Данъчно третиране на субсидиите за изхранване на животни и за произведено и продадено краве мляко за 2008 година

1_ИТ-00-44/25.04.2008
ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 2
Относно: Данъчно третиране на субсидиите за изхранване на животни и за произведено и продадено краве мляко за 2008 година
Във връзка с Ваше запитване ……., и предвид това, че не са представени договорите с ДФ„Земеделие”,изразяваме следното принципно становище:
Получавате целева субсидия за произведено и продадено първо качество кравe мляко за 2008 г., а така също субсидии за изхранване на животни и птици от Националния генофонд и контролираната част от популацията и за закупуване на фураж млечно направление по смисъла на Регламент№1535/2007 г. на ЕО. Въпросът, който поставяте е дали върху посочените субсидии се дължи ДДС.
1. Третиране по ЗДДС на предоставената целева субсидия за произведено и продадено краве мляко.
Видно от чл.26, ал.3, т.2 от ЗДДС, данъчната основа формирана по реда на алинея втора от същата разпоредба, се увеличава с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката.
Съгласно & 1, т. 15 от ДР на ЗДДС “субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка“ са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:
а) покриване на загуби;
б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
Предвид това, ако субсидията, която отпуска фондът не е обвързана с цената на предоставените от Вас стоки на трети лица, същите не се включват в данъчната основа на доставката и същите не попадат в хипотезата на чл.26, ал.3, т.2 от ЗДДС – т.е. предоставените средства не са основание за увеличаване наданъчната основа на доставката .
2. Третиране по ЗДДС на предоставените целеви субсидии за изхранване на животни от Националния генофонд и контролираната част от популацията, както и предоставена помощ за закупуване на фураж млечно направление по смисъла на Регламент №1535/2007 г. на ЕО.
Видно от разпоредбата на чл.12 от Закона за подпомагане на земеделските производители основаните задачи, които трябва да изпълнява фонд „Земеделие” са предоставяне на парични средства за производство и преработка на местна земеделска продукция с цел продажба на вътрешния и външните пазари;запазване на генетичния фонд на застрашени от изчезване породи, както и на породи с намаляваща популация и др. Във връзка с товафондът отпуска субсидии на земеделските производители.
Ако субсидиите, които предоставя фондът са за закупуване на фураж за изхранване на животните, то отпуснатите средства са предназначени за покриване на разходите на земеделския производител и не са обвързани с цената при продажбата на стоката от земеделския производител на трето лице. Следователно,разпоредбата на чл.26, ал.3, т.2 от ЗДДС не намира приложение, т.е. не е налице основание за увеличаване на данъчната основа с предоставяната субсидия за изхранване на животните, в това число за закупуване на фураж млечно направление по смисъла на Регламент №1535/2007 г. на ЕО.

Оценете статията

Вашият коментар