запитване на ………. АД във връзка с прилагане на разпоредбите на чл.28, ал.З, т.2 от ЗКПО и чл.80. ал.2, т.З от ЗДДС

Изх. № 24-34-354
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: запитване на „.“ АД във връзка с прилагане на разпоредбите на чл.28, ал.З, т.2 от ЗКПО и чл.80. ал.2, т.З от ЗДДС
УВАЖАЕМИ ЕОСПОДИН АТАНАСОВ,
Във връзка със запитване на „.“ АД, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-34-354/……………2007 г.. Ви уведомявам следното:
В писмото на Дирекция „ОУИ“ – гр. София, с което е препратено в ЦУ на НАП запитването на „.“ АД е посочено, че при проверка в ТД на НАП – „ГДО“ се е установило неприключило ревизионно производство на дружеството. Съгласно т.3.2 от Процедура ДОМ -1 отговор не се предоставя в случай, че поставеният от външно за приходната администрация задължено лице въпрос е предмет на неприключило данъчио-осигурително, административно-наказателно или съдебно производство. Предвид това, моля да извършете проверка относно фазата, в която се намира въпросното ревизионно производство, както и дали поставеният от дружеството въпрос има отношение към това производство. Ако въпросът не е относим към ревизионното производство, моля да предоставите настоящето становище на задълженото лице. В противен случай следва да предоставите становището след приключване на производството.
По конкретните въпроси, поставени от „.“ АД изразявам следното становище:
Въпросът се отнася до признаването на счетоводни разходи за целите на облагане с корпоративен данък и правото на данъчен кредит по реда на ЗДДС при липси на материални запаси, произтичащи от промяна на физико-химичните им свойства и по-конкретно коя от следните две наредби следва да се прилага за определяне на допустимия размер на естествените фири:
• Наредба № 4 от 28 юни 2006 г. за нормите на пределните размери на естествените
фири на акцизните стоки
или
• Наредба № 1 за пределните размери на естествените фири. брака и липсите на
стоково-материални ценности при съхраняването и транспортирането им
Съгласно чл. 7. ал.2 от Закона за нормативните актове наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-
висока степен. Съгласно чл. 12 от същия закон актът по прилагане на закон може да урежда само материята, за която е предвидено той да бъде издаден. В конкретния случай Наредба № 4 от 28 юни 2006 г. за нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки е издадена на основание чл.25. ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) като тази наредба има конкретно предназначение, а именно – да определи нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки във връзка с предвидената в чл.25, ал.1, т.З от ЗАДС недължимост на акциз или възстановяване на акциз при загуби от естествени фири вследствие на промяна на физико-химичните свойства при съхраняването и транспортирането на акцизни стоки, определени в рамките на установените норми за пределните размери на естествените фири, които норми се определят с посочената Наредба.
Предвид разпоредбите на чл.7, ал.2 и чл. 12 от ЗНА следва да се направи извод, че Наредба № 4 от 28 юни 2006 г. за нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки е приложима единствено по отношение на прилагането на чл.25. ал.1. т.З от ЗАДС, т.е. касае освобождаването от акциз или възстановяване на акциз.
Другата посочена в запитването наредба – Наредба № 1 За-10403, дава уредба на режима на признаването на естествените фири, брака и липсите на стоково-материални ценности при съхраняването и транспортирането им, доколкото не е налице основание за прилагане на друг специален режим. Както е видно от чл. 13, ал. 1 от Наредбата, нормите за естествените фири следва да се прилагат от широк кръг лица, в т.ч. и от предприятията, за дейностите, указани в началото на всяка таблица, които таблици са неразделна част от същата на основание чл. 12, ал.1.
С оглед на гореизложеното изразявам становище, че прилагането на чл.28, ал.З, т.2 от ЗКПО и чл.80, ал.2. т.З от ЗДДС следва да е съобразено с разпоредбите на Наредба № 1 За-10403 за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоково-материални ценности при съхраняването и транспортирането им, като обръщам внимание, че посочената наредба визира само част от дейностите, при които биха могли да възникнат естествените фири, а именно – тя е приложима само по отношение на изброените в чл.2, б. “а“ – “д“ фази на движение и обръщение на стоково-материалните запаси и не се прилага при определяне естествените фири на стоково-материалните запаси при производство (чл. 12, ат.2 от същата наредба).
/
2
/
1

Оценете статията

Вашият коментар