя. Издадените фактури са на името на собственика на имота -наемодателят.
Поставен е следният въпрос: Как следва да се третират тези разходи по смисъла на ЗКПО и кое е правното основание?
В описаният случай физическото лице – наемодател следва да издаде първичен счетоводен документ, който да е адресиран до ……………………………. и да съдържа минимума от реквизити изброени в чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството.
ЗКПО регламентира принципа, че за данъчни цели се признават всички счетоводни разходи за престой /вкл. квартирни/ на физически лица. ако те са в трудово или извънтрудово правоотношение със съответното предприятие и престоят им е извършен във връзка с дейността на дружеството, което ги е наело. От изложената фактическа обстановка не е ясно дали с управителя на дружеството има сключен договор за управление. При наличието на такъв договор
1
ще бъде приложима разпоредбата на чл.ЗЗ от ЗКПО и следователно, счетоводните разходи за престой на управителя ще бъдат признати за данъчни цели. При условие, че липсва договор, то разходите за наем и изброените консумативни разноски не следва да бъдат признати за данъчни цели.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

запитване по чл.45 от ЗДДС

ОТНОСНО: запитване по чл.45 от ЗДДСВ Дирекция ”ОУИ” – …. постъпи писмено запитване с вх. № …/ 04.07.2011 г. от – частен съдебен изпълнител, относно

прилагане на Закона за данък върху добавената стойност и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Изх. №24-34-202Дата: 12.12.2008 год.ЗДДС, чл. 26, ал. 5, т. 1.относно: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност (ДДС) за получени доставки, свързани с укрепване на свлачище по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-36-37Дата: 17.06.2019 год. ЗДДС, чл. 10; ППЗДДС, чл. 60, ал. 1; ЗДДС, чл. 10, ал. 1, т. 3; ППЗДДС, чл. 60, ал. 1,

gokyuzu