доставки по чл.173 от ЗДДС и регистрация по ЗДДС

Изх. № 24-33-466
Дата:07.02.2008 г.
Относно: доставки по чл.173 от ЗДДС и регистрация по ЗДДС
Във Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр………….. , препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх.№ 24-33-466 от 07.1 1 .2007 г., е изложена следната фактическа обстановка:
………………………. е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява общественополезна дейност и е вписано в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на Правосъдието. То реализира проект ВС 2004/016-711.01.02-1.19 „Семеен център за консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск и родителите им“, който се финансира от МТСП по програма ФАР.
Въпросите са: Възможно ли е прилагане на чл.173 от ДДС за доставчиците на сдружението за стоки и услуги във връзка с реализацията на проекта, каква е процедурата и кой следва да представи и пред кого документи за прилагане на нулева данъчна ставка. При регистрация на сдружението по ЗДДС и последваща дерегистрация за стоките и услугите, придобити при реализация на проекта следва ли да се прилага чл. 1 1 1, ал.1 от ЗДДС?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по направеното запитване изразявам следното становище:
За да се приложи разпоредбата на чл. 173, ал.1 от ЗДДС, е необходимо да са изпълнени изискванията посочени в същия член и в чл.107 от ППЗДДС. Задължително условие е лицето относно, което се прилага този ред да е регистрирано по ЗДДС.
В чл. 1 73, ал. 1 от ЗДДС е постановено, че „за доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, се прилага нулева ставка на данъка, включително за частта от доставката, която е финансирана със средства от републиканския или общинските бюджети или със заеми, по които гарант е държавата.“. Редът по който доставчика следва да прилага нулевата ставка е определен в чл. 173, ал.2 – доставчикът е длъжен писмено да поиска становище от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите -София за основанието за освобождаването и да приложи към искането документите, доказващи основанието за прилагане на освобождаването, определени в чл.107, ал.З от ППЗДДС. Видно от разпоредбата на чл.107, ал.8 от ППЗДДС нулевата ставка по чл. 173, ал. 1 от ЗДДС се допуска само по отношение на доставки, извършени от основния изпълнител по договора по смисъла на чл.107, ал.7 от ППЗДДС, който е регистрирано по ЗДДС лице. В
1
случай, че ТД на НАП – София потвърди, че за данъчно задълженото лице – основен изпълнител по съответния договор са налице основания за ползване на режима по чл. 173, ал. 1 от ЗДДС, то според ал.4 от чл.173 от ЗДДС: „Облагаеми с нулева ставка са доставките на стоки и услуги, по които получатели са лицата по чл. 172, ал. 2, и институциите на Европейския съюз.“
Нулевата ставка по чл. 173 от ЗДДС се прилага само по отношение на доставки, извършени от лицето – основен изпълнител по съответния договор – в случая “……………………..”.
При дерегистрация се приема, че данъчно задълженото лице извършва доставка по чл.111, ал.1 от ЗДДС на всички налични стоки, за които е ползвало изцяло или частично данъчен кредит, и които са:
1.активи по смисъла на Закона за счетоводството или
2.активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, различни от
тези по т. 1.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »