Данъчно третиране на върнати субсидии

Изх. № 24-38-20
Дата: 08.04.2015 год.
ЗДДФЛ, чл. 50
Относно: Данъчно третиране на върнати субсидии
По повод Ваше писмено запитване до Директора на Дирекция ОДОП – гр. …., препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 24-38-20/04.03.2015 г., изразявам следното становище:
Според описаната в писмото Ви фактическа ситуация, физическо лице, регистриран земеделски производител, има получена финансова помощ от ДФ „Земеделие“ по мярка 214 „Агроекологични плащания“ (АЕП) през 2013 и 2014 г. Лицето се възползва от клауза по договора, която му дава възможност да се откаже от тази помощ за биологично земеделие и съгласно договора следва да върне получените през 2013 и 2014 г. пари, което като събитие настъпва през 2015 г. В тази връзка поставяте следните въпроси:
1.За декларираната субсидия в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г., която е обложена с данък, който е платен, може ли този данък да бъде възстановен на лицето при положение, че получената сума се връща на държавата? Ако да, каква е процедурата?
2.Получената субсидия през 2014 г. следва ли да се посочи като доход в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г., при положение че през 2015 г. парите се връщат на държавата и процедурата е задвижена до подаване на годишната данъчна декларация.
Предвид описаната фактическа ситуация и относимата нормативна уредба, Ви уведомявам за следното:
Съгласно чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), в кореспонденцията си с Националната агенция за приходите регистрираните лица трябва да посочват данните си за идентификация (име и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирма и/или ЕИК по БУЛСТАТ, издаден от Агенцията по вписванията; адрес по чл. 8 от ДОПК и адрес за кореспонденция), както и идентификацията на лицата, с чиито права и задължения е свързано запитването им. В писмото Ви не са посочени данните на физическото лице – земеделски производител, като освен това не са описани детайлно всички факти и обстоятелства, имащи отношение към конкретния казус, поради което изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 2 от ЗДДФЛ, обект на облагане по този закон са доходите на местните и чуждестранните физически лица. Според общата разпоредба на чл. 12, ал.1 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
На основание чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ, ако не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на:
– плащането – при плащане в брой;
– заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане;
– получаването на престацията – за непаричен доход.
Цитираната разпоредба следва да се прилага и при облагане на доходите от субсидии, доколкото в ЗДДФЛ не е предвидено друго. От друга страна, според описаното в писмото Ви, в договора между физическото лице и ДФ „Земеделие“ има клауза, която дава възможност на лицето да се откаже от помощта и да върне получените през 2013 и 2014 г. пари. Лицето се е възползвало от тази клауза и връщането на парите настъпва като събитие през 2015 г. В случай, че субсидията е върната, следва да се приеме, че същата вече не представлява доход за физическото лице и съответно не подлежи на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Съгласно чл. 104 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), промени във вече подадени данъчни декларации може да се извършват при наличието на две кумулативни условия:
– промените да се правят преди изтичане на законово установения срок за подаване на конкретния вид данъчна декларация и
– промените да са свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата за облагане и размера на задължението.
Тъй като срокът за подаване на годишната данъчна декларация за 2013 г. вече е изтекъл, според ДОПК корекции в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ могат да бъдат направени само след извършване на проверка от компетентните органи на НАП.
Искането за коригиране на подадените данни се разглежда от органите по приходите по реда на чл. 103 от ДОПК. В разпоредбата на чл. 103, ал. 1 от ДОПК е указано, че при установяване на несъответствия между съдържанието на подадената декларация и изискванията за попълването й или несъответствия между данните в декларацията и данните, получени от органите по приходите от трети лица или администрации съгласно изискванията на данъчното и осигурителното законодателство за подаване на декларации или информация, извън случаите по чл. 101, ал. 4 и чл. 102, ал. 4, подателят се поканва да отстрани несъответствията в 14-дневен срок от получаването на съобщението. Отстраняването на несъответствията се извършва с подаване на нова декларация. Подаването на новата декларация, извършено в 14-дневния срок, ползва подателя, независимо от чл. 104, ал. 3 (чл. 103, ал. 2 от ДОПК).
Недължимо платените или събрани суми за данъци подлежат на прихващане и възстановяване по реда на Раздел І от глава шестнадесета на ДОПК.
Подчертавам, че изразеното становище е въз основа на изложена в запитването фактическа обстановка и е принципно. Възможно е други факти и обстоятелства, които към настоящия момент не са уточнени, да дават основание за данъчно третиране, различно от посоченото.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Г. ДИМИТРОВА/’

Оценете статията

Вашият коментар