данъчно третиране на социални разходи по ЗКПО.

Изх. № 24-34-351……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: данъчно третиране на социални разходи по ЗКПО.
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-531/ 19.06.2007 г. по описа нана Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:
Фактическа обстановка: В запитването е описано, че съгласно подписан колективен трудов договор АД“….”, осигурява: 1/ краткотраен отдих на всички работници и служители; 21 санаториално и рехабилитационно лечение на всички нуждаещи се поради заболяване работници и служители. Уточнява, че на лицата, ползващи изброените бази за отдих и лечение се издава фактура на името на АД”…..“ . Конкретизира обаче, че същите лица получават в брой точно определен размер от стойността по фактурата, съгласно утвърдени от ръководството на дружеството вътрешни правила“.
Поставени въпроси: разходите третират ли са като социални разходи по реда на § 1, т.34 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО или следва да се отчитат като доход на физическите лица по реда на ЗДДФЛ.
С данък върху разходите се облагат документално обоснованите социални разходи, когато са предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол /наети лица/ – чл.204, т.2 от ЗКПО. Т. 34 на § 1 от ДР на ЗКПО, определя понятието”социални разходи, предоставени в натура“ по смисъла на този закон: „Социални разходи, предоставени в натура са отчетените като разходи социални придобивки по чл.294 от Кодекса на труда и предоставени по реда и начина, определени от чл.293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношение под каквото и да е форма по отношение на получените социални придобивки“.
Съгласно чл.205 от ЗКПО социалните разходи, които не са предоставени в натура, представляващи доход на физическо лице, се облагат при условията и по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
В конкретният описан по-горе случай, част от социалните разходи се предоставят под формата на натура, а останалата част под формата на парични средства – изплаща им се в брой определен размер от стойността на фактурата, издадена на „……“ АД. Частично предоставените под формата на парични средства социални разходи, не покриват същността на функциите на подобен тип разходи, а имат характер на нормален доход за физическите лица, подобен на доход от трудово възнаграждение или възнаграждение по договор за управление и контрол. Между работодателя или възложителя и лицата, получили социалните придобивки, възникват парични взаимоотношения под формата на частично предоставяне на
1
парични средства и следователно в тази част социалните разходи няма да се тренират като предоставени в натура по реда на чл.204. т.2 от ЗКПО и ще подлежат на облагане като доход на физическото лице по реда и при условията на ЗДДФЛ (чл.205 от ЗКПО).
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Оценете статията

Вашият коментар