Приложение на разпоредбата на чл. 163а, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-34-66
Дата 24.06.2014 год.
ЗДДС, чл. 163а, ал. 2;
ЗДДС, част ІІ от Приложение № 2 към Глава
деветнадесета „а”.
Относно: приложение на разпоредбата на чл. 163а, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във Ваше запитване, препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № 24-34-66/21.05.2014 г., е изложено следното:
Дружество извършва търговия на едро и на дребно на сладка царевица за посев – сорт Solitary. Семената се предлагат както в насипно състояние, така и пакетирани в кутии по 70 грама за магазини на определени хранителни вериги.
В запитването е посочено, че съгласно Наредба № 96 от 08.08.2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз, издадена от Министерство на земеделието и горите, сладката царевица е категоризирана към зеленчуковите семена.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен въпрос относно приложимия данъчен режим на облагане по реда на ЗДДС при доставки на сладка царевица за посев.
Предвид изложената фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Механизмът за обратно начисляване на данък върху добавената стойност се прилага за доставки на зърнени и технически култури с място на изпълнение на територията на страната от всички лица /производители и търговци/, когато едновременно са изпълнени следните условия:
-стоките, предмет на доставката, са изрично посочени в част ІІ от Приложение № 2 към Глава деветнадесета „а” от ЗДДС и се класират със съответния тарифен код от Комбинираната номенклатура, установена с Приложение I към Регламент (ЕИО)№ 2658/ 87 на Съвета от 23.07.1987 г. относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа (Комбинирана номенклатура). В случаите, при които и след извършена обработка стоката се класира по тарифен код от Комбинираната номенклатура, за целите на данъчното третиране на доставката по ЗДДС остава без значение начинът на разфасоване или опаковане на стоката;
– получателят по доставката е регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
В запитването е уточнено, че дружество извършва търговия на едро и на дребно на сладка царевица за посев.Сладката царевица (zea mays var. saccharata) се класира в позиции от 0709 до 0712 от Комбинираната номенклатура и не е включена в зърнените и технически култури, които изрично са посочени в част ІІ от Приложение № 2 към Глава деветнадесета „а” от ЗДДС.
С оглед на изложеното следва изводът, че извършваните от дружеството облагаеми доставки с предмет сладка царевица (zea mays var. saccharata), независимо от сорта й, не попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС. За извършените доставки на такива стоки се прилагат общите правила на ЗДДС, като за целите на данъчното третиране на доставките остава без значение начинът на разфасоване или опаковане на стоката.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »