подадени от съдилища искания за връщане на изпратени за събиране в Националната агенция за приходите (НАП)/Агенцията за държавни вземания (АДВ) изпълнителни листи.

Изх. № 24-38-15
Дата:25.04.2017 год.
АПК, чл. 274;
ГПК, чл. 405, ал. 6;
НПК, чл. 416, ал. 4.
ОТНОСНО: подадени от съдилища искания за връщане на изпратени за събиране в Националната агенция за приходите (НАП)/Агенцията за държавни вземания (АДВ) изпълнителни листи.
В отговор на Ваше запитване с горния номер, постъпило в Дирекция ОДОП ……… при ЦУ на НАП с вх. № …………., препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № ……….., относно получени в Териториална дирекция на НАП – ……..писма от Районен съд – ….. и Окръжен съд – ……….., с които се иска връщане на изпратените в НАП/АДВ за събиране изпълнителни листи, издадени от двете съдилища, съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното принципно становище:
Подкрепям изразеното от директора на дирекция ОДОП – …….. становище, копие от което приложено Ви изпращам а именно, че в производството по принудително изпълнение по ДОПК в ролята на публичен взискател е съответният съд, издал предявения за принудително изпълнение изпълнителен лист, а не Висшият съдебен съвет (ВСС) като първостепенен разпоредител с бюджетните средства, който осъществява цялостно управление и контрол на приходите в съдебния бюджет. Във връзка с горното, съдилищата като юридически лица имат всички права на взискател в изпълнителното производство за събиране на установени със съдебен акт публични вземания, в т.ч. и правото да поискат прекратяване на изпълнителното производство и съответно оттегляне на изпълнителния титул, въз основа на който същото е образувано – в случая изпълнителен лист, издаден на основание чл. 405, ал. 6 от ГПК и чл. 416, ал. 4 от НПК.
По отношение на въпроса за чия сметка остават направените по изпълнителното дело разноски, са утвърдени методически правила в т. 4.4. на Процедура С17 „Прекратяване на производството“.
В допълнение следва да се посочи, че съдилищата не са публичен взискател относно предявените съдебни актове или издадените въз основа на тях изпълнителни листи, постановени в резултат на съдебно обжалване на административен акт, с който са установени публични вземания. Взискател в изпълнителното производство по отношение на потвърдените или изменените от съда публични вземания е съответният административен орган, издал оспорения акт по аргумент от разпоредбата на чл. 274 от АПК.
Приложение: …………..
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Оценете статията

Вашият коментар