данъчно третиране на субсидиите за изхранване на животни и м произведено и продадено краве мляко за 2007 г.

Изх. № 24-33-445
Дата: 28. 01. 2008 г.
ОТНОСНО: данъчно третиране на субсидиите за изхранване на животни и м произведено и продадено краве мляко за 2007 г.
Във Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр…………. , препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх.№ 24-33-445 от 26. 10. 2007 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Налице е получена субсидия за изхранване на животни и за произведено и продадено краве мляко за 2007 г.
Поставяте въпроси относно това, следва ли да се начисли ДДС върху получените средства.
Доколкото изложеното в запитването е формулирано общо, като не са приложени документите, удостоверяващи реда и условията за субсидиране, изразяваме следното принципно становище:
1. Третиране по ЗДДС на предоставената целева субсидия за произведено и продадено краве мляко през 2007 г.:
По смисъла на чл. 26, ал. З, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, в сила от 01. 01. 2007 г., данъчната основа формирана по реда на ал. 2 от същата разпоредба, се увеличава с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката. Според дефиницията дадена в § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС /редакцията на разпоредбата в сила до 31. 12. 2007 г./, “Субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка“ са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с
1
количеството, качеството или цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:
-покриване на загуби;
-финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на
активи.
Предвид това, в конкретния случай, при условие, че субсидията, която отпуска фондът е пряко обвързана с качеството, количеството или цената на предоставените стоки от земеделския производител на трети лица приложение следва да намери разпоредбата на чл. 26, ал. З, т. 2 от ЗДДС, т. е. с нея трябва да се увеличи данъчната основа на доставката осъществена от земеделския производител на трети лица.
2. Третиране по ЗДДС на предоставената субсидия за изхранване на животни през 2007 г.:
По смисъла на чл. 12 от Закона за подпомагане на земеделските производители една от основните задачи, които трябва да изпълнява фонд „Земеделие“, са предоставяне на парични средства за производство и преработка на местна земеделска продукция с цел продажба на вътрешния и външните пазари, както и запазване генетичния фонд, на застрашени от изчезване породи, както и на породи с намаляваща популация. В изпълнение на тези си задачи фондът отпуска субсидии на земеделските производители, включително за покриване изцяло или отчасти на разходите за лихви по банкови кредити.
В този смисъл, при условие, че средствата, които са отпуснати за изхранване на животни са предназначени единствено за покриване на разходите на земеделския производител и не са обвързани с количеството, качеството или цената при продажбата на стоката от земеделския производител на трето лице, в този случай хипотезата на чл. 26, ал. З, т. 2 от ЗДДС не намира приложение, т. е. не е налице основание за увеличаване на данъчната основа с предоставената субсидия за изхранване на животни.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

осигурителен доход върху който се дължат осигурителни вноски за времето през което лицата са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи

2_841/ 21.10.2016г.КСО – чл.9, ал.3, т.2;чл.9, ал.4;чл.9, ал.5;чл.6, ал.2, т.3ЗБДОО-чл.8, т.1НЕВД – чл.1а, ал.2ОТНОСНО: осигурителен доход върху който се дължат осигурителни вноски за времето през

КСО, чл.5,КСО, чл.6,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2

1_7/05.03.2010г. КСО, чл.4, ал.3, т.2,чл.5 и 6Във връзка с Ваше запитване с вх.№ ……………………….2010г., постъпило вДирекция „ОУИ” – гр…………,изразяваме следното становище :Фактическа обстановка :Физически лица,

ЗМДТ, чл.8, aл. 5,ЗМДТ, чл.8, aл. 6

Изх. №94-П-130Дата: 12. 02. 2008 г. С писмо 94-П-130 от 28.08.07 г. Ви изпратихме за отговор по компетентност писмото на ………………от гр. ………. с адрес

Попълване на декларации образец № 1 съгласно Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигу

Изх. № М-94-К-306Дата:31.01.2013 год. КСО, чл. 5, ал. 4, т. 1; КСО, чл. 5, ал. 6; КТ, чл. 142, ал. 2; Наредба № Н-8 от

porn